.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01- HD/TW về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Sáu, 26/03/2021|23:33

Ngày 25/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; Bí thư (Phó Bí thư phụ trách); Phó Bí thư Thường trực (Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng) các Đảng ủy trực thuộc; thành viên tổ biên tập xây dựng báo cáo tổng kết của Đảng ủy Khối.

Dự thảo Báo cáo tổng kết của Đảng ủy Khối cho biết, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 35 đảng bộ trực thuộc, với 1.071 tổ chức cơ sở đảng và 81.752 đảng viên. Đảng ủy Khối đã thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 23 đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 95 đảng ủy cơ sở. Trong Đảng bộ Khối có 11 đảng bộ toàn doanh nghiệp, 24 đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ hội sở chính ngân hàng và đảng bộ cơ quan. 

Nhiệm kỳ qua, tình hình trong nước, khu vực và thế giới xuất hiện những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen với những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người nhân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thống nhất trong tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, đạt được những kết quả nổi bật; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; không ngừng nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai toàn diện, kịp thời công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Để Quy định số 29-QĐ/TW đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt đối với đại diện các cấp ủy trực thuộc, đại diện các cấp ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở. Chỉ đạo nghiêm túc việc phổ biến, triển khai Quy định số 29-QĐ/TW tới các cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để thống nhất thực hiện. Hằng năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng đối với đội ngũ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra, đảng viên làm công tác đảng các cấp, trong đó Quy định số 29-QĐ/TW là một nội dung quan trọng được tập huấn thường xuyên.

Đồng thời, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có nội dung về việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW; trong đó, tập trung vào kết quả cụ thể hóa, tổ chức thực hiện những nội dung của Quy định; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, công tác tổ chức đảng; đảng viên, công tác cán bộ... qua đó kịp thời chấn chỉnh những nơi chưa thực hiện tốt, có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Quy định.

Về Hướng dẫn số 01-HD/TW, dự thảo báo cáo cũng đánh giá công tác quán triệt, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. 

Tại hội nghị, các đại biểu của các đảng ủy trực thuộc đã tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết. Các ý kiến cơ bản nhất trí cho rằng, dự thảo báo cáo đã đánh giá được thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc thi hành Điều lệ Đảng; về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời làm rõ nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, góp phần tham mưu, xây dựng Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối DNTW trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Điều lệ Đảng. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo công tác học tập, quán triệt và xây dựng các văn bản cụ thể hóa Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và tổ chức thực hiện trong cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai kịp thời. Việc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của các đảng uỷ trực thuộc có nhiều kết quả tích cực, vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp được bảo toàn và tăng trưởng. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, đóng vai trò dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, là công cụ vật chất để Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là hiệu lực, hiệu quả trong thi hành Điều lệ Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính Đảng, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là vai trò nêu gương; tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cũng như trình độ chuyên môn, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại và phương pháp lãnh đạo khoa học.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết của Đảng ủy Khối về việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết của Đảng ủy Khối thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đã có một số điểm không còn phù hợp, Đảng ủy Khối kiến nghị Ban Bí thư có chỉ đạo về việc tổng kết từ thực tiễn và nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả của mô hình tổ chức đảng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại và sắp xếp tổ chức bộ máy; từ đó khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, năm 2021, Đảng ủy Khối sẽ đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, đánh giá một cách toàn diện những ưu điểm, hạn chế, tồn tại về mô hình tổ chức và sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi hợp nhất; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư sát với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc tập trung, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thi hành Điều lệ Đảng và kịp thời nắm bắt, tổng hợp từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức đảng và các vấn đề cụ thể trong việc thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đảng ủy trực thuộc góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết để tổng hợp, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Trần Công Kha, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam trình bày tham luận.
Đồng chí Trần Công Kha, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu trình bày tham luận.
Đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trình bày tham luận.
Đồng chí Phan Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình bày tham luận.
Đồng chí Phan Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình bày tham luận.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 PV

.
.
.
.