.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6 - 2023

Thứ Tư, 31/05/2023|23:36

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15/5/2023 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, khách quan, chân tình, tâm huyết, thể hiện rõ chính kiến trong việc thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Các nội dung thảo luận tập trung gắn chặt công tác kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, bất thường và khó khăn, phức tạp so với dự báo cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả và thành tựu đã đạt được trong thời gian qua thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 05 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

3. Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, qua đó, giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề trên, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng Báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; căn cứ từ thực tế quan hệ công tác đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII của Đảng.

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III

Nhận lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles Đệ tam tại London, Vương quốc Anh từ ngày 04-06/5/2023. Sự kiện này có sự tham dự của khoảng 100 nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới theo lời mời của Hoàng gia Anh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles Đệ tam, Thủ tướng Rishi Sunak.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Hoàng gia và Nhân dân Anh quốc; tin tưởng rằng dưới sự trị vì của Nhà vua Charles Đệ tam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; mong muốn Nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới; trân trọng mời Nhà vua thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhà vua Charles Đệ tam bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và Hoàng gia; ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đối ngoại toàn diện, tích cực của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam; nhấn mạnh cá nhân Nhà vua rất ủng hộ hợp tác chống biến đổi khí hậu; cho rằng việc Tập đoàn AstraZeneca đầu tư 50 triệu USD nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam là việc làm rất có  ý nghĩa; khẳng định Hoàng gia Anh và cá nhân Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh; năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong rằng trong 50 năm tới hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

Thủ tướng Anh cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh - Việt là rất lớn; Anh luôn mong muốn gắn kết với Việt Nam nhiều hơn nữa; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập CPTPP. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng thống Philippines Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Toàn quyền Australia David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann.

Trong tiếp xúc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bày tỏ đánh giá cao và coi trọng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với Việt Nam; ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trao đổi, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương với các nước, tổ chức quốc tế trong thời gian tới, đóng góp vào hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5, tại Labuan Bajo, Indonesia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Thủ tướng Timor Leste được mời tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần đầu tiên với tư cách quan sát viên. Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi, định hướng sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới nhằm ứng phó những khó khăn, thách thức, củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nỗ lực phục hồi của cả Hiệp hội nói chung, của từng thành viên nói riêng.

Tham dự Hội nghị, trong khoảng 48 giờ đồng hồ tại Labuan Bajo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có gần 20 hoạt động đa phương, song phương. Thông qua các hoạt động, Thủ tướng thể hiện nỗ lực, mong muốn của Việt Nam cùng các nước xây dựng bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN và làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam với các nước ASEAN.

Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng cho hợp tác ASEAN 2023 và những năm tới. Các trao đổi diễn ra xung quanh chủ đề "Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng". Trong thời gian hội nghị, các nhà lãnh đạo đã có các cuộc gặp, đối thoại với Nghị viện các nước ASEAN, thanh niên, doanh nghiệp, và Nhóm đặc trách cao cấp về Tầm nhìn Cộng đồng sau 2025. Lãnh đạo các nước đã thảo luận, thông qua các thành tố chính của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, phác thảo tương lai của Cộng đồng trong 20 năm tới, với mục tiêu, khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn, xứng tầm ASEAN. Lãnh đạo các nước ASEAN cũng thông qua 10 văn kiện định hướng hợp tác ASEAN trong nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý có Tuyên bố chung hướng đến Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực, Sáng kiến Một sức khỏe ASEAN, thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng bản tệ…

Các văn kiện này bám sát các ưu tiên mà Chủ tịch ASEAN đề ra trong năm 2023 về ổn định tài chính, an ninh năng lượng. Đây là những nội dung rất thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho các nỗ lực thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng ở khu vực, góp phần đưa ASEAN thực sự trở thành lực lượng trung tâm trong tiến trình phát triển chung của cả khu vực, đúng như tinh thần của chủ đề năm nay là "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến Labuan Bajo lần này mang theo nhiều thông điệp quan trọng. Đó là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất, hiệu quả cho công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN và cũng là khẳng định đường lối nhất quán, chủ trương thống nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, coi ASEAN là bộ phận quan trọng, không tách rời trong chính sách đối ngoại. Theo Thủ tướng, sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN vừa là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực, đồng thời cũng là trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các nước lớn. Thủ tướng đã nêu ra ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng, và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã cùng các lãnh đạo trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh,an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa làtrách nhiệm của tất cả các nước, đề nghị thúc đẩy thực hiện đầy đủ thúcđẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và phấn đấu đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Cùng với các hoạt động đa phương, nhân dịp này Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương lãnh đạo 8 nước gồm: Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak. Tại các cuộc tiếp xúc, Thủ tướng và lãnh đạo các nước  đã trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ, mở ra các cơ hội mới đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục, giao lưu nhân dân… giữa Việt Nam và các nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả và thực chất.

