.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5-2022

Thứ Ba, 03/05/2022|23:56

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 15/4 và 22/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Đây là hai Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 13-NQ/TW đề ra đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế

Ngày 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Giai đoạn 2016 – 2021, quy mô của thị trường vốn tăng trưởng bình quân 28,5%/năm. Hiện tại, quy mô thị trường vốn đạt 134,5% GDP năm 2021, gấp 3,5 lần quy mô năm 2015; trong đó quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8% GDP; quy mô thị trường trái phiếu đạt 39,7% GDP.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước sẽ tiếp tục còn nhiều biến động, khó lường; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chính phủ tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng yếu nhằm phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Trước hết, phải ổn định môi trường đầu tư, trong đó đặc biệt là sự nhất quán, ổn định chính sách để nhà đầu tư yên tâm.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, mua bán trái phiếu doanh nghiệp; chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều ngày 18/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá, dự thảo lần thứ nhất của đề án được xây dựng cơ bản dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; các nguyên tắc, đặc trưng, mục tiêu, quan điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh 2011, Hiến pháp 2013, các nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết số 48, số 49 của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, thể hiện được tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước theo định hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục khẳng định bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phát huy dân chủ.

Theo đó, bố cục chính của đề án cơ bản phù hợp với Đề cương sơ bộ do Ban chỉ đạo đã thông qua tại phiên họp thứ nhất, trong đó có sự cần thiết, mục đích, nhiệm vụ của đề án và quá trình xây dựng đề án; những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đánh giá tổng quát thực trạng, quan điểm, mục tiêu, đột phá, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; tổ chức thực hiện và kiến nghị giải pháp.

Nêu một số vấn đề cần tiếp tục chỉnh sửa trong dự thảo đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dành dung lượng thỏa đáng cho những vấn đề được xác định là trụ cột của chiến lược; trong đó có quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng pháp luật nghiêm minh, tạo điều kiện cho phát triển... Đối với các vấn đề chưa rõ hoặc cần nghiên cứu thảo luận thêm thì tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự thống nhất cao.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Tọa đàm 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 07/4, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tọa đàm 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) và khánh thành phòng truyền thống. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối ôn lại những ký ức về chặng đường đã qua, tự hào về những thành tựu, những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ: Trong suốt 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. 

Nhìn lại những mốc chính trong chặng đường 15 năm qua cho thấy, kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt; hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đảm bảo việc làm, thu nhập cho trên 1 triệu người lao động, đồng thời nêu cao trách nhiệm xã hội, tiên phong thực hiện công tác an sinh xã hội, các chương trình xoá đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Giai đoạn 2010 - 2021, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã dành 37.196 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho 54/62 huyện nghèo trên cả nước. Đặc biệt là trong 2 năm phòng chống dịch bệnh Covid-19 (2020 - 2021), các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 69 nghìn tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin với số tiền hơn 3.100 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, có được kết quả đó là do sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối có được những thành quả như ngày hôm nay. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt cho các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. Đảng bộ Khối xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2015; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020; 03 Cờ thi đua của Chính phủ (2012, 2013, 2017); 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013, 2020) và nhiều hơn thế nữa là những danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các đảng bộ, doanh nghiệp thuộc Khối.

Qua theo dõi hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các kết quả, rất đáng ghi nhận mà các cấp uỷ, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã đạt được trong 15 năm qua. Trước mắt và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; tiếp tục bám sát các quyết định, quy định của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong 15 năm qua, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, nắm bắt thời cơ thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

* Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022), Đảng ủy Khối đã khánh thành Phòng truyền thống. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển, hoạt động trong 15 năm (2007 - 2022).

Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Chiều ngày 06/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã tiếp nhận 1.193 tác phẩm từ 34 đảng ủy trực thuộc. Các đảng ủy trực thuộc đã đầu tư công phu, có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt hơn so với năm 2020, có nhiều tác phẩm dạng đa phương tiện, inforgraphic, ứng dụng công nghệ truyền thông, đổi mới cách thức truyền tải thông tin. Số lượng tác phẩm báo hình tham dự Giải năm 2021 tăng nhiều (51 tác phẩm, tăng 44 tác phẩm) so với năm 2020, nội dung đa dạng, đề cập nhiều vấn đề nổi bật trong năm; có nhiều tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu gương sáng đảng viên, thực hiện nhiệm vụ chính trị,... Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo đã lựa chọn 595 tác phẩm đưa vào chấm Sơ khảo; chọn 81 tác phẩm có số điểm cao nhất thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình vào chấm vòng Chung khảo.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối đã trao 03 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 08 Giải Ba, 15 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải; khen thưởng 04 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu và 02 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận, biểu dương sự đóng góp to lớn của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, qua báo cáo tổng kết Giải của Đảng ủy Khối, có thể thấy Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối. Với tinh thần và ý thức trách nhiệm rất cao, việc tham gia Giải được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. Để Giải năm 2022 tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng và phát động, triển khai, hưởng ứng Giải ở Đảng bộ mình, trở thành nề nếp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2022

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 4/2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và khung đề cương kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022; Đoàn kiểm tra số 382 và Đoàn kiểm tra số 387 báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 50-TB/ĐUK và Thông báo số 51-TB/ĐUK ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên; về công tác cán bộ của một số đảng ủy trực thuộc và một số nội dung khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 7

Ngày 06/4/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Thời gian qua, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác năm; các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc. Việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện cơ bản đúng tiến độ. Tích cực thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; thực hiện công tác kiện toàn, bổ sung cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ trực thuộc; kịp thời cho ý kiến về việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng bộ trong Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối và các bộ, ngành liên quan về triển khai các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/ 2022.

Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị trong Khối thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các đơn vị trong Khối chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Quan tâm tới người lao động; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp

Chiều 17/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021 và Quý I/2022, đồng thời đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của các đồng chí lãnh đạo, tỉnh Thanh Hóa sẽ về đích sớm hơn, hoàn thành cao hơn các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được sau 15 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong thời gian qua giữa tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có sự hỗ trợ, phối hợp rất hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hai bên luôn thể hiện quan điểm chung, đồng hành trong vấn đề hoàn thiện thể chế cũng như hợp tác chặt chẽ, cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thống nhất với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ quan tâm, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời tin tưởng rằng thông qua buổi làm việc, giữa hai bên sẽ có những bước phát triển mới và đề nghị hằng năm giữa tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ đánh giá, trao đổi tăng thêm sự phối hợp để hai bên cùng phát triển.

Hội nghị chuyên đề "Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương"

Ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, công tác phát triển đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm này đã được Đảng ủy Khối cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội của các nhiệm kỳ, đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả. Đối với các đảng ủy trực thuộc Khối, công tác phát triển đảng luôn được quan tâm chú trọng, là nguồn bổ sung cán bộ cho đảng, cho doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, việc giới thiệu, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng là một khâu rất quan trọng, trong đó tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên có vai trò lớn.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá rõ hơn thực trạng, kết quả, hạn chế, nguyên nhân; trao đổi kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên, qua đó giúp các cấp ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các giải pháp, phát triển đảng viên  đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu: Trong thời gian tới các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên để cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức. Đổi mới chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương, đất nước…phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 06/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận một số nội dung: (1) Về xem xét, cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ủy ban giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Thành viên Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Quy chế để trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xem xét, quyết định. (2) Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Sau khi thảo luận, Ủy ban giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện và ký ban hành sau khi Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thông qua và ký ban hành. Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4/2022

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4/2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo của các đảng ủy: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông tin nhanh về tình hình quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, kết quả nổi bật trong hoạt động của Đảng ủy Khối trong 4 tháng đầu năm 2022, một số tình hình dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua. Hội nghị đã nghe 14 lượt ý kiến phản ánh về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội tại các đơn vị trong Khối. Đồng thời, các đại biểu cũng phát biểu góp ý, làm rõ thêm một số vấn đề mà dư luận quan tâm và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận trong Khối, từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt thông tin chính xác, ổn định tư tưởng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời đề nghị đội ngũ cộng tác viên chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời thông tin về Khối theo quy định, đảm bảo khách quan, đầy đủ, chính xác; đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, giữ ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Vòng Chung khảo Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu truyền thống của Đảng uỷ Khối và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 25/4/2022, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Vòng Chung khảo Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương", theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 02 điểm cầu chính: Hà Nội với 45 thí sinh, Thành phố Hồ Chí Minh với 18 thí sinh dự thi và 12 điểm cầu cho các thí sinh công tác tại các địa phương.

Thông qua Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương", Ban tổ chức mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương về truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương qua các thời kỳ, từ đó có ý chí phấn đấu, rèn luyện cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, vòng sơ khảo Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 10/3/2022 đến ngày 15/4/2022, đã thu hút 12.330 thí sinh và 29.528 lượt thi đến từ 38 các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Kết thúc vòng Sơ khảo, 75 thí sinh có số điểm thi cao nhất trong thời gian ngắn nhất tranh tài tại Vòng Chung khảo theo hình thức trực tiếp.

Kết quả Chung khảo và Giải thưởng Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức công bố, trao giải tại Lễ Tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI, năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 5/2022 tại Hà Nội. 

BIDV đón nhận các phần thưởng cao quý và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 

Ngày 27/4/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (26/4/1957- 26/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Huân chương Phát triển hạng Nhì của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena của Quốc vương Campuchia.

BIDV được thành lập ngày 26/4/1957. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, với các tên gọi và nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957-1981); Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (1981-1990); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990-2012); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (từ 01/5/2012), BIDV luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Sau 65 năm hoạt động với hơn 27 năm kinh doanh thương mại, đến nay BIDV đã trở thành một định chế tài chính đa sở hữu, hoạt động đa quốc gia, kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực, vận hành công khai, minh bạch theo chuẩn mực, thông lệ quản trị quốc tế... BIDV hiện có quy mô tổng tài sản đạt trên 1,76 triệu tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại; vốn điều lệ đạt 50.585 tỷ đồng - là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam; vốn Nhà nước được bảo toàn và không ngừng phát triển. Trong 5 năm trở lại đây, BIDV đóng góp ngân sách trên 28.000 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương những nỗ lực to lớn, thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực của BIDV. Đồng chí nhấn mạnh, BIDV luôn tiên phong trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, BIDV đã phát huy vai trò của ngân hàng thương mại lớn, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành hoạt động thông suốt để cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng cho nền kinh tế; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống...

