.
.

Đảng ủy Khối DNTW triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2013

Thứ Năm, 27/06/2013|14:45

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự, chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động trong việc xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013. UBKT các cấp đã triển khai cơ bản toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác quản lý, sử dung tài chính đảng. Chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, giải quyết kịp thời, thực hiện đúng thủ tục, hướng dẫn. Một số UBKT đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ban kiểm soát nội bộ để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 63 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng của đơn vị, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp. Kết quả qua kiểm tra chưa phát hiện tổ chức đảng sai phạm; có 24 đảng viên vi phạm, phải xem xét xử lý kỷ luật 24 trường hợp và đã thi hành kỷ luật 19 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Công tác giám sát tiếp tục được duy trì, trong 6 tháng qua, đã có 558 tổ chức đảng và 1.846 đảng viên được giám sát. Trong đó, UBKT các Đảng ủy trực thuộc giám sát 19 tổ chức, UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 539 tổ chức. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của các cấp; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện công tác cán bộ. Giám sát đảng viên tập trung vào các nội dung: thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; thực hiện những điều đảng viên không được làm... Qua giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 03 đảng viên.

Thông qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã đánh giá đúng ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đề cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị của các đại biểu từ đảng bộ Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Hàng không, Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy tập trung làm rõ kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc như việc phối hợp với bộ phận kiểm soát, thanh tra nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại đơn vị; về chế độ phụ cấp đối với cán bộ kiểm tra chuyên trách và kiêm nhiệm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng bộ Khối. Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương lưu ý, Ban chấp hành Đảng bộ Khối cần xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề, giao trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, mở rộng và nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên và theo chuyên đề. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là việc tổ chức thực hiện các giải pháp sau kiểm điểm; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại đơn vị, nhất là đối với các đảng bộ lớn, địa bàn hoạt động rộng và có vị trí quan trọng.

Chia sẻ với những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở, đồng chí Phạm Thị Hòe đã gợi mở một số biện pháp giải quyết bảo đảm đúng quy định, phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của các đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Thanh Tùng

.
.
.
.