.
.

Agribank hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Thứ Ba, 21/01/2020|20:51

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Agribank, có đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy; thành viên HĐTV; bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; giám đốc các chi nhánh, công ty con, đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nêu rõ, năm 2019, tình hình thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Trong nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, hầu hết các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn năm 2018. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết để chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong hoạt động kinh doanh của Agribank đảm bảo an toàn, bám sát định hướng và lộ trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Đến 31/12/2019 (so với cùng kỳ năm trước) hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (KH) năm đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay, đạt 13.739 tỷ đồng, hoàn thành 124,7% kế hoạch năm (KH 11.000 tỷ đồng);  ROE đạt 18,1%, tăng 7,1%, vượt kế hoạch NHNN giao (11,6%); tổng tài sản 1.452.181 tỷ đồng, tăng 170.584 tỷ đồng, tăng 13,3% (KH năm tăng 10%-13%); vốn huy động thị trường I đạt 1.347.382 tỷ đồng, tăng 161.094 tỷ đồng, tăng 13,6% (KH năm tăng 10%-13%). Dư nợ cho vay nền kinh tế 1.121.970 tỷ đồng, tăng 117.208 tỷ đồng, tăng 11,7% (KH năm tăng 10%-12%); tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn  đạt 69,8% (KH năm đạt tỷ trọng 65-70%). Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.200 tỷ, tăng 120,2% so với năm 2018.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2019, Agribank đã cơ bản hoàn thành mục tiêu phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thành mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC (chiếm tỷ lệ 14% tổng dư nợ đã xử lý thời điểm 31/12/2018); hệ thống cơ chế, chính sách tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu quản trị điều hành, phù hợp với Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, năm 2019, Đảng ủy Agribank tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và cấp ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác phát triển đảng viên; ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, quy chế để tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ của Ngân hàng có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương mới của Trung ương về công tác xây dựng đảng, những điểm mới trong Nghị quyết, Quy định của Trung ương; đánh giá kết quả, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết lớn của Trung ương, Đảng ủy Khối. Đánh giá, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mất, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Agribank thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác hướng dẫn, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Agribank; xây dựng Đề án kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo do HĐTV quản lý giai đoạn 2017 - 2021. Triển khai thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, đã đi vào hoạt động từ 01/7/2019 và bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định.

đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả công tác năm 2019
Đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc Agribank báo cáo kết quả công tác năm 2019.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ngân hàng cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, trong năm 2019 kết nạp mới 152 đảng viên, nâng tổng số đảng viên được kết nạp mới từ đầu nhiệm kỳ là 505 đảng viên, đạt 101% kế hoạch toàn nhiệm kỳ. Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã thành lập 05 đoàn, kiểm tra đối với 05 cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc. Năm 2019, toàn đảng bộ không có tổ chức đảng vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật; thực hiện thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ngân hàng Agribank; thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương, tặng thưởng Cờ thi đua cho tập thể Đảng bộ và Bằng khen cho 2 cán bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Agribank đạt được trong năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí đề nghị Đảng ủy Agribank tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phương án cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tập trung nguồn lực thực hiện việc cổ phần hóa Agribank theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Agriabank. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Ngân hàng; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong toàn hệ thống; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì vậy, Đảng ủy Agribank cần bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về đại hội để triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện và chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền, các điều kiện tổ chức đại hội; phương án nhân sự cấp ủy phải gắn với nhân sự quản lý, lãnh đạo chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; chủ động nắm tình hình, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí lưu ý, Đảng ủy Agribank sớm phát động các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

P.V

.
.
.
.