Việc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra; lồng ghép hài hòa các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của Việt Nam và quan tâm của các nước như kết nối hạ tâng chiến lược, chuyên đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, năng lượng, phát triển tiểu vùng và ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định vai trò, hình ảnh và uy tín của ASEAN, qua đó đóng góp cho công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN; giữ vững lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 và các hoạt động liên quan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về "tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế" và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về "đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030". Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Đúng 9 giờ sáng 22/5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dự kiến trong 23 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 08 dự án luật, trong đó có 06 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4; 02 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp. Quốc hội cũng xem xét, ban hành 03 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc xem xét, ban hành các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, tạo sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, nhất là với Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chất lượng quản trị, điều hành các tổ chức tín dụng và hoàn thiện hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Nhấn mạnh số lượng lên đến 20 dự án, dự thảo được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp này, trong đó, có nhiều dự án, dự thảo có nội dung phức tạp, phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của đại đa số người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá tính đồng bộ và sự phù hợp của các dự án, dự thảo với Hiến pháp và đường lối, chủ trương của Đảng, cân nhắc thận trọng về tính hợp lý, khả thi, tác động của các chính sách mới được đề xuất; đặc biệt lưu ý bảo đảm tính công khai, minh bạch, chặt chẽ, không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; bảo đảm sự ổn định, thống nhất trong các quy định của từng dự án, dự thảo và sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, thúc đẩy, tạo động lực mới, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; đồng thời, xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về: Giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án còn lại thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội; Chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Về hoạt động giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét một số báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước…

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự ngay tại đầu kỳ họp, cụ thể là: Xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, miễn nhiệm và bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, thu hút sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của cử tri, Nhân dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các quyết sách của Quốc hội thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đã đề ra, tiếp tục thu được kết quả toàn diện và tốt đẹp.

- TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ", gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Diễn văn khái quát lại những dấu ấn lớn trong cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập. Tên tuổi của Người đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trong thế kỷ XX.

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta cũng cần phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triền chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế cộng sản trong sáng. Chúng ta thật sự vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh - một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ", gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch, hướng  dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Để triển khai học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả thiết thực, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối; tập trung chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt các nội dung để phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị thuộc 2 đảng bộ căn cứ chức năng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Theo đó, kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hằng năm; chú trọng phát hiện, biểu dương lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Phí Mạnh Cường nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, các chi, đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục đưa nội dung chuyên đề gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Mình tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người.

* Chiều ngày 19/5, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ", gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các cơ sở Đoàn trong Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Ngày 16/5/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Đồng chí cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên của SCIC trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đó, Đảng ủy SCIC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua chuyên đề này sẽ giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC hiểu được những nội dung cơ bản, ý nghĩa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua đó, giúp cho tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hiểu rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo Bác và đặc biệt là nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp sống văn hóa của mỗi người.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành lưu ý: Sau Hội nghị này, các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên SCIC tiếp tục đưa nội dung chuyên đề gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Đoàn công tác của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/18 

Từ ngày 22/5 - 27/5/2023, Đoàn công tác số 14 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có chuyến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/18.

Đoàn công tác do Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đặng Xuân Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối: Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,…

Vượt quãng đường hơn 1.000 hải lý, Đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-1/18.

Đến thăm, gặp gỡ, động viên quân dân trên các đảo, nhà giàn, Đoàn đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; thăm hỏi, động viên; giao lưu văn nghệ. Các đơn vị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, với trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Đoàn cũng dự lễ chào cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa; Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây; thắp hương các chùa trên đảo; tổ chức lễ tưởng niệm và dâng hương các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động, thành kính.

Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh: Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm có 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 6 ngân hàng thương mại và 1 tổ chức tài chính với tổng số 930 doanh nghiệp trực thuộc hoạt động đa dạng trong hầu khắp ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như: năng lượng, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, nông lâm nghiệp. Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp là trên 1 triệu tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu đạt gần 2 triệu tỷ đồng; tổng tài sản của các doanh nghiệp đạt gần 11 triệu tỷ đồng; hằng năm các doanh nghiệp trong Khối đóng góp khoảng 17-23% nguồn thu ngân sách quốc gia.

Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng doanh nghiệp trong Khối luôn quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức các chương trình, hoạt động an sinh xã hội chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. Các doanh nghiệp luôn chủ động, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hỗ trợ các địa phương theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; kêu gọi vận động người lao động tích cực tham gia giải cứu nông sản của các địa phương,... Nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, thiết thực đã được các doanh nghiệp trong Khối triển khai nhiều năm qua, với tổng số tiền bình quân hằng năm khoảng trên 3.000 tỷ đồng.

Từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn hướng về biển đảo của Tổ quốc hướng về Trường Sa, cùng cán bộ, chiến sỹ Hải quân và ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ biển, đảo nói với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm sâu nặng của đất liền với biển, đảo quê hương. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các nhà văn hoá đa năng và các trang thiết bị trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa trị giá gần 250 tỷ đồng. Tiêu biểu như những công trình nhà văn hóa đa năng trên các đảo: Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao,… Cùng với đó, mỗi giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí như một ngọn hải đăng, một cột mốc chủ quyền của Tổ quốc giữa biển khơi. Từ năm 2012 đến nay, được sự phối hợp của Quân chủng Hải quân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức 5 đoàn đại biểu đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết thúc chuyến công tác, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” tặng 27 cá nhân; trao Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” tặng 197 cá nhân; Đoàn công tác các địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng tổ công tác trên tàu và Đoàn văn công tỉnh Lai Châu.

Hội thảo phát huy tiềm năng, nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững 

Sáng 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát huy tiềm năng, nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững”.

Hội thảo là dịp để các đại biểu thảo luận, trao đổi, đánh giá những nội dung chủ yếu nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của Đảng trong việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

‎Kết quả Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng để Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương tham khảo để có những định hướng thông tin tuyên truyền kinh kế trong thời gian tới. Đồng thời kết quả Hội thảo cũng là cơ sở khoa học, thực tiễn để các cơ quan liên quan tham khảo, tham mưu cho Trung ương bổ sung, hoàn thiện các quy định về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã kiến giải, đề xuất nhiều giải pháp cả về lý luận và thực tiễn phong phú nhằm phát huy tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới. Các nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề rất quan trọng hiện nay, gồm: Cơ sở lý luận về phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước; thực trạng công tác lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước; nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong việc khơi dậy và phát huy các tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Kết luận Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã sớm được Đảng, Nhà nước ta đặt ra với nội dung ngày càng hoàn thiện và đã trở thành một chủ trương nhất quán trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Với quan điểm xuyên suốt và thống nhất của Đảng, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại không ít những bất cập, thách thức.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận các ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ những thành tựu kinh tế Việt Nam; quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế nhanh, bền vững; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của xã hội để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường; phát triển nhanh, bền vững đất nước từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp; vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện định hướng lớn của Đảng, phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nội dung thảo luận đã tập trung phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ hơn về những tiềm năng, nguồn lực của đất nước; chỉ ra những cơ hội để Việt Nam tận dụng được thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các đơn vị và địa phương để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền về phát huy tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững có chất lượng hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên 

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với sự tham dự của 6.720 đại biểu tại các điểm cầu. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước dự và phát động chương trình.

Tại chương trình, đã có hơn 280 tỷ đồng tương đương với 5.600 căn nhà đại đoàn kết đã được các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân ở Trung ương và địa phương ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc. Trong đó các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ủng hộ 35 tỷ 200 triệu đồng, tương đương 704 căn nhà.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” góp của, góp công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. Thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong bối cảnh đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới. Đời sống các tầng lớp nhân dân nói chung trong đó có đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa ngày được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên so với mặt bằng phát triển chung của đất nước, Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, hàng vạn hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát, một bộ phận nhân dân còn thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, công trình điện chiếu sáng, cơ sở trường học, dịch vụ khám chữa bệnh…

