.
.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ VietinBank trong quá trình xây dựng và phát triển

Thứ Sáu, 13/09/2013|13:55

Ngân hàng Công thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Tên thương hiệu là VietinBank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 08/7/1988, trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 02 vụ Tín dụng, gồm vụ Tín dụng Thương nghiệp và vụ Tín dụng Công nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước, phát huy tốt vai trò một NHTM lớn, hàng đầu, uy tín, thương hiệu mạnh, giữ vị trí then chốt, vai trò chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời là công cụ vật chất để Đảng, Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam trước tháng 4/2007 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, trong hệ thống tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương, khi mới thành lập Đảng bộ có 9 chi bộ trực thuộc, 108 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 5 đồng chí. Hiện tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tính đến 30/6/2013, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam gồm: 59 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 19 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở , 02 đảng bộ bộ phận và 32 chi bộ trực thuộc; toàn Đảng bộ có trên 2.200 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng uỷ 7 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 7 đồng chí. Có đủ 5 Ban xây dựng Đảng, biên chế 14 cán bộ chuyên trách.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Đảng cấp trên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cụ thể:

Một là, Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng cấp trên, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), VietinBank đã có những chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng đúng đắn, phù hợp, trên cơ sở phát huy những lợi thế, dựa trên sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Mặc dù khi mới thành lập từ một Ngân hàng chuyên doanh quy mô nhỏ bé được tách ra từ NHNN. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã có những bước đột phá vượt bậc cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, góp phần thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đặc biệt, trong việc tài trợ vốn cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án, các công trình trọng điểm quốc gia đối với tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng như viễn thông, điện lực, dầu khí, xi măng, khoáng sản, xuất khẩu, phát triển nông nghiệp và nông thôn...tích cực tham gia ổn định lãi suất, tỷ giá, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối của NHNN.

   Hai là, lãnh đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

   Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đổi mới mạnh mẽ, hiện đại hóa, chuẩn hóa toàn diện các mặt hoạt động; chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế; ứng dụng công nghệ hiện đại, không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng lưới hoạt động cả trong nước và ngoài nước; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đã thành công trong hợp tác đầu tư quốc tế với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược lớn có uy tín ở nước ngoài, cụ thể:

   Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh, VietinBank đã tiến hành cổ phần hóa thành công năm 2008, bảo đảm 3 lợi ích, Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Sau khi cổ phiếu CTG lên sàn chứng khoán, Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh cổ phần hóa, tăng vốn, tăng năng lực tài chính nhằm bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh thông qua việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, năm 2010 bán gần 10% cổ phần cho Công ty tài chính quốc tế IFC, năm 2012 bán tiếp gần 20% cổ phần cho BTMU. Đến nay, VietinBank trở thành NHTM có vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Kiện toàn mô hình tổ chức theo khối, hướng tới khách hàng, tăng cường quản trị nội bộ, tăng cường trách nhiệm của chi nhánh/phòng giao dịch trong việc bán hàng, phát triển các sản phẩm dịch vụ có chất lượng và gia tăng giá trị cho khách hàng, phát triển mạng lưới hoạt động. Đến nay, VietinBank có 1 Sở giao dịch, 160 chi nhánh, công ty, trung tâm, đơn vị sự nghiệp; trên 1.000 phòng/điểm giao dịch tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, 1 chi nhánh tại Lào, 02 chi nhánh tại Đức, tiếp tục phát triển mở rộng sang các nước khác như Myanma, Cămpuchia, Cộng hòa Séc, Ban Lan, Anh, Mỹ, Úc….

   Tập trung đầu tư công nghệ nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa ngân hàng, chuẩn hóa toàn diện các hoạt động theo chuẩn quốc tế. Năm 2012, đã và đang triển khai hệ thống Core banking, 19 modul và các dự án công nghệ thông tin nâng cao khả năng quản trị điều hành, cho phép mở rộng quy mô hoạt động đồng thời nâng cao khả năng quản trị rủi ro, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

   Ba là, lãnh đạo công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác cán bộ, xây dựng quy chế cán bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại lao động, giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư. Đổi mới các hình thức tuyển dụng đáp ứng nhu cầu lao động, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, tuyển dụng được nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, các cán bộ có trình độ chuyên môn cao từ các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, các cơ quan khác về làm việc cho VietinBank (Đến nay, trên 70% cán bộ, người lao động  trong toàn hệ thống có trình độ từ đại học trở lên). Tích cực triển khai dự án hoàn thiện mô hình tổ chức và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (ORP), từng bước đổi mới cách thức tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng hiện đại, cạnh tranh cao đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hằng năm tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới về tài chính, ngân hàng, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ giỏi, nâng ngạch, củng cố nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc. Khánh thành Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực với hạ tầng và phương tiện đào tạo hiện đại. Đây là giải pháp toàn diện và lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của VietinBank.

