.
.

Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành sinh hoạt thường xuyên, cụ thể

Thứ Năm, 17/05/2012|16:29

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để Chỉ thị thực sự đi vào đời sống hàng ngày, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều việc phải làm.

Duy trì được nề nếp học tập và làm theo Bác

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức ngày 16/5, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sau khi Chỉ thị 03-CT/TW ra đời, các ban, ngành Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế... cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư. Ban Bí thư ra quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc. Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai. Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể...

 

Triển khai Chỉ thị 03, nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể. Ví dụ như việc vận động nhân dân hiến đất mở đường ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội như trong ảnh - Ảnh: TH

Việc chỉ đạo thực hiện 8 nội dung được nêu trong Chỉ thị về tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác; về trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng; về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.... được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể...

Với cách làm đồng bộ, nghiêm túc, tích cực, có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh - quốc phòng, duy trì trật tự, an toàn xã hội, mở rộng công tác đối ngoại…

Trong quá trình thực hiện, nhiều ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch trong ngành, địa phương. Nhiều cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trong đó, đặt trọng tâm là làm theo; cố gắng tìm giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng, đoàn thể, địa phương … trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều cấp ủy đã phát huy được những kết quả và duy trì được nề nếp học tập, làm theo Bác đã được xây dựng trong những năm trước đây; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo đạo đức của Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy đã tích cực chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; có nơi xây dựng thành các khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thực hiện.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương để thực hiện Chỉ thị như: Xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng để đưa vào sinh hoạt chi bộ, chọn điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng. Nhiều nơi đã lựa chọn được những vấn đề bức xúc, nổi cộm đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định thời gian tập trung chỉ đạo khắc phục. Kết quả bước đầu, đã có những nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các địa phương, đơn vị đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tương đối hiệu quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, xa dân, hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên …

Nêu cao vai trò người đứng đầu

 

 Bác Hồ đến thăm hội nghị phổ biến máy cấy công cụ cải tiến ở Từ Liêm, Hà Nội, tháng 7/1960. Ảnh tư liệu


Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, Ban Bí thư đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu. Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đảng và tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị; khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Từ đó, xác định trách nhiệm và nâng cao quyết tâm của cấp ủy, của cán bộ chủ chốt các cấp. Ban Thường vụ cấp ủy và người đứng đầu chủ động, sáng tạo xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào hướng dẫn, định hướng chung của Trung ương, chủ động tìm ra những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của mình nhằm đạt hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ phận giúp việc cấp ủy; coi trọng công tác tham mưu, đề xuất của các ban đảng và các cơ quan chuyên môn; chú trọng tính đồng bộ, toàn diện, đồng thời, cần chọn các đơn vị để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, chọn vấn đề, công việc để tập trung chỉ đạo; tạo chuyển biến, nâng cao niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, các cấp, các ngành chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo sự lan tỏa trong Đảng và xã hội.

Ban Bí thư nhấn mạnh yếu tố kiên trì chỉ đạo để từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, cụ thể, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với các phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; lấy kết quả thực hiện chuẩn mưc đạo đức làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, công bố công khai trong từng đơn vị; nêu một số vấn đề cụ thể, như tinh thần trách nhiệm trong công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy dân chủ, chống đặc quyền, đặc lợi, tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, trong việc cưới, việc tang của gia đình… để cấp dưới và nhân dân tham gia giám sát thực hiện.

Coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị của cấp dưới, nghiêm túc thực hiện các chế độ giao ban, sơ kết đánh giá định kỳ; chỉ đạo việc tự kiểm tra và nề nếp báo cáo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giám sát của tổ chức đảng, các cơ quan pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho thấy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Điển hình như việc triển khai thực hiện Chỉ thị còn chậm, thiếu chủ động. Một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị còn tâm lý chờ đợi. Trong nhận thức, không ít địa phương, đơn vị còn chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng. Một số tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, cấp ủy địa phương còn lúng túng. Nhiều nơi chưa thực sự quan tâm việc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức. Có nơi, việc trao đổi thảo luận mang tính hình thức, chủ yếu là đọc tài liệu; việc triển khai nội dung đạo đức nghề nghiệp của một số bộ, ngành còn chậm. Cấp ủy, người đứng đầu ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm và chưa dành nhiều thời gian thỏa đáng cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị…

 

 

 Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 tổ chức ngày hôm nay (16/5),
Ban Bí thư khẳng định, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành
 sinh hoạt thường xuyên, quan trọng - Ảnh: TH

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)..., Ban Bí thư cho rằng, trong thời gian tới, ở cấp tỉnh, ban thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện; xác định rõ đây là một nội dung quan trọng phải đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, định kỳ. Ở các cơ quan Trung ương, cần tăng cường sự lãnh đạo của ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo..; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trong đó, trước hết phải quán triệt trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xác định rõ trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra trong phạm vi ngành, địa phương.

Về một số nội dung cần tập trung chỉ đạo, Ban Bí thư yêu cầu, tập trung chỉ đạo xây dựng phương hướng của ngành, địa phương, đơn vị nhằm tiếp tục thực hiện 8 nhóm công việc được xác định trong Chỉ thị 03. Trong đó, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Từ tài liệu chuyên đề hàng năm của Trung ương, các tài liệu của địa phương, các tài liệu về đạo đức Hồ Chí Minh đã có và những điều Bác Hồ dạy liên hệ với tình hình thực tế, những vấn đề còn tồn tại, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, ban thường vụ các cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ xây dựng nội dung tổ chức thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ mình sinh hoạt. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

Cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Hàng năm, các cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá, đồng thời nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

Ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định.

Cùng với đó, cần chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực; đồng thời phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.


                                                                                                    Theo DCSVN

.
.
.
.