.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng bộ Công ty VNPT Technology góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 21/11/2020|23:23

Trên tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng ủy Công ty Cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, thương hiệu VNPT Technology ngày càng được nâng cao, văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được giữ vững, đời sống của cán bộ đảng viên và người lao động được đảm bảo. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu kinh tế về sản xuất - kinh doanh đều hoàn thành và tăng trưởng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảng ủy Công ty, phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm và các nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty, Đảng ủy Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo nguyên tắc xây dựng đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở 4 nhiệm vụ then chốt về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng đảng viên, kiểm tra giám sát, tuyên giáo dân vận.

Điểm đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, đặc biệt là giai đoạn cuối nhiệm kỳ là các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty luôn gắn liền với hoạt động chuyên môn. Hoạt động của Đảng ủy Công ty luôn dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; tránh hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu và sáng tạo trong sinh hoạt đảng. Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức thực hiện các chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Công ty tại các phòng ban có chức năng tương đồng của Công ty; và trên cơ sở đó, bổ sung nhiệm vụ cho Văn phòng Tổng hợp thực hiện chức năng giúp việc cho Đảng ủy về công tác Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận; Ban Nhân lực giúp về Tổ chức Đảng và công tác Đảng viên; và Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ thực hiện chức năng giúp việc cho Đảng ủy về công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chính vì vậy, cho đến nay công tác Đảng của Công ty đã được triển khai bài bản, nề nếp và có tính hệ thống cao. 

Trong nhiệm kỳ qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tổ chức triển khai công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ủy Công ty triển khai nghiêm túc, đổi mới, đồng bộ với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nghị quyết chuyên đề số 838-NQ/ĐUTĐ ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Công ty trong giai đoạn đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid vừa qua.

Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Công ty VNPT Technology, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện, khẳng định vị thế là đơn vị trụ cột về nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm, giải pháp công nghệ, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã triển khai các chương trình hành động và xác định cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng đảng như sau:

Một là,lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm bằng Nghị quyết; đổi mới việc thực hiện các Nghị quyết gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và bí thư cấp ủy.

Tiếp tục đổi mới cách thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng Nghị quyết chuyên đề đối với với từng lĩnh vực công tác, làm cơ sở để cụ thể hóa trong hoạt động chỉ đạo, điều hành để thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các mặt công tác trọng tâm của Công ty.

Phát huy vai trò của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, các cấp ủy; nêu cao sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn dắt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

Đổi mới cách thức quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên. Chú trọng học tập chuyên đề, bồi dưỡng cập nhật kiến thức trong cấp ủy đảng, chi bộ sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, tập trung phản ánh chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp của Công ty... và các biện pháp, giải pháp cụ thể của Đảng ủy Công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Ba là, đổi mới nội dung sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức đảng.

Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm; nâng cao vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên.

Nâng cao chất lượng nghị quyết; nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty; những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động, thông qua đó tháo gỡ để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty.

Bốn là, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ, nâng cao tính đảng và ý thức tuân thủ pháp luật; trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu.

Hoàn thiện cơ chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá, quản trị rủi ro trong công tác cán bộ của Công ty để phòng ngừa, xử lý hiện tượng lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền trong công tác cán bộ.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bảo đảm khoa học, dân chủ, đồng bộ, thống nhất. Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của chuyên môn của Công ty.

Chú trọng kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng có chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp, chậm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sáu là, tạo chuyển biến trong công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng về công tác dân vận; tăng cường sự phối hợp công tác giữa đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và chuyên môn.

Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ người lao động khi tham gia và giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Công ty.

Bảy là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của Công ty.

Đổi mới, nâng cao năng lực, vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; đẩy mạnh hoạt động số hóa Công ty để nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Tổ chức sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và vốn của Công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác; đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đối với nhà nước.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các sản phẩm, giải pháp này tại thị trường trong nước và quốc tế.

