.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Sứ mệnh công nghệ thông tin gắn liền với thực tiễn đời sống – xã hội

Thứ Ba, 29/10/2019|09:24

Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước đang trong bước chuyển mình mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Với chuyển đổi số và công nghệ số nhằm tái thiết mô hình quản lý, tái cấu trúc quản trị, số hóa tất cả các dữ liệu thông tin và kết nối tất cả chúng ta lại với nhau, góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng.

Lễ công bố Mã Bưu chính quốc gia được tổ chức ngày 15/6/2018.
Lễ công bố Mã Bưu chính quốc gia được tổ chức ngày 15/6/2018.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nắm bắt, hoà nhập thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp trong thời kỳ mới.

Nắm bắt kịp thời sự chuyển hóa mạnh mẽ trong lĩnh vực CNTT; Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI; Căn cứ Quyết định số 1705–QĐ/BĐVN, ngày 24/11/2016, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đưa ra quyết định chính thức về việc thành lập Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TT.CNTT); tạo tiền đề lý tưởng cho sự sáng tạo, nhằm quảng bá và nhân rộng nhanh vốn tri thức, động lực cho sự phát triển, thúc đẩy dân chủ trong xã hội, phát triển năng lực của con người.

Kể từ khi thành lập với sự phấn đấu không ngừng nghỉ của TT.CNTT dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ TT.CNTT đã tập trung triển khai phát triển ứng dụng CNTT trên toàn mạng lưới và bước đầu đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Cụ thể: Một là, xây dựng và triển khai hệ thống đối soát, phân hệ thống kê sản lượng phát. Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống hành chính công. Sau thành công cải tiến cơ sở dữ liệu (CSDL) BCCP năm 2016, năm 2017 tiếp tục cải tiến CSDL phát triển sâu thêm một cấp xuống tuyến phát, bưu tá (quản lý dữ liệu theo thời gian thực). Triển khai Hệ thống tính sản lượng và đơn giá phát phục vụ việc tính thù lao bưu tá. Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý túi gói. Hai là, triển khai ứng dụng E-Money trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Phát triển, tích hợp mở rộng cho các sản phẩm dịch vụ thu/chi hộ. Ba là, xây dựng trang web chính thức Mã bưu chính quốc gia (http://mabuuchinh.vn), đáp ứng nhu cầu tra cứu Mã bưu chính quốc gia dựa trên bộ Mã bưu chính mới ban hành, góp phần giúp hệ thống mã địa chỉ bưu chính được phổ cập sử dụng rộng rãi trong toàn dân cũng như trong công tác chia chọn bưu chính. Bốn là, Kết nối thành công vào hệ thống dịch vụ công của 42 Tỉnh/TP; triển khai kết nối lý lịch tư pháp trực tuyến của 56 Tỉnh/TP. Ngoài ra, chủ động triển khai nâng cấp các hệ thống phần mềm liên quan đến dịch vụ Tài chính bưu chính (TCBC); hệ thống phần mềm Bưu chính chuyển phát (BCCP). Năm là, chuyển đổi mạng tin học liên tỉnh từ MegaWAN sang VPN qua Internet tốc độ kết nối tăng hơn 15 lần,...

Bên cạnh những thành tích đáng nêu trên, Chi bộ TT.CNTT vẫn không quên nhiệm vụ chú trọng phát huy công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, cụ thể: Chi bộ TT.CNTT đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên trong chi bộ được tham gia, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng: Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; học tập, thảo luận về bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai phổ biến chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như kết hợp với tìm hiểu về quá trình hoạt động cách mạng của Người tại bảo tàng Hồ Chí Minh…

Chi bộ TT.CNTT không ngừng phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận cho tổ chức, góp phần đưa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phát triển với những thành công mới trở thành doanh nghiệp số.

Nguyễn Hữu Giáp - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.