Mục tiêu vận động xây dựng 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc trong thời gian 1 năm, từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024 của Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” là một quyết tâm cao để xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Nước khẳng định: “Đây là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực, vừa là trách nhiệm vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia, bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc”. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Nước kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “đền ơn, đáp nghĩa”, cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, góp công, góp của để MTTQ Việt Nam thực hiện thành công chương trình này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Điện Biên, các tỉnh vùng Tây Bắc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ; thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sinh kế, không chỉ để thoát nghèo mà còn phải tiến tới có cuộc sống đủ đầy, chất lượng hơn; phát huy lợi thế, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, huy động tổng thể các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực miền núi, biên giới nói chung, đối với tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc nói riêng, trọng điểm là thúc đẩy, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ tịch Nước cũng đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí tích cực cổ vũ, vận động người dân nỗ lực lao động, sáng tạo, vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, động viên khích lệ, nêu gương điển hình, lan tỏa những việc làm tốt, những cách làm hay, những việc thiện nguyện dành cho vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, gian khổ.

Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Tọa đàm tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 18/5, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Tổng công ty) đã tổ chức Tọa đàm khoa học tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tọa đàm được tổ chức tại trụ sở TCT kết nối 50 điểm cầu với sự tham gia của 1384 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Nội chính Trung ương tổ chức biên soạn, xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung làm rõ ba vấn đề căn cốt: Thứ nhất, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Thứ hai, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm đối với tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay; Thứ ba, giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tác phẩm đối với công tác chính trị, tư tưởng và thực tiễn công tác sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hiện nay. 

Giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ:  Tác phẩm là cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thể hiện phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh với phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và hệ thống chính trị với sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Đặng Ngọc Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty nêu rõ: Tọa đàm về tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Với 5 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội trường và 45 bài tham luận gửi cho Ban Tổ chức, được trao đổi, trình bày dưới nhiều góc độ khác nhau đã góp phần làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về giá trị của tác phẩm. Đây là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và việc học tập cuốn sách của Tổng Bí thư nói riêng tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đồng chí Bí thư Đảng ủy TCT đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cuốn sách. Từ đó, vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Cụ thể: thứ nhất, cấp ủy các cấp trong toàn TCT cần tăng cường công tác quản lý tình hình tư tưởng, tập trung các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong nội bộ; kịp thời định hướng các nhận thức, tư tưởng lệch lạc. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thứ hai, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thứ ba, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ đó phát huy tính chủ động, tích cực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động; thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác cán bộ tại một số doanh nghiệp

* Vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty ĐSVN và Lễ công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh là cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và được thử thách qua nhiều vị trí từ lãnh đạo doanh nghiệp tới lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước ngành Đường sắt. Tới nay, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh đã gắn bó, công tác trong ngành được hơn 30 năm. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh đã thể hiện sự nỗ lực, linh hoạt trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp, chèo lái Tổng công ty vượt qua các giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để năm 2023 phấn đấu mục tiêu có lãi trở lại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, tích cực báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách vận tải đường sắt; qua đó góp phần không nhỏ trong việc duy trì sự ổn định và phát triển chung của cả ngành.

“Được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tín nhiệm, giao phó trọng trách mới, tôi mong tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty giữ vững tinh thần quyết tâm, phẩm chất, bản lĩnh, vận dụng năng lực chuyên môn và bề dày kinh nghiệm, phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quyết tâm chèo lái Tổng công ty vượt qua khó khăn nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò doanh nghiệp vận tải đường sắt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bề dày truyền thống hơn 140 năm của ngành Đường sắt”, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bày tỏ tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm công tác, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN cần tiếp tục giữ vững sự ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi mặt hoạt động của Tổng công ty. Tập trung lãnh đạo, khắc phục khó khăn; duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh; đảm bảo hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

* Sáng 8/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV. Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng trao Quyết định chỉ định đồng chí Ngô Hoàng Ngân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định điều động tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng định: Đồng chí Ngô Hoàng Ngân là cán bộ được đào tạo bài bản và trưởng thành từ ngành Than, đã có 27 năm công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Từ năm 2016, đồng chí được điều động chuyển sang công tác tại tỉnh Quảng Ninh, lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh. Trải qua các cương vị công tác khác nhau, đồng chí Ngô Hoàng Ngân đã khẳng định được phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín. Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, của ngành Than. Với kết quả đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tin tưởng đồng chí Ngô Hoàng Ngân sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh mong muốn ở cương vị công tác mới, đồng chí Ngô Hoàng Ngân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cùng tập thể lãnh đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục xây dựng Tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa, giữ vững vị thế của một trong 3 trụ cột năng lượng của quốc gia. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Ngô Hoàng Ngân và tập thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đồng chí tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với bản lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nhiệm của bản thân và sự gắn bó với ngành Than và Tỉnh Quảng Ninh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng vững mạnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tập thể cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ cùng với CBCNVC Tập đoàn phát huy tinh thần truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, kiên trì, kiên quyết thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động Tập đoàn, xây dựng Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Trong đó chú trọng xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, dài hạn của cả Tập đoàn cũng như đối với từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tập trung chăm lo, cải thiện hơn nữa đời sống cho người lao động; chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của BIDV đạt giải Sao Khuê 2023

