.
.

Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Thứ Hai, 08/09/2014|14:23

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) cho hơn 500 cán bộ, đảng viên chủ chốt trong hệ thống.

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Vietcombank tham gia học Nghị quyết
Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Vietcombank tham gia học Nghị quyết

Đến dự có PGS-TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW. Về phía Vietcombank, có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Phạm Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí là Ủy viên BTV; Ủy viên BCH Đảng bộ và cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank khẳng định: Các nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, mục tiêu của Nghị quyết lần này, Trung ương chỉ rõ, trong xây dựng văn hóa lấy việc xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp làm cốt lõi, trọng tâm; xây dựng môi trường văn hóa một cách đồng bộ, trong đó có vai trò rất quan trọng của gia đình và cộng đồng, văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế và xác định đây là sự nghiệp lâu dài cần được tiến hành đồng bộ, sáng tạo, kiên trì. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chủ yếu để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có giải pháp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

PGS-TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết
PGS-TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết

Đồng chí cho biết, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển của Vietcombank, năm 2010, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã chỉ đạo nghiên cứu và tổng kết những giá trị bản sắc văn hóa Vietcombank thành cuốn Sổ tay Văn hóa Vietcombank. Từ đó đến nay, các hoạt động cụ thể nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Vietcombank như: Phong trào “đảng viên tiên phong thực hiện văn hóa Vietcombank”, Hội thi Văn hóa Vietcombank trong toàn Chi nhánh… đã được tổ chức một cách thường xuyên, sôi nổi; ý thức thực hiện văn hóa Vietcombank dần trở thành sự tự giác trong công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quy chế bầu cử trong Đảng; chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết Trung ương 9, hiểu sâu thực trạng tình hình, những thành tựu đã đạt được cùng những hạn chế, yếu kém và vấn đề đang đặt ra; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, nắm vững những điểm mới và cốt lõi về tư tưởng chỉ đạo và công việc cần phải làm, trên cơ sở đó thống nhất cao về ý chí và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt và phát huy các giá trị Văn hóa Vietcombank, coi đây là lợi thế cạnh tranh trong chiến lược phát triển của Vietcombank, đồng thời lãnh đạo đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Vietcombank yêu cầu cấp ủy trong toàn đảng bộ xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Lan Hương
 

.
.
.
.