.
.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ Hai, 24/06/2019|16:01

Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về việc "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Toàn văn Kết luận số 49-KL/TW xem tại đây.

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.