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao về những thành tựu đáng tự hào mà các thế hệ BIDV đã cùng nhau xây đắp. Thống đốc NHNN chỉ rõ nhiệm vụ BIDV phải tập trung xử lý trong thời gian tới, bao gồm: thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, đồng hành cùng hệ thống ngân hàng hoàn thành Chiến lược ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng năm 2030; tăng cường năng lực quản trị hệ thống hướng đến thông lệ và nâng cao chất lượng tín dụng; đổi mới và ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng; nâng cao năng lực tài chính...

Cũng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, BIDV đã công bố điều chỉnh nhận diện thương hiệu. Việc điều chỉnh nhận diện thương hiệu là bước đi trong chiến lược của BIDV nhằm khẳng định hình ảnh nhất quán về một ngân hàng năng động, thân thiện, luôn sẵn sàng với sứ mệnh mang lại tiện ích và lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.  

Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty (18/4/2012 – 18/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

Ngày 16/4/2022, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty (18/4/2012 – 18/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cách đây 10 năm, Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 85-QĐ/ĐU, ngày 18/4/2012 thành lập Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Đây là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ ACV. Hiện nay, Đảng bộ ACV có 16 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 16 chi bộ trực thuộc với 3.651 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung nguồn lực, tổ chức lại sản xuất, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng mới, cải tạo kết cấu hạ tầng các cảng hàng không đạt tiêu chuẩn IATA, ICAO làm cho thị trường tại hầu hết các cảng hàng không đều tăng trưởng cao. 21 Cảng hàng không được Tổng công ty đầu tư, mở rộng, nâng cấp và lắp đặt trang thiết bị mới đạt tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng yêu cầu khai thác các cảng hàng không.

Diện mạo của các cảng hàng không đã thay đổi về chất lượng phục vụ, an ninh an toàn hàng không đảm bảo tuyệt đối. Và cũng từ kết quả của việc hiện đại hóa các cảng hàng không đã tạo điều kiện cho cơ quan Nhà nước thiết lập mới hệ thống mạng đường bay đa dạng trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho các cảng hàng không trong nước phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy so với trước đây, góp phần đáng kể trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và các địa phương có các cảng hàng không nói riêng, phục vụ được nhiều người dân đi máy bay hơn. Việc hợp nhất đó tạo tiền đề cho phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hôm nay có tích lũy để đầu tư cho các công trình trọng điểm quốc gia như xây dựng nhà ga T2 Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Phú Quốc, nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất… và đặc biệt là xây dựng Cảng HKQT Long Thành. Điểm nổi bật là Tổng công ty không những đứng vững, vượt qua khó khăn, tác động của đại dịch Covid-19 mà còn tiếp tục phát triển, đời sống thu nhập của người lao động trong Tổng công ty được đảm bảo ổn định.

Cũng trong buổi Lễ kỷ niệm 10 năm, Tổng công ty cũng đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đảng ủy Tổng công ty cũng đã trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ; khen thưởng cho 10 tập thể đã có nhiều thành tích trong xây dựng Đảng bộ Tổng công ty 10 năm qua (2012 – 2022) và khen thưởng cho 03 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II-2022

Ngày 15/04/2022 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Chín, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm sơ kết công tác đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo Sơ kết công tác đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 209-NQ/ĐU ngày 02/4/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện chiến lược Chuyển đổi số; kết quả ứng dụng, phát triển CNTT trong năm 2021 của Tổng công ty; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 230-NQ/ĐU ngày 12/7/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn Tổng công ty. Cùng với đó, thông qua dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2022, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đề nghị các cấp ủy trực thuộc, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên Tổng công ty tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, khách hàng. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức; phát huy hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tổng công ty trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; nắm bắt và giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc của CBCNV, người lao động, không để xảy ra các vướng mắc phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị và Tổng công ty. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho đảng viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2021 và Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Các đảng uỷ trực thuộc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

* Ngày 08/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 102 điểm cầu và hơn 1.000 đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày các nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, nhấn mạnh nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 21-KL/TW: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,… các đơn vị cần nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng, thực hiện nghiêm túc Quy định 37-QÐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”. 

* Ngày 08/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (HNTW4). Để giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII), Đảng uỷ SCIC tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững và thực hiện đúng các nghị quyết, kết luận của Đảng vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị đang công tác; taọ sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC nêu cao tinh thần tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Hội nghị, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương từ đó có nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại SCIC.

