.
.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2014

Thứ Ba, 13/05/2014|18:00

Trong 2 ngày (07-08/5/2014), tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Học tập, quán triệt thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW; Quyết định số 218 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2014 cho các cán bộ làm công tác dân vận tại các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại lớp tập huấn
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại lớp tập huấn

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (ban hành kèm theo Quyết định số 217 và 218-QĐ/ĐUK, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); chuyên đề: Công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và chuyên đề về Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương gắn với thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do đồng chí Võ Đình Liên - Vụ trưởng Vụ Công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương; GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Đảng ủy Khối trình bày.

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Thông qua chương trình tập huấn giúp các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai quán triệt, hướng dẫn một số văn bản mới về công tác dân vận của Trung ương đến cấp ủy; thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; một số trọng tâm công tác dân vận của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gắn với thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Qua đó, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ và phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác vận động quần chúng; nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo và quản lý của đội ngũ cán bộ dân vận cũng như nhận thức của cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong các doanh nghiệp thuộc.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các học viên, tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt theo chương trình đã đề ra, tập trung trí tuệ, đóng góp thảo luận sôi nổi các ý kiến có chất lượng vào các nội dung của hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng với mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế, Quy định để từ đó theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong doanh nghiệp. Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, lãnh đạo doanh nghiệp quản lý, người lao động làm chủ.

P.V

.
.
.
.