.
.
Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc dẫn đường
Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc dẫn đường
.
Một tấm lòng nhân ái vì cộng đồng
Một tấm lòng nhân ái vì cộng đồng
.
Người cán bộ hưu trí gương mẫu
Người cán bộ hưu trí gương mẫu
.
Người cựu chiến binh gương mẫu
Người cựu chiến binh gương mẫu
.
Người thầy thuốc của nhân dân
Người thầy thuốc của nhân dân
.
Nhiệt huyết của người thầy thuốc trẻ
Nhiệt huyết của người thầy thuốc trẻ
.
Người chiến thắng tật nguyền
Người chiến thắng tật nguyền
.
Tự hào là bộ đội Hải quân
Tự hào là bộ đội Hải quân
.
Người đi tìm ngọt cho đất
.
Già làng A Lào - tấm gương sáng của buôn làng
.
.
.
.
.
.