* Ngày 27/4, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết Quý I và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng lần thứ XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 31 điểm cầu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết: Đảng ủy Tập đoàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đặc biệt là các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Tập đoàn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các quy định, kết luận của Đảng; kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Agribank dành hơn 120 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trong quý I

Năm 2021, hoạt động trong bối cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời dành hơn 500 tỷ đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần vừa qua, Agribank đã ủng hộ 74 tỷ đồng quà Tết hỗ trợ cho người nghèo và đối tượng chính sách, đồng thời tiếp tục dành hơn 47 tỷ đồng (đợt I) tài trợ cho công tác giáo dục, y tế, làm nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà Đại đoàn kết… ngay trong quý I năm 2022.

Thực hiện chủ trương về tiết giảm chi phí hoạt động, dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, mặc dù đặc thù phục vụ đối tượng khách hàng khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, song bằng nỗ lực của mình, năm 2021, Agribank tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, dành nguồn lực sẻ chia với cộng đồng.

Theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước công bố, Agribank là Ngân hàng đứng đầu về kết quả giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng với tổng số tiền lãi đã giảm là 5.512 tỷ đồng, số dư nợ được giảm lãi suất là gần 1,4 triệu tỷ đồng cho gần 3,5 triệu khách hàng.

Cùng với đó, Ngân hàng đã chủ động miễn giảm các loại phí dịch vụ và lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô 300.000 tỷ đồng và 300 triệu USD. Nếu tính cả 700 tỷ đồng giảm lãi của các chương trình cho vay lãi suất ưu đãi và 902 tỷ đồng giảm do áp dụng chính sách miễn giảm phí, năm 2021, Agribank đã hi sinh khoảng 7.100 tỷ đồng lợi nhuận hỗ trợ khách hàng.

Ngay trong quý I/2022, Agribank tiếp tục dành 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm. Những giải pháp này được các chuyên gia đánh giá là “đòn bẩy” tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dự kiến trong năm 2022, Agribank tiếp tục dành khoảng 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia với cộng đồng, lan tỏa dấu ấn Agribank đến mọi miền Tổ quốc, đến vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

Vietcombank được vinh danh với ba giải thưởng lớn của The Asian Banker

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa đón nhận 3 giải thưởng lớn của tạp chí The Asian Banker, đó là: Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (Best Digital Banking service in Vietnam); Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian Covid-19 tại Việt Nam (Most Helpful Bank during Covid-19); Ngân hàng bán lẻ chính được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Most Selected Main Retail Bank in Vietnam). Lễ trao giải được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của The Asian Banker và đại diện của nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những hành động mang lại các giá trị thiết thực của Vietcombank dành cho tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong năm 2021 và nhiều năm qua, Vietcombank hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng ý nghĩa “Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian đại dịch Covid-19”. 

Việc được nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam” một lần nữa khẳng định các bước đi đúng đắn của Vietcombank khi thực thi chiến lược “lấy khách hàng làm trung tâm”. Phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn mỗi ngày là xuất phát điểm cũng là đích hướng tới của mọi hoạt động của ngân hàng. Hơn thế nữa, công tác quản lý chất lượng dịch vụ, lắng nghe phản hồi của khách hàng được Vietcombank chú trọng trong nhiều năm lại đây. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên triển khai hệ thống Social Listening để ghi nhận và xử lý phản hồi các phàn nàn khiếu nại của khách hàng qua kênh mạng xã hội, báo chí; đồng thời cũng là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng chỉ số NPS để đo lường sự hài lòng của khách hàng.  

MobiFone vinh dự nhận 9 giải thưởng Sao Khuê 2022

Ngày 23/4/2022, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã xuất sắc đạt 9 giải thưởng trong tổng số 174 giải thưởng trao cho các nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số và sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) tiên phong của quốc gia tại lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức.

9 giải thưởng Sao Khuê mà MobiFone đạt được thuộc hai nhóm các sản phẩm/giải pháp số và nền tảng chuyển đổi số, trải trên nhiều lĩnh vực bao gồm: Chính phủ số, Tài chính số; Quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp; Quảng cáo, tiếp thị, truyền thông số; Du lịch; Quản lý nhà hàng, khách sạn; Viễn thông... trong đó có những nền tảng/giải pháp đồng thời nhận 2 giải Sao Khuê như MobiFone Smart Office giành giải thưởng ở hạng mục Quản lý, tổ chức, điều hành doanh nghiệp và Các nền tảng chuyển đổi số; Hệ sinh thái số MobiFone Money giành giải ở cả hạng mục Tài chính số và Viễn thông.

Các nền tảng/giải pháp số được giải Sao Khuê 2022 đều là những giải pháp, sản phẩm CNTT của MobiFone đã ghi dấu ấn trên thị trường cả về doanh thu, độ tăng trưởng và số lượng người sử dụng (users), ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số của MobiFone.

Chia sẻ về sự kiện, đại diện MobiFone cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, MobiFone đang đẩy nhanh chiến lược chuyển đổi số, từ một doanh nghiệp viễn thông trở thành công ty công nghệ. Có thể thấy rõ từ năm 2021, MobiFone đang từng bước xác lập vai trò nhà cung cấp dịch vụ số, hạ tầng số trên thị trường một cách vững chắc.

