.
.

Công văn số 3695-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày âm nhạc Việt Nam

Thứ Sáu, 30/09/2022|10:08

Ngày 23/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 3695-CV/BTGTW về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày âm nhạc Việt Nam. Nhằm thưcj hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các đảng uỷ trực thuộc quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, tôn vinh ý nghĩa của Ngày âm nhạc Việt Nam theo đúng tinh thần kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 319-TB/TW, ngày 01/4/2010 về việc tổ chức “Ngày âm nhạc Việt Nam”.

Nội dung công văn xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.