.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

Thứ Sáu, 28/06/2019|09:00

Ngày 27/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức “Xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT NET), Hà Nội.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT NET), Hà Nội.

Dư và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham gia Hội nghị có hơn 900 đại biểu là cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối qua 3 điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông
PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng giới thiệu chuyên đề “Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề “Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”. 

Quang cảnh Hội nghị tại
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Những năm qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối luôn chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Cùng với những giá trị vật chất, văn hóa doanh nghiệp kết tinh trong từng sản phẩm, dịch vụ, là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Những nội dung của chuyên đề nhằm hệ thống lại các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng; làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, kinh nghiệm thực tế và những vấn đề đặt ra đối với việc tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Các đại biểu
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

P.V

 

.
.
.
.