Những thành tựu ghi nhận được bước đầu của MobiFone là rất đáng khích lệ với những giải thưởng chuyển đổi số uy tín. MobiFone đã được Bộ TT&TT phê duyệt là doanh nghiệp nòng cốt phát triển 15 nền tảng số quốc gia, tham gia vào chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công cuộc chuyển đổi số. Các nền tảng, giải pháp, sản phẩm số đoạt giải Sao Khuê 2022 đều gắn với các nền tảng số quốc gia như: MobiFone Smart Office, MobiFone Invoice, MobiFone Smart Travel… đang được MobiFone tích cực triển khai và đã được thị trường, chính quyền nhiều địa phương, nhiều Bộ ban, ngành tin tưởng sử dụng trong quá trình chuyển đổi số.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TT&TT về chiến lược chuyển đổi số với các sản phẩm “Make in Việt Nam”, với đội ngũ nhân lực CNTT lành nghề và quyết tâm mạnh mẽ, MobiFone đã đang và sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để trở thành doanh nghiệp số dẫn dắt thị trường, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tổng công ty HUD khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại tỉnh Hà Nam

Ngày 21/04/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đây là dự án tiêu biểu trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tổng công ty HUD. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Dự án Khu nhà ở xã hội có vị trí ở trung tâm thị xã Duy Tiên, gần các khu công nghiệp của Đồng Văn và nằm trên trục giao thông đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, quốc lộ 1A, quốc lộ 38. Từ dự án đi đến thành phố Phủ Lý là 20 km; đi Hà Nội 45 km; đi thành phố Hưng Yên 15 km; đi thành phố Ninh Bình 50 km; đi thành phố Nam Định 40 km. Dự án có tổng diện tích 4,9 ha bao gồm 4 khối nhà cao 9 tầng với 564 căn hộ và một số căn nhà ở thấp tầng. Lấy ý tưởng từ sự đoàn kết, bền vững và thịnh vượng, Dự án được quy hoạch, thiết kế theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đầy đủ. Các căn hộ của dự án nhà ở xã hội có diện tích đa dạng từ 36,2 đến 68,9 m2. Dự án dành trên 50% tổng diện tích cho hệ thống cảnh quan và dịch vụ tiện ích. Dự kiến giá bán căn hộ của Dự án sẽ từ 380 triệu đồng/căn.

Ngay trong năm 2022 này, cùng với dự án nhà ở xã hội tại Duy Tiên, Hà Nam dự kiến HUD sẽ khởi công thêm 4 dự án với tổng diện tích sàn hơn 230.000 m2, gần 2.500 căn hộ, trong đó tại Hà Nội là 3 dự án với tổng diện tích sàn 70.000m2, gần 900 căn hộ và 01 dự án tại Bình Dương với 85.000m2 sàn, gần 1.000 căn hộ.

Ngành đường sắt: Hợp nhất 2 đơn vị, nâng cao năng lực cạnh tranh

Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa được Chính phủ đồng ý phương án tái cơ cấu sẽ có mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh hợp lý hơn theo hướng tập trung vào 3 ngành nghề cốt lõi là vận tải đường sắt, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và cơ khí đường sắt.

Theo đó, hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (Saratrans) thành một Công ty cổ phần Vận tải đường sắt. Sau khi hợp nhất, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thực hiện việc phân chia, bóc tách về tổ chức, lao động, vốn, tài sản để thành lập công ty con chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt; tiến tới xây dựng lộ trình thoái vốn tại công ty con chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa để thực hiện mục tiêu xã hội hóa vận tải hàng hóa đường sắt.

Ưu điểm của phương án này xáo trộn ít về tổ chức và nhân lực, giúp tiết kiệm được chi phí phát sinh của quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp vận tải đường sắt, như phải thực hiện đánh giá lại các tài sản dự kiến chuyển nhượng và phải tổ chức đấu giá; đảm bảo tính tập trung thống nhất trong hoạt động vận tải, đồng thời giữ được vai trò điều tiết của Nhà nước trong vận tải đường sắt, đặc biệt là trong vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, việc hợp nhất không chỉ hạn chế tối đa cạnh tranh nội bộ, mà còn hướng đến tập hợp nguồn lực các doanh nghiệp trong Tổng công ty. Khi đó, ngành Đường sắt sẽ được nâng cao năng lực cạnh tranh với các phương thức vận tải khác; hạ giá thành vận tải; cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đa dạng hóa dịch vụ vận tải; khắc phục được sự đan xen, chồng chéo khi có nhiều tổ chức, nhiều nhân lực trên cùng một địa điểm cùng thực hiện một công việc.

TKV cam kết cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong năm 2022

Ngày 23/4, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và TKV đã họp trao đổi nội dung hợp tác và ký biên bản phối hợp đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau khi trao đổi về tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN các tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch cấp than cho các tháng còn lại trong năm 2022, EVN và TKV đã thống nhất: TKV sẽ nỗ lực phấn đấu cấp bù lượng than chưa giao trong quý I theo khối lượng hợp đồng, tương ứng khoảng 800.000 tấn trong các quý còn lại của năm 2022.

Dự kiến, TKV sẽ cấp bù khoảng 300.000 tấn cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong quý II, tổng khối lượng than cấp trong quý II là 5,1 triệu tấn, trong đó tháng 4 sẽ đảm bảo khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn.

