.
.

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 22/05/2019|15:12

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II năm 2019, sáng 20/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo đề dẫn dự thảo Đề án chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo đề dẫn dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Cao Đức Phát - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Võ Đức Huy - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Trần Văn Tuấn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện Thường trực Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; thành viên Tổ biên tập Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối; thành viên Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Sau gần 12 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Chính phủ, cùng với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc luôn khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối luôn giữ vững vai trò là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, điều tiết ổn định kinh tế vĩ mô, hằng năm đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách quốc gia, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho gần 1 triệu người lao động; đi đầu trong công tác an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Để ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và danh hiệu cao quý khác.

Đồng chí Võ Đức Huy - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tham gia ý kiến tại Hội thảo.
Đồng chí Võ Đức Huy - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tham gia ý kiến tại Hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng về doanh nghiệp nhà nước, về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước đã được Trung ương tiếp tục cụ thể hóa bằng việc ban hành những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối lãnh đạo, tổ chức thực hiện… đã đặt ra nhiều nhiệm vụ mới trong việc tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết TW5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Để phù hợp với tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II năm 2019, Đảng ủy Khối đã thành lập Tổ biên tập, xây dựng Đề án gồm ba phần chính: phần thứ nhất phân tích tình hình thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; phần thứ hai là xây dựng mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và phần đề xuất, kiến nghị.

Đề án xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ trực thuộc từ khi thành lập đến nay. Kết quả khảo sát thực tế tại một số đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, qua tổng hợp ý kiến tại các phiếu khảo sát, hội thảo, ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan và qua đánh giá, kết luận, định hướng chỉ đạo về doanh nghiệp nhà nước và tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong những năm qua.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo: Đề án Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tờ trình về việc ban hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và một số nội dung có liên quan.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, giao Tổ biên tập bổ sung, hoàn thiện Đề án. Việc thực hiện Đề án làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phù hợp với tình hình mới; nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đảng bộ trực thuộc; phát huy trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm đúng quy định cho hoạt động của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Đồng thời, làm căn cứ để Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng quy chế làm việc, triển khai nhiệm vụ, ban hành các văn bản theo thẩm quyền; làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

TH

.
.
.
.