.
.

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thứ Tư, 10/07/2024|17:20

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối; đồng chí Bùi Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối; đồng chí Đặng Đình Bảo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối.

d
Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện thường trực, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát các đảng uỷ trực thuộc.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBKT các cấp tham mưu thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao: tham mưu cấp ủy cùng cấp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của cấp trên; xem xét, xử lý, giải quyết các đơn thư; xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo 14 các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra và của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp trên. Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên của cấp ủy các cấp tăng cao so với cùng kỳ (kiểm tra tăng 36 tổ chức đảng và 726 đảng viên; giám sát tăng 276 tổ chức đảng và 96 đảng viên); chú trọng cấp ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra 02 tổ chức đảng và 27 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên so với cùng kỳ).

UBKT các cấp chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng cấp dưới và 30 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng 136 tổ chức đảng, kiểm tra tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật tăng 43 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính đảng tăng 165 tổ chức đảng và 1.422 đảng viên so với cùng kỳ; xem xét xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định, nguyên tắc, thẩm quyền; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

UBKT Đảng ủy Khối ban hành bộ mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ để triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm, kiện toàn UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức bộ máy cán bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, một số nơi thực hiện quy chế phối hợp giữa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán hiệu quả chưa cao. Một số đảng ủy chưa kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự UBKT; chưa thực hiện xong việc quy hoạch UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Vẫn còn có cấp ủy, UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát định kỳ còn chậm so với yêu cầu, chất lượng còn hạn chế.

Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể:

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; ban hành mới, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan UBKT theo các văn bản, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ động thực hiện toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp ủy, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật để hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT cấp dưới, tăng cường giám sát chuyên đề gắn với người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa UBKT cấp trên đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới, tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin để kịp thời tham mưu, xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền phục vụ đại hội đảng các cấp.

Tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xây dựng Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Kế hoạch số 44-KH/BCĐTW, ngày 28/5/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; thực hiện nghiêm túc các báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra giám sát, báo cáo PCTNTC và các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 16 quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 của Bộ Chính trị.

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra đảng các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện bổ sung, kiện toàn UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương.

Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 của cấp ủy và UBKT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo để làm rõ thêm những kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và tham luận một số nội dung như: Thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Tổng công ty VTC; kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng có quy mô nhỏ của Tập đoàn Dệt may Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)… để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong 6 tháng cuối năm 2024. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của của các đảng ủy trực thuộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT của cấp mình để triển khai thực hiện; rà soát, chỉ đạo cấp ủy cơ sở khẩn trương thực hiện bổ sung, kiện toàn UBKT, các chức danh của UBKT; đồng thời quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

P.V

 

.
.
.
.