Đối với các tháng còn lại trong năm 2022, TKV cam kết sẽ cấp đủ sản lượng và EVN cam kết nhận đủ sản lượng được giao theo hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có thay đổi về nhu cầu hoặc khả năng cung cấp, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất.

EVN và TKV thống nhất phối hợp thường xuyên về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN năm 2022; hợp tác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp than; trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan và cùng báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.

EVN đầu tư hơn 900 tỷ đồng hỗ trợ 3 huyện nghèo của Lai Châu

Ngày 22/4 tại Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 30a, EVN hỗ trợ 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ - tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2009-2021.

Chương trình phát triển lưới điện nông thôn góp phần đưa Lai Châu từ tỉnh có tỉ lệ số hộ dân có điện thấp nhất cả nước (chỉ có 37% xã và 29,4% hộ dân có điện năm 2009) đạt 100% số xã có điện lưới Quốc gia vào năm 2015. Đến cuối năm 2020, trên 95% hộ dân đã có điện, vượt trước 6 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016-2020.

Năm 2021, tỉ lệ hộ dân có điện là 97,04%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2021-2025. Tổng chi đầu tư phát triển lưới điện nông thôn trên địa bàn 3 huyện giai đoạn 2009-2021 đạt trên 848 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện, EVN còn thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ khác bao gồm: Hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2.511 hộ, xây dựng 56 "Nhà bán trú dân nuôi"; xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho 24 điểm trường mầm non, xây dựng trung tâm đào tạo nghề, trường học nội trú, bán trú, hỗ trợ đào tạo nghề và bố trí việc làm, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông thôn bản, đào tạo khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Các hỗ trợ khác về y tế, ủng hộ các đồ dùng thiết yếu cho các em học sinh bán trú và hỗ trợ sửa chữa, hướng dẫn các hộ dân nghèo, hộ dân tộc, các hộ dân tái định cư sử dụng điện an toàn, tiết kiệm… Trong 13 năm qua, tổng kinh phí triển khai Chương trình 30a mà EVN đã thực hiện là 980,2 tỷ đồng.

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, các nội dung hỗ trợ của EVN và với sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, trong giai đoạn 2009-2021, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trung bình hằng năm 5,14%, trong đó 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ giảm gần 6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 30a đề ra. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 còn 16,33%, giảm 24,07% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh tăng từ 18,2 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 41,7 triệu đồng/người/năm (năm 2020). Giai đoạn 2018-2020, 2 huyện Tân Uyên, Than Uyên ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 

Bảo Việt - đại diện duy nhất của Việt Nam đạt giải Vàng Báo cáo Phát triển bền vững Quản trị công ty tốt nhất Châu Á 

Ngày 04/4/2022, vượt qua 585 báo cáo dự thi từ 14 quốc gia với 17 hạng mục giải thưởng, Tập đoàn Bảo Việt là một trong 30 doanh nghiệp đã được vinh danh trong Lễ công bố và trao giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất Châu Á (ASRA) 2022 do tổ chức hàng đầu về cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo thực hành phát triển bền vững CSRWorks (CSRWorks International) tổ chức thường niên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ trao giải được tổ chức trực tuyến từ Singapore.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt đã giành giải Vàng trong hạng mục Báo cáo có nội dung về Quản trị công ty tốt nhất Châu Á - Asia’s Best Sustainability Report (Governance). Bên cạnh đó, Báo cáo của Bảo Việt cũng được trao giải Bạc trong hạng mục Báo cáo có nội dung về nơi làm việc tốt nhất Châu Á (Asia’s Best Workplace Reporting). Đây là lần thứ 6 liên tiếp Bảo Việt được được vinh danh tại giải thưởng.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt được Hội đồng Giám khảo ASRA đánh giá cao về chất lượng nội dung, trình bày công phu sáng tạo và áp dụng tiêu chuẩn GRI Standard. Không chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin tài chính, Báo cáo còn thể hiện chi tiết những thông tin phi tài chính như chiến lược phát triển, chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động xã hội, môi trường... Đây là những nội dung quan trọng phản ánh cam kết của Tập đoàn trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững thành hành động.

Với thông điệp “Bình thường mới - Tâm thế mới” tại cả 2 Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt thể hiện một tinh thần sẵn sàng thay đổi cách thức vận hành, quản trị, kinh doanh để phù hợp với hành vi, nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh song hành cùng đại dịch Covid - 19. Đồng thời, Bảo Việt cũng phát hành báo cáo thường niên Smart Report cho phép ứng dụng công nghệ tiên tiến (Smart PDF, Power BI, Digital platform) với hình ảnh sống động. 

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 170.000 tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ USD. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.003 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2020.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.490 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 1,9% và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty Mẹ năm 2021 đạt 18.908 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.519 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức 667 tỷ đồng bằng tiền mặt trong năm 2021, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt. Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

III - TIN THAM KHẢO

Những kết quả nổi bật về kinh tế -xã hội nước ta Quý I năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta quý I năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và U-crai-na đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu.