Tăng cường năng lực, cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa hoạt động của các nhà máy và công tác cung ứng, quản lý vật tư linh kiện để đảm bảo mục tiêu, chiến lược của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phòng ngừa các hạn chế và rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với truyền thống và cách làm mới, Đảng bộ VNPT Technology sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực sự là hạt nhân đoàn kết, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nói riêng, thực hiện thành công mục tiêu“Đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện, khẳng định vị thế là đơn vị trụ cột về nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm, giải pháp công nghệ, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế”, góp phần kiện toàn và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên biệt, khác biệt và hiệu quả mà VNPT đang thực hiện.

Tổ chức có hiệu quả hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường

Với vai trò là đơn vị vị trụ cột của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, Đảng bộ Công ty VNPTTechnology luôn xác định phải có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường của Tập đoàn VNPT. Bởi vậy, Đảng ủy Công ty đã xác định trong giai đoạn 2020-2025, Công ty tập trung nghiên cứu phát triển 3 nhóm sản phẩm, giải pháp công nghệ sau:

(1) Nhóm sản phẩm, giải pháp phục vụ mạng viễn thông và sản phẩm điện tử tiêu dùng, mạng băng rộng cố định và băng rộng không dây, các sản phẩm, giải pháp cho mạng 5G như: GPON, Trạm thu phát Wifi (Indoor AP và Outdoor AP, Mesh AP) cho hộ gia đình và doanh nghiệp; các thiết bị trạm gốc băng rộng di động cỡ nhỏ Multimode SmallCell, các sản phẩm thiết bị định tuyến 4G/5G hiệu năng cao cho doanh nghiệp và thiết bị 4G/5G cầm tay cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, các thiết bị điện tử dân dụng: Set-top Box các loại, máy tính an toàn, camera giám sát …

(2) Nhóm sản phẩm giải pháp phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như hệ thống nền tảng công nghệ các hệ thống không gian mạng thực-ảo, Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức, nhà máy thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh …

(3) Nhóm giải pháp công nghệ thông tin nền tảng tích hợp, đi tiên phong trong công nghệ digital platform quy mô lớn dành cho nhà mạng và doanh nghiệp lớn, tham gia thực hiện chuyển số doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số quốc gia: Nền tảng quản lý thiết bị hợp nhất ONE Telco Platform; Nền tảng ONE IoT cùng các nền tảng phái sinh và các giải pháp ngành dọc; Nền tảng ONE Mesh và Bộ giải pháp Wifi tổng thể; Nền tảng One Digital cho chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nền tảng OneHome cho giải pháp smarthome; Nền tảng OneFarm ứng dụng cho nông nghiệp thông minh; Nền tảng One Vision cho hệ thống camera … 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, giải pháp công nghệ trên thị trường, Công ty đã xác định cần triển khai một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động nghiên cứu phát triển với nghiên cứu thị trường, sản xuất và kinh doanh để sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Thứ hai: Nâng cao năng lực đội ngũ R&D thông qua các chính sách tuyển dụng, đào tạo, cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc thuận lợi nhằm thu hút và phát huy năng lực làm việc sáng tạo của đội ngũ.

Thứ ba: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu phát triển, thử nghiệm sản phẩm để nâng cao chất lượng, tối ưu thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Thứ tư: Đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu phát triển với các công ty công nghệ nguồn và các đối tác công nghệ cao khác để đa dạng hóa các sản phẩm, giải pháp, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Thứ năm: Mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác khác trong hoạt động nghiên cứu phát triển nhằm tận dụng nguồn lực và kết quả nghiên cứu của nhau để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Thứ sáu: Nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu phát triển và quản lý dự án; tổ chức quản lý sản xuất theo mô hình nhà máy thông minh để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phíđể nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Thứ bảy:Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị của Tập đoàn VNPT trong hoạt động phát triển sản phẩm để tối ưu hóa nguồn lực, khơi thông tiềm năng, năng lực và sức sáng sáng tạo của mỗi thành viên làm gia tăng sức mạnh của VNPT trong hoạt động phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ mới.

Các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên cũng đã được Đảng ủy Công ty VNPT Technology triển khai bằng nghị quyết chuyên đề để Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ban hành các chương trình, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để triển khai trong giai đoạn tới.gin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:110%'>Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng về công tác dân vận; tăng cường sự phối hợp công tác giữa đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và chuyên môn.

Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ người lao động khi tham gia và giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Công ty.

Trần Hữu Quyền - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần VNPT Technology

.
.
.
.