.
.

Hội nghị góp ý dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 22/03/2022|21:50

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư phụ trách các đảng ủy trực thuộc; thành viên Tổ biên tập xây dựng Quy định một số nội dung về công tác cán bộ tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Để triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ ban hành ngày 27/12/2021; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập Tổ biên tập, xây dựng dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Bản dự thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ý kiến góp ý của các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Đảng ủy Khối tiếp tục lấy ý kiến góp ý trực tiếp của một số cơ quan liên quan và các đảng ủy trực thuộc để hoàn chỉnh dự thảo.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Công tác quy hoạch cán bộ là một khâu rất quan trọng, phát hiện, sớm tạo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp. Trong suốt yêu cầu công tác cán bộ hiện nay, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ lãnh đạo, quản lý, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ. Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp những ý kiến để dự thảo hoàn thiện, sớm được ban hành.

Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quy định về công tác quy hoạch cán bộ tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trên cơ sở các quy định hiện hành của Đảng, Quy định này của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và quy định, văn bản hướng dẫn của ban cán sự đảng các bộ, ngành, cơ quan chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, các cấp uỷ trực thuộc có trách nhiệm cụ thể hóa để triển khai thực hiện quy hoạch đối với các chức danh được cấp có thẩm quyền phân cấp quyết định quy hoạch và các chức danh diện cấp mình quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị nhưng không trái với các quy định hiện hành.

Dự thảo Quy định được xây dựng trên nguyên tắc bám sát Quy định số 50-QĐ/TW và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời cụ thể hóa đối tượng quy hoạch và quy trình quy hoạch đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc Khối có có sở triển khai thực hiện thống nhất.

Bố cục dự thảo gồm 04 phần, 15 điều và 06 phụ lục kèm theo. Cụ thể, phần I là quy định chung; gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3); phần II quy định cụ thể; gồm 10 điều (từ Điều 4 đến Điều 13); phần III tổ chức thực hiện; gồm 02 điều (Điều 14, Điều 15) và các phụ lục kèm.

Dự thảo Quy định đã cụ thể hoá để phù hợp với Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và đặc thù của Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, cho ý kiến về việc thực hiện nguyên tắc “quy hoạch cấp ủy phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý, lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý”; phân cấp phê duyệt quy hoạch; đối tượng quy hoạch chức danh cấp uỷ trực thuộc; hệ số quy hoạch và chi tiết về đối tượng, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa để dự thảo Quy định được ban hành sớm nhất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối  trình bầy báo cáo đề dẫn về công tác quy hoạch cán bộ.
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày báo cáo đề dẫn về công tác quy hoạch cán bộ.

 PV

.
.
.
.