Trong nước, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chương trình. Cùng với đó, sự ủng hộ của Nhân dân cả nước và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Kinh tế - xã hội nước ta quý I năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

1. Một số kết quả chủ yếu

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam tiếp tục được triển khai an toàn và đạt hiệu quả cao trên cả nước, đến ngày 22/3/2022, cả nước đã có trên 82% dân số được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19. 

Tăng trưởng kinh tế có những dấu hiệu tích cực. GDP quý I ước tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với tốc độ tăng 4,72% của quý I/2021. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý I năm 2022 tăng trưởng tích cực, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với quý I của các năm 2018 - 2022, đây là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I ước đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động tiêu dùng đang dần lấy lại đà tăng trưởng nhờ các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt. Từ ngày 15/3/2022, các hoạt động kinh doanh, du lịch… của người dân chính thức trở lại bình thường. 

Chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giúp cho thị trường lao động quý I năm 2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý trước, tuy vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng mức độ giảm dần. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện; chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

2. Hạn chế, tồn tại

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, lạm phát trong nước tăng cao tác động đến Chương trình hồi phục kinh tế trong nước thời gian tới. Giải ngân đầu tư công còn chậm. Một số chương trình phục hồi kinh tế - xã hội chưa được triển khai kịp thời theo tiến độ đề ra. Thị trường chứng khoán, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro. Đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 3 dù rất nỗ lực nhưng chưa đạt tiến độ mong muốn; cần sớm triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 05 - 11 tuổi. Tình hình xung đột Nga - Ukraine đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh khiến giá nhóm giao thông trong nước quý I/2022 tăng đến 16,09% so với cùng kỳ năm 2021, tác động đẩy giá các hàng hóa cơ bản trong nước tăng lên… 

3. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" là điều kiện tiên quyết, mang tính cốt lõi để khôi phục kinh tế và giảm thiểu tổn thất do đại dịch gây ra. Chủ động hướng dẫn, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương để liên kết, tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước. Tăng cầu trong nước thông qua các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa.

Thứ ba, tiếp tục thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư công. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ để hỗ trợ doanh nghiệp. Giám sát chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ, chính xác diễn biến nợ xấu trong nền kinh tế để có phương án xử lý thích hợp. Các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoặc không giúp phục hồi trực tiếp sản xuất kinh doanh cần được kiểm soát. Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng chính sách cần tiếp tục chính sách cho vay hỗ trợ trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn không hoàn toàn được kiểm soát. 

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp quốc liên quan đến tình hình Ukraine và chủ trương, quan điểm của Việt Nam

Sau hơn 01 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tình hình xung đột vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước tình hình đó, Mỹ cùng nhiều nước phương Tây đã đề trình lên Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua 03 Nghị quyết liên quan tới tình hình tại Ukraine. 

Ngày 02/3/2022, Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua “Nghị quyết về Hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine” do Mỹ và nhiều nước phương Tây đề xuất, với 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 05 phiếu chống. Nghị quyết tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Lên án Nga vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine; (2) Kêu gọi Nga ngay lập tức chấm dứt hành động quân sự, rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine; (3) Đề nghị các bên bảo đảm tiếp cận nhân đạo; (4) Kêu gọi có giải pháp hòa bình thông qua đối thoại chính trị, đàm phán. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết này

Ngày 24/3/2022, Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua “Nghị quyết về hậu quả nhân đạo do hành động xâm lược Ukraine” do EU, Pháp, Mexico giới thiệu và được 88 nước đồng bảo trợ, với 140 phiếu thuận, 05 phiếu chống, 38 phiếu trắng và 10 nước không tham gia bỏ phiếu. Nghị quyết tập trung vào các nội dung chính: (1) Lên án các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và cơ sở quân sự; (2) Yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, chấm dứt hành vi xâm lược Ukraine; (3) Bảo đảm các tiếp cận hỗ trợ nhân đạo; (4) Kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga và Ukraine. Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết này.

Ngày 07/4/2022, Đại hội đồng Liên Hợp quốc tiếp tục thông qua Nghị quyết thứ 3 về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc do Mỹ và 18 quốc gia giới thiệu, 58 quốc gia đồng bảo trợ, với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống, 58 phiếu trắng và 18 nước không tham gia bỏ phiếu. Nội dung Nghị quyết bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền và nhân đạo tại Ukraine, quyết định đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng nhân quyền của Nga và xem xét lại vấn đề khi phù hợp. Việt Nam đã bỏ phiếu chống đối với Nghị quyết này.

Tại các phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp quốc, Việt Nam nhiều lần khẳng định lập trường, quan điểm về vấn đề Ukraine. Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, mong muốn các bên thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc, có tính đến lợi ích, quan tâm của các bên liên quan. Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh, ưu tiên cấp bách hàng đầu hiện nay là bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, triển khai các hoạt động nhân đạo; khẳng định sẽ ủng hộ mọi nỗ lực nhân đạo cũng như đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp quốc đối với Ukraine. 

