.
.

Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Thứ Hai, 08/01/2024|17:35

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó đoán định với các yếu tố gây khó khăn, rủi ro cho các nền kinh tế ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu; ảnh hưởng nhiều mặt đến kinh tế trong nước, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung đó, Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Petrolimex đã tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc các mặt công tác xây dựng Đảng; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện để các đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đảng uỷ đã quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa và chấp hành đúng các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, các hình thức tuyên truyền được triển khai bằng nhiều cách làm mới, thiết thực. Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp nhận 02 tủ sách điện tử về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tủ sách Chi bộ điện tử do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng. Đây là nguồn tư liệu thiết thực, phục vụ công tác tra cứu, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ (gồm cả cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý) được thực hiện theo quy định. Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc; sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách công tác Đảng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; đã tiếp nhận 09 tổ chức đảng từ địa phương (02 tổ chức đảng chuyển về trực tiếp Đảng ủy Tập đoàn, 7 tổ chức đảng chuyển về cấp ủy cơ sở) với 1.128 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Tập đoàn lên 2.916 đảng viên. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Trong năm kết nạp được 79 đảng viên mới, đạt 158% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (kết nạp 50 đảng viên mới; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là 79/2.916 = 2,7%).

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, tăng cương. Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Chương trình số 715-CTr/ĐU, ngày 24/03/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Theo đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sinh động và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế đất nước, sự biến động rất phức tạp của thị trường, nhưng Tập đoàn đã tham gia góp phần quan trọng bảo đảm an ninh nhiên liệu cho đất nước, điều tiết thị trường xăng dầu trong nước; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn không những đạt mà còn vượt cao so với kế hoạch được giao, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 268 nghìn tỷ đồng đạt 141% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch; nộp ngân sách ước đạt 3,43 nghìn tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch.

Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp tục tập trung thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm; làm việc với một số đối tác trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến cao tốc khác. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí khoảng 243,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như các đồng chí đã nêu trong báo cáo. Tôi đề nghị Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Năm 2024, dự báo tình hình còn tiếp tục nhiều khó khăn. Là năm sát với năm cuối của nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối dự kiến chủ đề công tác năm 2024 của toàn Đảng bộ là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” (đã gửi dự thảo Nghị quyết công tác năm tới các đảng bộ để thảo luận, góp ý và đưa tinh thần của Nghị quyết vào phương hướng nhiệm vụ năm 2024).

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023. Đồng chí cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra; đồng thời đề nghị Đảng uỷ Tập đoàn bám sát chủ đề công tác năm 2024 của Đảng ủy Khối để triển khai các mặt công tác và tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu quả, chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. (2) Tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (từ 2021 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (từ 2011 - 2025); tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Căn cứ Chỉ thị của Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IV. (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, đi vào trọng tâm, trọng điểm, sâu sát chỉ ra các tồn tại hạn chế để sớm xác định các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. (4) Quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn phát huy tốt vai trò, chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đảng viên, đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. (5) Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phục hồi kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của Tập đoàn. Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững vị thế là doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

P.V

.
.
.
.