Tại Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2023 vừa được tổ chức Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh với 09 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin đạt giải thưởng. Trong đó, “Ứng dụng căn cước công dân chip với giao dịch số tại BIDV” được Hội đồng nhất trí xếp hạng TOP 10 trong lĩnh vực Công dân số.

Đây là năm thứ 11 (kể từ năm 2011) BIDV tham gia giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức và đều nhận được giải thưởng cho các sản phẩm tham dự. Đặc biệt số lượng đề cử đạt giải năm nay cao vượt trội so với các năm trước và 06 trong số 09 giải của BIDV là những ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc phục vụ cho khách hàng. Điều này cho thấy Ban Tổ chức đánh giá cao các sản phẩm CNTT của BIDV trong quá trình chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực các dịch vụ giải pháp công nghệ tiên phong, hệ sinh thái BIDV Smart Loyalty  được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2023 bởi đây là giải pháp khách hàng thân thiết tiên phong trong ngành ngân hàng về khả năng kết nối tất cả kênh giao dịch và kết hợp Cross-Business với hệ sinh thái hàng trăm đối tác doanh nghiệp, các nhãn hàng nổi tiếng để tạo nên kho quà đa dạng hấp dẫn; tất cả tạo nên trải nghiệm liền mạch, ấn tượng cho khách hàng. Đặc biệt, ứng dụng căn cước công dân (CCCD) chip với giao dịch số tại BIDV là sản phẩm xuất sắc được công nhận TOP 10 Giải thưởng Sao Khuê 2023 trong lĩnh vực Công dân số. Việc xác thực và đối chiếu thông tin qua CCCD chip giúp cho giao dịch tài chính của khách hàng được thực hiện đơn giản, thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn tự động. Đồng thời, CCCD chip hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro, giả mạo, sai sót trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường. BIDV là ngân hàng tiên phong ứng dụng triển khai giao dịch ngân hàng bằng CCCD gắn chip và đồng hành cùng các bộ ngành phổ cập các tiện ích giá trị của CCCD chip tới cộng đồng, khách hàng.

Với việc nhận 09 giải Sao Khuê 2023, BIDV khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại có chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời, BIDV giữ vững vai trò ngân hàng tiên phong trong việc thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số, luôn đi đầu trong công tác chuyển đổi số ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động, theo đúng mục tiêu từ Nghị quyết 22/NQ-BIDV về chiến lược kinh doanh BIDV đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

Vietnam Airlines vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (1993 - 2023). Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí: Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 20/4/1993, trên cơ sở nòng cốt là Đoàn bay 919, Đoàn tiếp viên và các xí nghiệp bảo dưỡng máy bay, dịch vụ mặt đất, suất ăn trên không. Ngay từ những năm đầu thành lập, Vietnam Airlines đã định hướng để trở thành đơn vị tiên phong trong quá trình phát triển của ngành Hàng không dân dụng, là mũi nhọn của nền kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài.

Trải qua 30 năm phát triển, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 300 triệu lượt khách, xấp xỉ 4,5 triệu tấn hàng hoá trên 1,6 triệu chuyến bay, đạt mốc doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 65.300 tỷ đồng, Vietnam Airlines luôn khẳng định vị thế “anh cả” của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, không ngừng phát triển vươn tầm khu vực và thế giới. Hãng đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia, an sinh xã hội bằng việc tạo ra hàng chục nghìn việc làm ổn định trong mảng vận tải hàng không, vận tải hàng hóa và các lĩnh vực hỗ trợ.