Bốn là, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng                    

Trong những năm qua, trước những tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới cùng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế nước ta đã tác động mạnh theo chiều hướng bất lợi, nhất là cạnh tranh thị phần trên các địa bàn, cạnh tranh đầu vào - đầu ra sản phẩm dịch vụ, ảnh hưởng tác động nhiều chiều đến diễn biến tư tư­ởng của cán bộ đảng viên và người lao động. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới, Đảng bộ VietinBank đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác chính trị tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả và đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao vai trò các cấp uỷ đảng, đảng viên trong  Đảng bộ, toàn hệ thống nhằm nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng cấp trên, Đảng bộ VietinBank đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu, lựa chọn những nội dung gắn sát với hoạt động của VietinBank để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động. Thông qua, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ đã nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức kinh doanh trong điều kiện, tình hình mới và việc cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện và có giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhằm kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời quảng bá thương hiệu, các mặt hoạt động trên Trang Website, Tờ Thông tin VietinBank, Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Báo Điện tử Đảng ủy Khối, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, với những bài viết, hình ảnh có nội dung tốt, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục cao, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống, trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.

Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đồng thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội thông qua các kênh thông tin, như: Các kênh truyền thông, internet, các tổ chức đoàn thể, các phòng/ban chuyên môn, các Ban xây dựng Đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban Lãnh đạo kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục.

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng cao, thấy rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân đã thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình mang tính xây dựng, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể, đề cao tinh thần tự giác, cầu thị. Đồng thời, tích cực thảo luận bàn các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm của từng cấp ủy, từng tổ chức đảng.

Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06 – CT/TW và Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, gắn chặt với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đã xây dựng và ban hành: "Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động VietinBank gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh" phù hợp với hoạt động của đơn vị qua đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nhất là bí thư, cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị. Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, sáng tạo trong lao động, tiết kiệm trong tiêu dùng “Nói đi đôi với làm”…

Năm là, lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ

   Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ VietinBank xác định nâng cao chất lượng cấp uỷ cơ sở là khâu có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng ủy VietinBank thường xuyên quan tâm lãnh đạo và làm tốt công tác quy hoạch bí thư, cấp ủy các cấp, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu của chi, đảng bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tổ chức thực hiện, có đạo đức lối sống lành mạnh, có uy tín và khả năng tập hợp lực lượng, nhiệt tình và tâm huyết với Đảng, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới để giới thiệu bầu vào cấp uỷ.

   Thường xuyên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt từng chi nhánh, công ty, đơn vị nhất là bí thư, cấp uỷ viên về trình độ mọi mặt nói chung, đặc biệt chú ý bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng và phương pháp tổ chức các mặt hoạt động công tác đảng, đoàn thể tạo sự đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị tại cơ sở.

   Duy trì nghiêm túc nề nếp sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ bảo đảm ba tính chất trong sinh hoạt: Lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu. Xây dựng quy chế và hoạt động theo quy chế của cấp uỷ theo đúng quy định của Ban Bí thư Trung ương. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ với Ban lãnh đạo chi nhánh, công ty, đơn vị thành viên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức (Theo quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 ca Ban Bí thư Trung ương) đồng thời có sự phối kết hợp chặt vì nhiệm vụ chung, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, phân chức, phân quyền gây mất đoàn kết nội bộ.

   Thường xuyên làm tốt công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, tổ chức. Phân công công tác và kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giữ mối liên hệ với cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú. Đổi mới việc phân loại đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm đúng, sát với mỗi đảng viên. Biểu dương những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời kiểm điểm, kỷ luật những đảng viên thoái hoá biến chất. Trên cơ sở đó xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trên tinh thần xây dựng thẳng thắn và đoàn kết thống nhất.

   Hằng năm thực hiện nghiêm túc công tác phát triển đảng, quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng hướng vào lực lượng trẻ, có trình độ, năng lực được đào tạo cơ bản để bổ sung trẻ hoá đội ngũ đảng viên của Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

Sáu là, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy VietinBank xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, vì vậy đã thường xuyên quan tâm, chú trọng quán triệt nhiệm vụ cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở đối với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo các cấp uỷ, UBKT các Đảng uỷ và các tổ chức đảng trực thuộc, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm ở cấp mình và triển khai thực hiện, bảo đảm tốt tỷ lệ phần trăm số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được kiểm tra, giám sát theo quy định. Thực hiện nghiêm túc trong nhiệm kỳ các cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát tối thiểu 2 lần, các cấp uỷ được giám sát ít nhất 1 lần.

   Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ với các phòng/ban chức năng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Chỉ đạo, xử lý kịp thời các đơn thư  khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Bảy là, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy vai trò to lớn của 2 tổ chức này vào hoàn thành mục tiêu của VietinBank đề ra, cụ thể: 

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm lãnh đạo đối với tổ chức Công đoàn,  hoạt động cuả tổ chức Công đoàn được củng cố và phát triển tốt. Công đoàn  thực sự là cầu nối, là chỗ dựa vững chắc cho các cấp uỷ đảng và chính quyền trong việc truyền đạt, tổ chức và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, khẳng định vai trò chức năng của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển VietinBank ngày càng vững mạnh.

Các tổ chức Công đoàn đã thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, kịp thời tuyên truyền, giáo dục người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế Nội quy lao động, Quy chế dân chủ ở cơ sở, văn hóa Doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể, kỷ cương kỷ luật lao động của đơn vị, nhận thức đúng đắn về diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới, nhằm ổn định lập trường tư tưởng, an tâm công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động gii, lao động sáng tạo, các phong trào nữ công “Gii vic ngân hàng, đảm việc nhà,Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức quyên góp ủng hộ các quỹ:“Quỹ tình nghĩa Công đoàn NHCT”, Quỹ từ thiện xã hội, Đền ơn đáp nghĩa”…, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai và nhiều hoạt động từ thiện khác.

Xác định Đoàn Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng chủ lực trong việc góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, là nguồn bổ sung sức mạnh quan trọng cho Đảng bộ VietinBank, vì vậy Đảng uỷ đã không ngừng chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục Đoàn Thanh niên. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương của Chính phủ, sự lãnh đạo của Đoàn cấp trên đã xung kích, tình nguyện, đảm nhận những khâu khó, việc mới, nhiệm vụ đột xuất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực tiễn hoạt động kinh doanh; tạo nhiều diễn đàn bổ ích cho đoàn viên tham gia; rèn luyện ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp.

Đoàn Thanh niên đã triển khai tốt các phong trào "5 xung kích", 4 đồng hành",Thanh niên tình nguyn ”, các hoạt động thăm quan dã ngoại về nguồn , “Báo công dâng Bác”; tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm “ Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ VietinBank học tập và làm theo lời Bác”; chủ động đề xuất và tham gia nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Ung nước nhngun”, “Nồi cháo tình thương”…Đã phối hợp với tổ chức Công đoàn, các đơn vị tổ chức triển khai nhiều sự kiện lớn của VietinBank, tham gia tích cực các hoạt động văn thể, đi đầu trong nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tám là, lãnh đạo công tác an sinh xã hội

Không chỉ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, VietinBank còn là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian qua, đã giành gần 4.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại 63 tỉnh thành trong cả nước, bao gồm các chương trình xây dựng nhà ở, trường học, Nhà văn hóa, cầu, đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt và tài trợ công cụ sản xuất cho người nghèo, đồng bào vùng cao, vùng bị thiên tai, bão lụt; các chương trình khuyến học, trao học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi cha mẹ, trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Tài trợ để đầu tư xây mới trạm y tế, phòng khám đa khoa; tài trợ nhiều trang thiết bị, xe ô tô cứu thương, xe hiến máu và nhiều vật dụng y tế hiện đại cho các bệnh viện trung ương và địa phương, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phụng dưỡng suốt đời gần 300 mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện nay còn 63 mẹ, một số mẹ đã mất do già yếu); xây dựng nhiều công trình tưởng niệm, tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ có giá trị văn hóa và tinh thần cao. Đồng thời thực hiện phong trào “Cả nước hướng về Trường Sa”, VietinBank đã đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa tại Đảo Nam Yết, xây dựng trạm thu phát sóng FM, bể nước ngọt, tủ cấp đông…và các hỗ trợ khác cho bộ đội, ngư dân và các em học sinh trên đảo Trường Sa …các hoạt động an sinh xã hội của VietinBank đã tạo được tình cảm sâu nặng với người dân địa phương, tạo ấn tượng sâu sắc trong dư luận xã hội và quảng bá hiệu quả hình ảnh và thương hiệu VietinBank.

 Với kết quả lãnh đạo đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VietinBank vinh dự được Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Liên Đoàn lao động Việt Nam, NHNN Việt Nam, Trung ương Đoàn, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các định chế tài chính trên thế giới trao tặng nhiều bằng khen, huân huy chương…Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động và Huân chương độc lập hạng nhất; 2 năm liền 2012 – 2013 được tổ chức Fober công nhận là Doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong TOP 2.000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới; nhiều năm liền Đảng bộ VietinBank được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ và Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "; Nhân dịp tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ Chính trị Đảng bộ VietinBank được Chính phủ tặng Bằng khen.

                                       

   Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Huy Hùng

 

.
.
.
.