.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đổi mới công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Công ty CP Thép Vicasa- VNSTEEL

Thứ Hai, 21/10/2019|11:26

Đảng ủy Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Đảng bộ Công ty có 05 chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên. Trong những năm qua, đứng trước tình hình khó khăn chung của toàn xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy kiện toàn bộ máy các tổ chức Đảng, đoàn thể… từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao tác dụng trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống việc làm cho người lao động.

Để xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel đạt tiêu chuẩn đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, đảng ủy Công ty tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: 

Về nhận thức: Mọi công việc thành công đều khởi đầu từ nhận thức, có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng, hành động đúng mới đem lại thành công và phát triển. Vì vậy, Đảng ủy Công ty đã nghiên cứu, nắm vững Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng vì chỉ có thể hiểu đúng thì mới có thể tổ chức thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, cấp ủy chi, đảng bộ mà trước hết là bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy phải có trách nhiệm dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, hiểu đúng Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp trên về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp thu và thực hiện. Qua đó, giúp cấp ủy, chi, đảng bộ và đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ Điều lệ Đảng là văn bản pháp quy; là “bộ luật” của Đảng nên mọi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải nghiêm chỉnh thi hành, không có ngoại lệ. Đồng thời, giúp cho mọi đảng viên hiểu đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện Điều lệ Đảng, các văn bản của Đảng nhằm làm cho Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng được thực hiện trong cuộc sống, làm cho đảng bộ thống nhất về tư tưởng và tổ chức, ý chí và hành động nhân lên gấp bội sức mạnh của tổ chức đảng và đảng viên.  

Giáo dục làm cho đảng viên, công nhân viên chức có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình mình và cho sự hưng thịnh - trường tồn của đất nước, của Đảng. 

Phải có quyết tâm cao và chủ động tổ chức thực hiện cho bằng được những nội dung chủ yếu của Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng viên và Đảng bộ.

Tổ chức thực hiện: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm của Đảng bộ và nội dung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là: Lãnh đạo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động  thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Công ty; phát huy dân chủ, động viên tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên làm tốt công tác tham mưu, quản lý theo phân cấp, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên xây dựng Đảng bộ và Công ty vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, trật tự; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, các đoàn thể trong Công ty; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: Đảng bộ chỉ thật sự trong sạch, vững mạnh khi nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất trong Đảng… được cán bộ, đảng viên thực hiện một cách tự giác và nhất là bí thư các chi bộ, bí thư đảng ủy gương mẫu thực hiện, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy và các quy định của Đảng về họp thường kỳ chi bộ, đảng bộ; họp thường kỳ chi ủy, đảng ủy; sinh hoạt chuyên đề.

 Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh: Các chi bộ có trong sạch, vững mạnh thì Đảng bộ mới trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng của Đảng bộ, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Một số những kinh nghiệm về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tại Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel như sau:

Thứ nhất:  Đảng ủy Công ty đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, tập thể đoàn kết, thống nhất lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Công ty, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Công ty và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Việc áp dụng mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đây cũng là phương thức lãnh đạo phát huy rất hiệu quả tập trung vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc kết hợp lãnh đạo chỉ đạo phát triển, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt được chú trọng cải tiến; công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, công tác kết nạp đảng viên mới luôn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

            Thứ hai: Những năm qua, Đảng bộ đã tổ chức tốt việc triển khai, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động trong toàn Công ty. Đặc  biệt là đợt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Đảng ủy luôn coi trọng công tác cán bộ, xác định công tác cán bộ là then chốt, từ đó thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban, phân xưởng. Đảng ủy đã thực hiện đúng các nghị quyết Trung ương về công tác cán bộ và các văn bản Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

 Thứ tư: Công tác xây dựng các đoàn thể vững mạnh: Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy đẩy mạnh công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị (Công đoàn, Đoàn thanh niên), đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Từ kinh nghiệm cho thấy xây dựng các đoàn thể vững mạnh là động lực tốt nhất phục vụ tốt cho mục tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Từ đó, các tổ chức đoàn thể đã tích cực, chủ động, phối hợp phát động các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lao động sản xuất. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến để mọi tổ chức cá nhân khác noi theo. Từ những kết quả đạt được mà nhiều năm liền Công đoàn và Đoàn thanh niên được cấp trên công nhận danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

 Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đã thực hiện tốt, nhất là việc khắc phục những tồn tại sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phối hợp với cơ quan thanh tra của Chính quyền để kiểm tra đối với tất cả các hoạt động tại các đơn vị trong Công ty, kịp thời xử lý những vụ việc có đơn thư khiếu nại, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và người lao động tại Công ty.

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công ty luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng có hiệu quả để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống luôn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty. Từ những kết quả đạt được về công tác đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo vận hành theo sự thống nhất từ Công ty đến đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng, công tác xây dựng Đảng của Công ty đã được Đảng ủy Tổng công ty đánh giá là Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Xuất phát từ tình hình đặc thù của đơn vị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm chú trọng. Các tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu về nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được trang bị tới 100% các chi bộ trực thuộc và đảng viên. Đặc biệt, Đảng ủy coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những động lực quan trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Công ty ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, đưa cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu, rộng, mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị, coi đó là lẽ sống, là nguồn cổ vũ, động viên mọi người phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chi bộ trực thuộc chỉ đạo, tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác thực hiện; đưa vấn đề này vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể bằng việc chấp hành nghiêm Điều lệ và quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan để làm gương. Kết hợp việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại cấp mình.

Để việc xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng tại Công ty, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng. Quan tâm chăm lo, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong Công ty, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cũng như quan tâm thực hiện chế độ, chính sách thu hút đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này, chú trọng xây dựng phát triển tổ chức đảng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm tăng cường sức mạnh cho Đảng, tạo điều kiện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên sâu, giúp các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế.

Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Suy cho cùng, đơn vị, Công ty nào có nhiều cán bộ tốt là đơn vị, Công ty đó có thành công và không ngừng lớn mạnh, phát triển. Chính vì vậy, việc xây dựng Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh thì điều quan trọng trước hết là chọn, bố trí đảng viên có đạo đức, có năng lực và có tâm huyết vào cấp ủy của các chi bộ, của Đảng bộ.

Chúng ta nhận thức rằng, đảng viên có đạo đức là thực hiện tốt nội dung lời dạy của Bác Hồ về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đảng viên có năng lực là hiểu đúng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng; đảng viên có tâm huyết là hết lòng hết sức tổ chức thực hiện thật tốt mọi nhiệm vụ được tập thể và cấp trên giao. Bố trí được đảng viên có phẩm chất, năng lực vào cấp ủy của các chi bộ, của Đảng bộ nhất là bí thư của các chi bộ, bí thư đảng ủy thì chúng ta sẽ gặt hái thành công.

.
.
.
.