.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:36

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, là dấu mốc lịch sử vĩ đại, mở ra trang sử tươi sáng hào hùng cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta, đưa toàn dân tộc Việt Nam đến với ánh sáng của độc lập, tự do. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan niệm Đảng ta phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa ba thành tố Chủ nghĩa xã hội, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Theo tư tưởng của Người việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyêncủa Đảng ta, phảiluôn đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảngnhằm bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.Trong di chúc Người căn dặn:  “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Thực tế trong những năm qua,do tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.Đảng ta đã nhận thấy rõ những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là một vấn đề then chốt đảm bảo nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nếu không, Đảng sẽ không thể đáp ứng được sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó. Hội nghị Trung ương 4, khóa XI ban hành Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tiếp đến Hội nghị Trung ương 4, khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nhằm lập lại kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Và để làm tốt điều này trước hết phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc từ cấp cơ sở, bởitổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân; là nơi trực tiếp tổ chức, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện đầy đủ chức năng lãnh đạo ở cơ sở là tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp. và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng từ Chi bộ trực thuộc đến cấp cơ sở, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy được nâng lên. Thường xuyên tổ chức giáo dục quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên trong công ty nắm chắc các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên nhất là các Nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tácnăm 2020 của Đảng ủy công ty. Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ 35 nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV. Đồng thời, Đảng ủy công ty cũng thường xuyên chú trọng việc đổi mới phương pháp lãnh đạo sát với điều kiện thực tiễn. Xây dựng tập thể Đảng ủy, Đảng bộ đoàn kết, có tính thống nhất cao. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong quyết nghị những vấn đề trong công tác xây dựng phương hướng phát triển, sản xuất và kinh doanh của công ty trong tình hình hiện nay. Vận dụng có hiệu quả việc thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài nhằm phát triển công ty ngày càng bền vững, đảm bảo tốt việc làm và thu nhập, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty. Toàn Đảng bộ luôn thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, thường xuyên lắng nghe những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là từ các Chi bộ trực thuộc và Công đoàn công ty nhằm điều chỉnh các biện pháp lãnh đạo cho phù hợp, tạo mội trường thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên trong công ty có môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất và kinh doanh. Đảm bảo nội bộ công ty luôn đoàn kết, thống nhất, không có biểu hiện bè phái, chia rẽ, cụ bộ xảy ra. Đảng bộ công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đảng ủy và 19 Chi bộ trực thuộc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đặc biệt trong những năm qua, Đảng bộ chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến. Hàng tháng, Đảng ủy và các chi bộ sinh hoạt đều có nội dung kiểm điểm, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục và thực hiện có hiệu quả việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên. Kết quả cụ thể hàng năm 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có quyết tâm cao trong hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật trong công ty; nâng cao chất lượng của từng khâu, từng bộ phận trong quá trình sản xuất. Chủ động kiểm tra, đánh giá năng lực của từng cá nhân dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự tín nhiệm của tập thể để xem xét các biện pháp xử lý phù hợp. Kiên quyết đào thải những cá nhân có biểu hiện thiếu trung thực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp và thiếu trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng các trang thiết bị vật tư của công ty, đảm bảo tốt cho công tác sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh đó cũng chú trọng công tác thi đua khen thưởng; thực hiện biểu dương khen thưởng và động viên bằng vật chất đối với những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.Đảng bộ Công ty cũng thường xuyên lãnh đạo kiện toàn, đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Quan tâm chăm lo,có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đảng ủy Công ty thường xuyên làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, nói đi đôi với làm; có phong cáchlàmviệc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt, chủ trì các bộ phận đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ. Quán triệt thực hiện nghiêm các quyết định về điều động, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, đánh giá cán bộ, cụ thể hóa quy định về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện tốt việc nêu gương trong công ty; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho công nhân. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn ra trong một bộ phận cán bộ, công nhân viên.
Tin tưởng rằng với những thắng lợi trong thời gian qua, Đảng bộ Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy nói chung, Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm nói riêng sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty hoàn tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm và trong cả nhiệm kỳ. Kiên quyết giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên đổi mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP. Hải Phòng và cả nước. Luôn là một trong những lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Tổng công ty, xây dựng và phát triền ngành đóng tàu Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt các hạng mục, công trình cả trong nước và nước ngoài, là điểm đến tin cậy của các đối tác chiến lược.
Phạm Văn Mạnh - Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm
.
.
.
.