Lập trường, quan điểm và sự tham gia đóng góp tích cực của Việt Nam đối với các nỗ lực nhân đạo và tuyên bố đóng góp cho các hoạt động nhân đạo đã được cộng đồng quốc tế công nhận, đánh giá cao. Một số quốc gia bày tỏ ghi nhận các nội dung phát biểu và quan điểm khách quan, cân bằng của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, trên một số trang tin Việt ngữ của báo chí phương Tây và tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng cuộc xung đột để tuyên truyền chống phá, tán phát thông tin xấu, độc, sai sự thật và xuyên tạc chủ trương, quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Ukraine. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền lập trường, quan điểm nhất quán của Việt Nam trong các nội dung phát biểu tại Liên Hợp quốc; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 2517-CV/BTGTW, ngày 01/3/2022 và Công văn số 2712-CV/BTGTWW, ngày 05/4/2022. 

Hai là, tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để chống phá, tuyên truyền xuyên tạc về lập trường, quan điểm của Việt Nam. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, phản bác với các thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, đặc biệt là trên mạng xã hội, nhằm kích động Nhân dân, gây phương hại tới quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước. 

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế: Kinh nghiệm 35 năm đổi mới

Đó là chủ đề Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức ngày 26/4 tại Hà Nội.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm về thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới; tư duy và cách tiếp cận mới về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới của giai đoạn đến năm 2025, 2030; Đề xuất mô hình phát triển/tăng trưởng, các ưu tiên chiến lược trong cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, có tính khoa học sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học. Những ý kiến tham luận đóng góp tại Hội thảo sẽ được Ban Kinh tế Trung ương, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội, sẽ tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc để tham mưu cho Đảng, Nhà nước đối với việc hoạch định chủ trương, chính sách về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trong thời gian tới.

Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt góp phần phục hồi, phát triển KT-XH

Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022, nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh và tiêu dùng Việt Nam.

Nội dung trọng tâm trong năm 2022 là tập trung vào công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát. Tập trung vào các hoạt động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời, khảo sát việc đăng ký nhãn hàng Việt Nam của các doanh nghiệp sản xuất; hoạt động tạm nhập tái xuất; việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp bán lẻ về tỉ lệ hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, về tỷ trọng hàng Việt trong các trung tâm thương mại, chợ truyền thống...

Tổ chức giám sát đột xuất khi có các sự việc ảnh hưởng đến bình ổn giá, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp địa phương. Ngoài ra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt theo quy định của các cơ quan, tổ chức khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Một trong những hoạt động trọng tâm khác là tổ chức các chương trình tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Doanh thu kinh tế số Việt Nam đạt 53 tỷ USD trong quý I/2022

Sáng 27/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban để đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2022 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong quý II năm 2022 và thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực của Ủy ban, đóng góp của kinh tế số cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng. Theo ước tính của Bộ này, doanh thu kinh tế số quý I/2022 đạt khoảng 53 tỷ USD. Trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỷ USD, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới tính đến hết tháng 02/2022 đạt 65.329 doanh nghiệp, tăng 487 doanh nghiệp so với năm 2021.

Theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022, các bộ, ngành, địa phương được giao triển khai 14 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 3, 4/2022. Do Kế hoạch mới được ban hành ngày 15/3/2022 nên 14 nhiệm vụ này đều đang trong quá trình thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2022.

Cũng theo báo cáo, thời gian qua, nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu đã có chuyển biến rõ nét, 100% các bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban.

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Quyết định về chuyển đổi số, trong đó có phê duyệt Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Ngày 04/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022) 

Ngày 13/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW Đề cương về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022). 

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường 

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

Kế hoạch số 42-KH/ĐUK thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương" 

Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐUK thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”. 

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 189-CV/BTGĐUK, ngày 15/4/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền; rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp; bổ sung những Khẩu hiệu mới để làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tháng 5/2022 có các sự kiện lịch sử quan trọng: 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu – lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902-05/5/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2022), các chi bộ sinh hoạt theo nội dung tuyên truyền đã nêu trong Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 22/11/2021 tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Liên quan đến việc thời gian qua, xuất hiện một số ấn phẩm, thông tin bình luận thiếu chính xác về việc ai là người soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh trưa ngày 30/4/1975, đề nghị thực hiện theo định hướng chỉ đạo tại công văn 2568-CV/BTGTW, ngày 28/3/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”. Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025 là 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65% cộng đồng (thôn bản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80% các tổ chức, cơ quan, trường học,doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Bên cạnh đó, 40% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 60% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền các bộ tiêu chí đánh giá các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập phù hợp với các phương thức học tập suốt đời trong điều kiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình, triển khai các bộ tiêu chí trong các tổ chức Khuyến học và trên các địa bàn dân cư trong cả nước. Tổ chức tập huấn về nội dung, phương pháp triển khai các bộ tiêu chí mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nhằm số hóa và triển khai thực hiện trên nền tảng công nghệ số việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo... việc thực hiện các bộ tiêu chí xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo các mục tiêu của Chương trình. Xây dựng trang thông tin điện tử trên cơ sở kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu về tài nguyên thông tin thư viện, Hệ tri thức Việt số hóa và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác... giúp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Cụ thể, Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022. 2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022. 3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022. 2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó. 3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng. 

Quyết định nêu rõ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 04 ngày, cụ thể như sau: Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động. Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 02 ngày). Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 02 ngày). Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ./.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.