Từ chỗ khai thác chưa đến 20 máy bay cùng doanh thu hơn 900 tỷ đồng vào năm 1993, đến năm 2019, trước dịch Covid, Hãng đã vận hành hơn 100 tàu bay hiện đại thế hệ mới với doanh thu đạt trên 103 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với 30 năm trước đây. Đây là những con số đáng tự hào và là hành trình không ngừng nỗ lực phát triển, hoàn thiện của Hãng hàng không Quốc gia.

Những chuyến bay với biểu tượng hoa sen đã sải cánh trên hơn 100 đường bay kết nối 1.150 điểm đến toàn cầu trong mạng đường bay của Hãng và Liên minh Hàng không SkyTeam, bao phủ toàn bộ 22 sân bay trong nước và 33 sân bay tại 18 quốc gia trên thế giới. Trong suốt hành trình phát triển, Hãng hàng không Quốc gia tự hào là cầu nối giao thương, du lịch và văn hóa giữa Việt Nam với thế giới. Vietnam Airlines được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax trao chứng chỉ công nhận Hãng hàng không 4 sao vào năm 2016, trở thành hãng hàng không đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đạt được chứng nhận này. Chứng nhận khẳng định dịch vụ của Vietnam Airlines đạt tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế và tương đương với các hãng bay lớn thế giới. Đồng thời, hãng không ngừng nâng cấp dịch vụ, gia tăng trải nghiệm bay cho hành khách, định hướng nâng tầm trở thành Hãng hàng không quốc tế 5 sao.

Không chỉ hoạt động vận tải, trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Vietnam Airlines đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngoại giao, chính trị và bảo vệ công dân được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Vietcombank tiếp tục giảm đồng loạt lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng trong năm 2023

Liên tục từ năm 2020 đến nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn là ngân hàng tiên phong, đi đầu trong việc giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hỗ trợ khách hàng phục hồi và phát triển, qua đó chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế.

Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, đồng thời hỗ trợ các khách hàng đã đồng hành cùng Vietcombank trong suốt thời gian qua, Vietcombank triển khai “Chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế”. Theo đó, Vietcombank giảm tới 0,5%/năm lãi suất cho vay VND cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thời gian áp dụng trong 03 tháng từ 01/05/2023 đến hết 31/07/2023. (Không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi…).

Vietcombank tin rằng đây sẽ là hành động thiết thực, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của Vietcombank trong việc thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng nhà nước vì mục tiêu chung góp phần phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Vietcombank mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian tới.

Quý I/2023, Bảo Việt đạt 14.070 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất

Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2023 đạt 14.070 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 657 tỷ đồng và 546 tỷ đồng, tăng trưởng 3,4% và 6,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/3/2023 hơn 9 tỷ USD, đạt 220.461 tỷ đồng, tăng 9,3% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1,1% và 3,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 17.778 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.583 tỷ đồng tại ngày 31/3/2023, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2022. Theo đó, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.973 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương cùng kỳ năm 2022. Quý I, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.973 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, bám sát tiến độ kế hoạch dự kiến năm 2023.

Bảo hiểm Bảo Việt đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi bảo hiểm với mong muốn khách hàng có thể chủ động lựa chọn cho bản thân và gia đình các chương trình bảo vệ với quyền lợi tối ưu ở các mức phí linh hoạt như chương trình hoàn tiền 10% hoặc tham gia bảo hiểm trả góp lãi suất 0% trong cả năm. Với vai trò là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt là thương hiệu bảo hiểm nằm trong top đầu lựa chọn khi đánh giá về uy tín, quyền lợi bảo vệ, chất lượng dịch vụ cũng như quy trình giải quyết quyền lợi nhanh gọn.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc quý I năm 2023 với mức tăng trưởng tổng doanh thu khả quan 11,8%, đạt 10.805 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm 2022. Với chiến lược phát triển bền vững, thấu hiểu, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công cụ mới vào đào tạo kỹ năng cho cán bộ, tư vấn viên trên toàn hệ thống để phục vụ khách hàng. Bảo Việt Nhân thọ cũng nghiên cứu và đưa vào thị trường những sản phẩm ngày càng ưu việt như bảo hiểm sức khỏe An Vui Sống Khỏe bảo vệ tài chính lên tới 1 tỷ đồng/năm, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính, an tâm sống khỏe của người dân.

TIN THAM KHẢO

Đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động 19 tập đoàn, tổng công ty

Thực hiện chủ trương của Đảng và Quốc hội, năm 2018, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và giao Ủy ban thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc - hiện đang nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế, chiếm trên 60% nguồn lực về vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước.

