.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cơ quan, Đảng bộ, Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Bảy, 15/01/2022|23:23

Ngày 14/12, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cơ quan, Đảng bộ, Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách, lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối và lãnh đạo cấp phòng Cơ quan Đảng ủy Khối.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 tại Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh kinh tế, xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, kéo dài; với sự biến động về nhân sự chủ chốt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bám sát sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã chủ động thích ứng linh hoạt, đổi mới sáng tạo, quyết tâm triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao. Với khối lượng công việc rất lớn: 172 nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao (trong đó có 159 công việc đã hoàn thành, 13 công việc đang thực hiện theo kế hoạch).

Nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, xuyên suốt của Đảng ủy Khối đã được các ban, đơn vị tham mưu xây dựng hoàn thiện, như: Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban hành Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Ban hành Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 (thay thế Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007). Xây dựng các đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương trong Đảng bộ Khối; tham mưu trình Ban Bí thư ký ban hành.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao “Cờ thi đua của Đảng ủy Khối” cho 04 tập thể.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và Đảng bộ Khối.

Tổ chức 05 hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương' và Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020; phát động, triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2021.

Kiện toàn bổ sung 01 Phó Bí thư, 02 Ủy viên Ban Chấp hành, 03 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến điều động 02 đồng chí Phó Bí Thư Đảng ủy Khối.

Chấp hành quyết định, kế hoạch và Thông báo kết luận số 87-TB/UBKTTW, ngày 24/6/2021 của UBKT Trung ương về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ban hành: Báo cáo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận của UBKT Trung ương. Tổ chức 05 đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2016-2020; ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐUK, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối (sửa đổi, bổ sung) theo Quyết định 23-QĐ/TW. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 10/11/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban hành Đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 27/8/2021về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; các văn bản yêu cầu các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối  đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 liền (2017-2021).
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liên tục (2017 - 2021).

Nhìn chung, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã rất chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chất lượng công tác tham mưu của các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Trong báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã khẳng định việc bám sát Nghị quyết công tác và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và văn hóa công sở; chủ động, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng tham mưu của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Đảng ủy Khối”, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và đổi mới phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Cơ quan đã tập trung ban hành một số nghị quyết, kết luận quan trọng nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Cơ quan đã được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và các chỉ tiêu của Nghị quyết công tác năm 2021 đề ra. Như Đảng ủy Cơ quan đã ban hành 95 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các ban tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã ban hành Nghị quyết công tác năm, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 120-KL/ĐUCQ ngày 28/7/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Cơ quan Đảng ủy Khối”, Nghị quyết số 122-NQ/ĐUCQ ngày 03/8/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ Cơ quan đối với Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 121-CTr/ĐUCQ, ngày 03/8/2021 của BCH Đảng uỷ Cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức Hội nghị trực tuyến (kết nối với Hội nghị trực tuyến của Đảng uỷ Khối) học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 27/9/2013 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Cơ quan đã ban hành văn bản định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2021, đồng thời phân công các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan trực tiếp dự, theo dõi hoạt động tại các kỳ sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ, qua dự sinh hoạt chi bộ đã kịp thời trao đổi, hướng dẫn để các chi bộ sinh hoạt đảm bảo nội dung, thời gian, các bước theo quy định; kịp thời phổ biến, trao đổi về chủ trương, chính sách, quy định mới của cấp trên. Các chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị nội dung nghiêm túc, bám sát chương trình đề ra; đa số các chi bộ sinh hoạt chi bộ đúng thời gian quy định, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, nhiều chi bộ chuẩn bị chuyên đề công phu, nghiêm túc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Chi bộ Ban Tổ chức, Chi bộ Ban Dân vận, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng.

Đẩy mạnh thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống, văn hoá công sở theo đúng Chủ đề công tác năm 2021, Đảng uỷ Cơ quan đã ban hành Kết luận số 120 KL/ĐUCQ, ngày 28/7/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa công sở và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Cơ quan Đảng ủy Khối” để triển khai tới từng chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng uỷ Cơ quan đã tiến hành kiểm tra đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Cơ quan Đoàn Khối. Các chi bộ trực thuộc kiểm tra chuyên đề đối với 07 đảng viên. Về giám sát chuyên đề, Đảng uỷ Cơ quan đã tiến hành giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hành chính - Kế toán trực thuộc Đảng uỷ bộ phận Văn phòng. Các chi bộ trực thuộc giám sát chuyên đề đối với 07 đảng viên”. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng được kiểm tra đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng ủy Cơ quan; đảng viên được kiểm tra đã thực hiện hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao và chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm liên quan đến nội dung được giám sát.

Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nắm sát tình hình, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn Cơ quan,vận động cán bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định làm việc và chuẩn mực đạo đức, lối sống và văn hóa công sở của Cơ quan Đảng ủy Khối. Ban hành Nghị quyết số 122 NQ/ĐUCQ, ngày 03/8/2021 của Đảng uỷ Cơ quan “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ Cơ quan đối với Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Chỉ đạo Công đoàn kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tặng quà cho con cán bộ công nhân viên Cơ quan nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6,nhân dịp đầu năm học mới; tổ chức sinh nhật cho cán bộ công viên Cơ quan hàng tháng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Đại dịch Covid-19” và tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19”, Công đoàn cơ quan phát động toàn thể cán bộ, người lao động Cơ quan quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của Chính phủ; tổng số tiền 2 đợt quyên góp, ủng hộ là 98.040.000 đồng.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chủ động, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên Cơ quan đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất Thường trực Đảng ủy Khối giao. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các ban, đơn vị.

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Cơ quan và chương trình công tác đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần đoàn viên công đoàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu của Công đoàn và cán bộ triển khai nhiệm vụ công tác.

Việc tổ chức phát động và hưởng ứng các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, đạt kết quả thiết thực. Đoàn viên công đoàn Cơ quan luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao; gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối  phát động thi đua năm 2022
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát động thi đua năm 2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã phát động thi đua năm 2020 với những nội dung: Một là, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt“Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và kỷ niệm ngày thành lập các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đã phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022.

Hai là, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết công tác năm 2022 của Đảng ủy Khối, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đảng trong Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị phù hợp với văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ mới; chú trọng công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hoạt động, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động; chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp năm 2022; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về việc thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ba là, thi đua thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của Trung ương, Đảng ủy Khối và Cơ quan, ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Các ban, đơn vị đảm bảo 100% cán bộ, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, 100% cán bộ, đảng viên Cơ quan cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, thực hiện khen thưởng hướng đến đối tượng là công chức, nhân viên trong Cơ quan, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng ban, đơn vị, Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức và người lao động, thực hiện tốt Quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống, Quy chế dân chủ và văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Năm là, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu thi đua năm 2022: 80% chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ. 80% ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, trong đó có từ 2 tập thể xuất sắc tiêu biểu trở lên được tặng Cờ của Đảng ủy Khối. 100% công đoàn ban, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% công đoàn ban, đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc; 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% công đoàn viên đạt hoàn thành xuất sắc; Công đoàn Cơ quan đạt xuất sắc; Chi đoàn Thanh niên Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 95% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Khối” năm 2021 và Bằng khen “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Khối” năm 2021 và Bằng khen “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục.

Để hưởng ứng, thực hiện giao ước thi đua năm 2022, trưởng các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối đã ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối trong năm qua. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và đại hội đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực - hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, các tổ chức của Cơ quan Đảng ủy Khối cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện với tinh thần: Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Trách nhiệm - Hiệu quả; yêu cầu các ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham mưu với Thường trực Đảng ủy Khối một số nội dung công việc quan trong như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những mặt công tác còn hạn chế của đơn vị trong năm 2021; đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2022 của Đảng ủy Khối và của Cơ quan, Đảng ủy Cơ quan và Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, tạo sự chuyển biến ngay từ việc xây dựng kế hoạch, nghị quyết, chương trình công tác và quyết liệt trong triển khai thực hiện.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

Ba là, các ban, đơn vị cần tập trung xem xét, đánh giá các tồn tại để mạnh mẽ đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường công tác phối hợp và triển khai công việc đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Phân công công việc hợp lý, khoa học, theo sát quá trình triển khai thực hiện, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trên cương vị công tác của mình; chủ động tham mưu với lãnh đạo ban, đơn vị cụ thể hóa các phong trào, hoạt động thi đua do Thường trực Đảng ủy Khối vừa phát động phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng tập thể ban, đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2022.

Bốn là, năm 2022 ghi dấu ấn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối, các ban, đơn vị cần có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Cơ quan Đảng ủy Khối. Với truyền thống đầy tự hào, chúng ta cần xác định đây là thời điểm thích hợp, cơ hội để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Để ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 02 đồng chí đã có thành tích xuất sắc; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương trao kỷ niệm chương cho 03 đồng chí.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cho 04 tập thể; Bằng khen cho 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Khối”; Bằng khen cho 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (2020-2021); 17 cá nhân nhận chứng nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021; tặng Bằng khen đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 05 năm liền (2017-2021); tặng Giấy khen đối với 02 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 và 18 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Ban Tổ chứ Trung ương và Văn phòng Trung ương cho 02 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương cho 02 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương của Ban Tổ chứ Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 03 đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 03 đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho 02 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho 02 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.