.
.
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU
Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU về "Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp" của Đảng ủy Tập đoàn; phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề năm 2024
Ngày 17/5/2024, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp".
.
Đảng bộ VietinBank Thăng Long cùng với toàn hệ thống VietinBank đã, đang và tiếp tục kiên quyết thực hiện "nói đi đôi với làm" trong mọi hành động, nhiệm vụ, đây cũng là điều thiết thực nhất để giữ vững, phát huy và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi tổ chức cơ sở đảng.
.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần
Ngày 12/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01).
.
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
Sáng 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ", gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
.
Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
Ngày 16/5/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Ngày 29/11/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
.
Một đời gắn bó với rừng
Một đời gắn bó với rừng
.
Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/6/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập chuyên đề năm 2022 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ".
.
.
.
.
.
.