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện mô hình Ủy ban là cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình và đổi mới hoạt động của Ủy ban, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban trong thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tại Chỉ thị 12/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, cơ quan liên quan và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2023 kế hoạch triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện và đổi mới hoạt động của Ủy ban theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1200/VPCP-ĐMDN, ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phê duyệt kế hoạch, chương trình, đặc biệt là kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc, góp phần phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, địa phương và đóng góp ngày một tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thể hiện rõ hơn vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển. Tích cực, kịp thời nắm bắt tình hình tốt hơn, nhất là những khó khăn, vướng mắc lớn, là điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, khẩn trương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; phối hợp, kiến nghị các bộ, ngành hoặc tham mưu cho Chính phủ để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vấn đề phát sinh mới. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp theo quy định; chủ động, quyết liệt trong xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu, nhất là trong công tác phối hợp, xin ý kiến các bộ, cơ quan khi thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và trong quá trình triển khai các nhiệm vụ; cần rà soát kỹ quy định pháp luật, thể hiện rõ quan điểm, giải pháp xử lý cụ thể, nêu rõ vấn đề cần xin ý kiến các bộ, cơ quan theo lĩnh vực quản lý nhà nước để các cơ quan có cơ sở tham gia ý kiến.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao là quản lý vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo ra khí thế, tư duy, phương pháp luận mới, cách tiếp cận mới để quyết tâm làm, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành; chủ động tìm kiếm và triển khai các dự án mới để đầu tư, đặc biệt là các dự án liên quan đến giao thông, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu,... Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng việc đổi mới mô hình quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại, thích ứng với điều kiện mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của Nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng theo chiến lược, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế.

Triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu biên giới phía Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 492/CĐ-TTg ngày 31/5/2023 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Qua theo dõi nắm tình hình và phản ánh của các cơ quan liên quan, trong những ngày qua, số lượng xe chở hàng nông sản xuất khẩu tăng đột biến tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong khi thời gian làm thủ tục thông quan kéo dài, năng lực thông quan hạn chế dễ gây ra tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu.

Hiện nay, một số loại trái cây đang vào vụ thu hoạch (Sầu riêng, Mít, Vải, Thanh long…); dự báo phương tiện đường bộ chở hoa quả và nông sản xuất khẩu từ các địa phương sẽ tiếp tục dồn về các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc, nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ hàng nông sản xuất khẩu, gia tăng chi phí, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực một số cửa khẩu ở Lạng Sơn. 

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản đang vào mùa vụ được thuận lợi; cần tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Giải pháp trước mắt

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát các quy định về xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc; chủ động tổ chức các hoạt động ngoại giao tương ứng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nước Bạn để tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian nhiều hơn nữa cho thông quan và hiệu suất thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu trong điều kiện nắng nóng dễ bị hư hỏng. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu tại khu vực biên giới phía Bắc chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình lưu thông, tập trung hàng hóa nông sản trên địa bàn để tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời có biện pháp điều tiết, quản lý phương tiện đưa hàng lên cửa khẩu biên giới, xử lý các điểm ùn ứ nông sản xuất khẩu, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa; thường xuyên thông tin kịp thời cho các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước về tình hình lưu thông, xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu để chủ động, kịp thời điều chỉnh nhằm hạn chế ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để trục lợi. 

c) Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh phân phối để thúc đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ các loại nông sản đang trong thời vụ thu hoạch tại thị trường trong nước. 

d) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, địa phương liên quan kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. 

2. Các giải pháp lâu dài

a) Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản theo hình thức chính ngạch, đa dạng hóa các phương thức vận tải hàng nông sản xuất khẩu (đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không…). 

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan liên quan tích cực đàm phán thúc đẩy mở cửa thị trường, nhất là thị trường chính ngạch, tháo gỡ rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu nông sản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đàm phán về quản lý chất lượng để tăng các loại trái cây được chính thức xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc; tiếp tục đàm phán với phía Bạn để giảm tỷ lệ nông sản Việt Nam phải kiểm tra khi xuất khẩu vào Trung Quốc.

- Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương khẩn trương xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung với quy mô phù hợp, bảo đảm đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các quy chuẩn, xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, sản phẩm nông sản thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng và triển khai chỉ dẫn địa lý về nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của Việt Nam, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ; hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản trong nước và trên thị trường quốc tế.

