.
.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG:

Hướng dẫn việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

Chủ Nhật, 18/03/2012|13:01

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Hướng dẫn việc triển khai công tác tư tưởng như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Công tác tư tưởng nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung, nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân để tích cực thực hiện Nghị quyết.

2. Tuyên truyền, quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để nắm vững những việc phải làm, các biện pháp thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm, đem lại hiệu quả thực tế. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; phê phán những nhận thức và việc làm lệch lạc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết.

 3. Công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình và phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp, từ việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên tới tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Gắn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với việc tuyên truyền thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

 II. Nội dung công tác tư tưởng:

 1. Tập trung tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua; kết quả và thành tựu của công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay. Làm rõ bối cảnh, nguyên nhân, những yêu cầu cấp bách đặt ra đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay.

2. Tuyên truyền, quán triệt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra, tập trung tuyên truyền ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

3. Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ, đúng đắn: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng, vì thế các giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nôn nóng, thận trọng, nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao; xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

4. Phổ biến, quán triệt phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Thực hiện các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp “xây với chống”,“chống với xây”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, kể cả người đương chức và người đã nghỉ. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương, các cấp uỷ đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu làm trước để cho các cấp noi theo.

5. Triển khai thực hiện giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là: "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả", với những nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Ban thường vụ các cấp ủy và đồng chí bí thư xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ hằng tháng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi mình sinh hoạt. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

- Ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

- Cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện Chỉ thị có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

6. Về thông tin, tuyên truyền trên báo chí:

- Các cơ quan báo chí, theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của mình, bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu Nghị quyết; việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, ở cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện Nghị quyết; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

- Gắn việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với Nghị quyết Trung ương 2 về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Nghị quyết Trung ương 4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kì khóa XI.

- Các cơ quan báo chí, nhất là các báo, đài khối báo chí chính trị-xã hội, trên cơ sở Hướng dẫn này, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, của các cơ quan chủ quản, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát hợp với tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị được giao.

Phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết; việc các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm, làm kiên quyết, đạt hiệu quả thiết thực.

Tuyên truyền quá trình phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; làm rõ các nội dung, quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết và Chỉ thị.

Tuyên truyền các hội nghị, các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị do các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, cấp ủy huyện, tương đương và cấp cơ sở tổ chức.

- Phương châm tuyên truyền trên báo chí là: bảo đảm chính xác, trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng, gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tránh xu hướng phiến diện một chiều, thông tin sai lệch, bôi đen; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội.

Bám sát và tuyên truyền đậm nét, liên tục các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu ra.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp uỷ, các cơ quan chủ quản báo chí, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, chỉ đạo các cơ quan báo chí do mình quản lý tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả thiết thực về quá trình thực hiện Nghị quyết.

Ban Biên tập, trực tiếp là Tổng biên tập các cơ quan báo chí,  tổ chức và triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên báo, đài, tạp chí mình theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

*

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp uỷ đảng, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước triển khai có hiệu quả các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị.

 

 
 
TRƯỞNG BAN                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                (đã ký) 
 
                                                                                                                                                                                                            Đinh Thế Huynh

 

.
.
.
.