.
.
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
.
Công tác cán bộ luôn đóng vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả mọi công việc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, là khâu then chốt trong sự nghiệp cách mạng. Bác Hồ đã chỉ rõ "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".
.
Trách nhiệm nêu gương của người Đảng viên với phong trào
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung đang ở mức báo động, là thách thức rất lớn trong việc phát triển bền vững đất nước. "Ngày Chủ nhật xanh" là đề án của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từ đầu năm 2019 nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng xanh, sạch, sáng, không rác thải, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".
.
Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 23/10, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
.
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
.
Kết quả bước đầu từ việc sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ Ngân hàng Phát triển VIệt Nam
Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ngân hàng đã khẩn trương tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các Chi nhánh và Sở Giao dịch cho phù hợp với định hướng về phạm vi, quy mô hoạt động theo hướng hình thành các chi nhánh khu vực.
.
Trong thời gian đầu mới thành lập Chi nhánh khu vực (VDB khu vực) trên cơ sở giải thể, tổ chức lại các chi nhánh cũ, hoạt động VDB khu vực gặp nhiều khó khăn và thách thức bởi vì cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, vị trí công tác có nhiều biến động, đời sống sinh hoạt hằng ngày của một số cán bộ bị "xáo trộn".Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy sau khi các VDB khu vực đi vào hoạt động ổn định, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả rất tích cực.
.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay từ chi bộ
Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
.
Sinh hoạt chi bộ là một trong những loại hình sinh hoạt đảng diễn ra ở cơ sở đảng, đó là hoạt động tập thể của tất cả đảng viên để bàn bạc, thảo luận, quyết định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện thành công chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - với tư cách là một định chế tài chính đặc thù - phải tự làm mới phù hợp với bối cảnh tình hình, có bước chuyển mình mang tính đột phá, đủ sức đảm đương và hoàn thành sứ mệnh là một công cụ quan trọng trong phục vụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ theo Chiến lược phát triển VDB đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 (gọi tắt là Chiến lược 369).
.
.
.
.
.
.