.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong giai đoạn mới

Thứ Hai, 21/10/2019|15:09

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được thành lập ngày 26/9/2007, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng Bộ Tổng công ty đã luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ngày 21/11/2008, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được chính thức thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty, đánh dấu một bước phát triển mới của Đảng bộ Tổng công ty và toàn hệ thống VNSTEEL. Ở bất cứ giai đoạn nào, thanh niên luôn có vai trò to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Trong giai đoạn đổi mới, Trung ương Đảng đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” tiếp tục khẳng định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.

Thanh niên ngày nay luôn tiếp nối truyền thống của dân tộc, của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, công tác, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù còn có tâm trạng khác nhau, song thanh niên vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Hơn 12 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể; thực hiện gần 900 công trình, phần việc thanh niên, trên 1.200 sáng kiến tiết kiệm, đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giới thiệu 750 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã có 340 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; đã vận động hiến được trên 3.600 đơn vị máu an toàn góp phần đem lại hy vọng cuộc sống cho những người không may mắn; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tại đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân với tổng giá trị hỗ trợ trên với tổng giá trị thực hiện trên 9 tỷ đồng,… qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty. Đoàn Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách; vừa có trí thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành động sáng tạo.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn có thanh niên sống thực dụng, quá coi trọng vật chất, tính trách nhiệm trong công việc không cao, không gắn bó với đơn vị. Những hạn chế, yếu kém trên là bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một phần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên, bên cạnh đó và trực tiếp là công tác quản lý giáo dục của các chi đoàn và các tổ chức Đoàn cơ sở.

Để lãnh đạo tốt công tác vận động quần chúng của Đảng, nhất là đối với thanh niên trong tình hình mới, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty và các cấp ủy cơ sở cần quan tâm, ưu tiên công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên một cách tổng thể, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với đối tượng thanh niên và xem đây là chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm nhưng đồng thời vừa là mục tiêu của công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị cần có sự phối hợp thống nhất trong bố trí việc làm cho thanh niên, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, có chính sách đãi ngộ, khuyến khích, khích lệ, động viên đối với những đoàn viên, thanh niên có thành tích trong học tập và công tác, bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở, có nền tảng sâu bền trong thanh niên tạo lực lượng xung kích góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn để đủ sức làm nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên tại đơn vị. Đi đôi với công tác xây dựng Đoàn về tổ chức, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tình hình của doanh nghiệp. Cần xây dựng cho được các phong trào, mô hình hoạt động cụ thể thích ứng với đối tượng thanh niên và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với đòi hỏi nhiệm vụ trong thời gian tới, thì vấn đề có tính chất quyết định là cần tập trung xây dựng cho được đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, gắn bó với tổ chức Đoàn.

Một vấn đề nổi lên hiện nay cán bộ đoàn thiếu, yếu và không ổn định, chưa được trẻ hóa. Để khắc phục tình trạng này, các cấp ủy Đảng phải chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, để có được một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, độ tuổi có tính kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy cần lãnh đạo thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động giữa tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ; tăng cường công tác giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức về chính trị và tinh thần yêu ngành nghề của thanh niên.

Các cấp ủy Đảng cần không ngừng quan tâm, lắng nghe ý kiến của thanh niên, coi trọng vai trò của Đoàn Thanh niên, hỗ trợ các hoạt động để tập hợp thanh niên. Cấp ủy cùng với chính quyền thường xuyên tạo điều kiện và đánh giá các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên để kịp thời động viên, biểu dương,  khen thưởng những thành tích tốt đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các cấp ủy cần duy trì thường xuyên chế độ định kỳ 6 tháng làm việc với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên đơn vị để lắng nghe tổ chức Đoàn trình bày, kiến nghị đề xuất, từ đó có sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời; thường xuyên gặp gỡ thông báo tình hình thời sự, chính trị, định hướng phát triển của doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ đoàn hiểu, biết để cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để thực hiện vai trò, chức năng của mình, tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp nói chung và các cấp bộ Đoàn cơ sở phải là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, thanh niên, tạo được môi trường hoạt động và sân chơi cho thanh niên; là trường học lớn về chính trị - tư tưởng đối với thanh niên. Hoạt động của Đoàn phải đi vào thực chất, hiệu quả, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên như: tư vấn và hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao tay nghề; định hướng, hỗ trợ thanh niên; tạo sân chơi và môi trường giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên trong hệ thống và các doanh nghiệp bạn; đề xuất và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; đẩy mạnh các phong trào Sáng tạo trẻ - thi đua thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hội thi tay nghề; cải tiến, đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trong điều kiện phát triển mạng internet như hiện nay; xây dựng hình ảnh cán bộ đoàn có sức hấp dẫn và là hình mẫu tiêu biểu đối với thanh niên.

Đảng lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tại Đoàn Tổng công ty có những thuận lợi và khó khăn đan xen, thách thức khi các doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, cấp ủy - lãnh đạo các đơn vị thành viên tiếp tục dành tình cảm hơn nữa, quan tâm hơn nữa đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên toàn Tổng công ty, góp phần vào việc xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, có tinh thần và trách nhiệm cao, xung kích, góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo.

Phạm Thanh Sơn - Đoàn Thanh niên VNSTEEL

.
.
.
.