.
.

Hội nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Thứ Ba, 19/09/2023|17:24

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (gọi tắt là Luật số 69/2014/QH13).

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; các đồng chí Trưởng Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Khối; Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV/HĐQT; Thành viên HĐTV/HĐQT phụ trách HĐTV/HĐQT; đồng chí Phó Bí thư đảng uỷ, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành; các cán bộ tham mưu công tác liên quan.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối nhấn mạnh: Thực hiện Thông báo số 314TB-VPCP ngày 21/8/2023 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật 69/2014/QH13 trước khi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, báo cáo Chính phủ xem xét trình Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến và đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp luật. Đây là nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối. 

Để có cơ sở góp ý từ hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị góp ý Hồ sở đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Long Hải mong muốn các đại biểu có ý kiến đóng góp trực tiếp, trao đổi những nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí mong rằng, việc xây dựng Luật thay thế nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; xác định rõ nội dung, nguyên tắc áp dụng Luật bảo đảm tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác có liên quan. Thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp có vốn Nhà nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

đồng chí Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo về nội dung dự án Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đồng chí Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết: Luật số 69/2014/QH13 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho việc đầu tư vốn Nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới, hội nhập, cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn Nhà nước... Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, một số chủ trương, quan điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có thay đổi; quá trình triển khai thực hiện Luật số 69/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn qua rà soát cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế, chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cần thiết phải được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu kết thúc Hội nghị.

Việc sửa đổi căn bản, toàn diện để xây dựng Hồ sơ Luật sửa đổi, thay thế Luật số 69/2014/QH13 nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; tạo môi trường và hành lang pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo tôn trọng và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp cùng việc tăng cường sự kiểm tra, giám sát của nhà nước trong quản lý, đầu tư vốn tại doanh nghiệp; đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường trong các ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của Nhà nước (chủ sở hữu). Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tương xứng với nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế; huy động và phát huy hết các nguồn lực của khu vực kinh tế nhà nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các ban, đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các ý kiến bằng văn bản và gửi Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, đảm bảo thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong tình hình mới.

P.V

.
.
.
.