.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5/2013

Thứ Ba, 04/06/2013|06:53

Chiều 31/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kỳ họp tháng 5/2013. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối                    chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã thông báo nhanh đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ về những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đó là các  nội dung: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, những nội dung tại Hội nghị Trung ương lần này là rất quan trọng, trong đó có một số vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đảng bộ Khối DNTW. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã phân tích, nêu rõ tinh thần, chủ trương, giải pháp chỉ đạo của Trung ương đối với từng vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 7 đặt ra, đồng thời liên hệ trực tiếp về những vấn đề trọng tâm Đảng bộ Khối cần thực hiện trong thời gian tới.

Thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI “Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đề nghị bổ sung, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Khối, đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã cho ý kiến về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối./.

Nhật An

.
.
.
.