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, đảm bảo đáp ứng các quy trình, quy định, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu từ khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển, truy xuất nguồn gốc để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng logistics phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của địa phương theo quy hoạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương biên giới phía Bắc ưu tiên bố trí, huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại biên giới đồng bộ theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

d) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục định hướng các cơ quan báo chí đưa tin đầy đủ, khách quan, kịp thời nhằm phản ánh đúng bản chất tình hình để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ tình hình, có biện pháp ứng phó kịp thời, tránh bị thiệt hại.

đ) Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chủ động tăng cường chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ các địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

V - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023 về hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Toàn văn bản Hướng dẫn như sau:

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 15/5/2023 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị Trung ương lần thứ bảy) đã họp, thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

3. Công tác tuyên truyền cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Về nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII

a. Phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong nửa nhiệm kỳ XIII với nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo cũng như so với cùng kỳ của một số nhiệm kỳ gần đây đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

b. Khẳng định trong bối cảnh, tình hình đó, với ý chí, quyết tâm cao, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực, như:

- Kinh tế - xã hội: Cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Việt Nam là một điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56% (trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm); tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% (cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới); dự báo năm 2023 Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%... Các chỉ tiêu quan trọng về thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại... đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong khó khăn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Điểm mới rất quan trọng của nhiệm kỳ này là, chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế - xã hội của cả nước - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Thành công của các chuyến thăm, các cuộc điện đàm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là chuyến thăm Trung Quốc, các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước láng giềng, các nước trong khu vực là minh chứng rõ nét các hoạt động đối ngoại thời gian qua.

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng. Đặc biệt là, các hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Quốc hội, Chính phủ khóa XV và của các khối như: Nội chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại, Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... được tổ chức rất đồng bộ, bài bản và thành công ngay từ đầu nhiệm kỳ đã sớm định hướng rõ ràng, đúng đắn cho việc tiếp tục đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hệ thống các cơ quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách tư pháp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới rất tích cực, như: Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bước đầu thực hiện có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây... Khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt". Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

c. Khẳng định những kết quả, thành tựu chủ yếu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng quan trọng nhất là thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng với những chủ trương, đường lối đã được thực tế thời gian qua chứng minh là đúng đắn, phù hợp; sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới đồng bộ, có hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

d. Phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập; những điểm nghẽn, nguyên nhân và phương hướng khắc phục; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó nhấn mạnh đến bài học: (1) Luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước. Thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất; kiên định, nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Đối với những vấn đề lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, còn nhiều ý kiến khác nhau, thì cần phải đưa ra họp bàn, thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn; cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng để có những quyết định kịp thời, đúng đắn, chính xác và phù hợp với tình hình. (2) Bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. (3) Tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng cao hơn nữa hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. (4) Sự gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy chế, chế độ công tác của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

a. Tập trung phân tích bối cảnh tình hình, những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức tác động đến đất nước ta trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII; trong đó cần làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể:

- Về phát triển kinh tế: Tiếp tục quán triệt thật sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài, của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Về phát triển văn hóa - xã hội: Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn, đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội.

- Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao; làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

- Về xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

b. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Việc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước...

3. Về lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII

- Làm rõ căn cứ thực hiện và mục đích, ý nghĩa việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Khẳng định đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII và Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023, Kế hoạch số 16-KH/TW ngày 06/4/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII; được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư (một số ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là ủy viên Ban Bí thư) được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị này. Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII của Đảng (theo 3 mức: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”). Nêu rõ việc công khai kết quả tín nhiệm các chức danh được lấy phiếu trong Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 10, Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

4. Một số vấn đề quan trọng khác của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm.

5. Phản ánh tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

6. Thông tin, tuyên truyền về quá trình thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo khí thế thi đua học tập, lao động sản xuất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

7. Thông tin đối ngoại về những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua, về lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam; củng cố mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam đối với các đối tác; quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển; thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, vấn đề dân chủ, quyền con người; qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp trong và ngoài nước, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

8. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Quốc phòng Việt Nam, Công an nhân dân; Đài phát thanh - truyền hình các địa phương...

- Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ; các cơ quan báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương; báo của các đảng bộ địa phương...

- Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức hội nghị nội bộ của Đảng (hội nghị cấp ủy mở rộng, hội nghị sinh hoạt đảng): Do cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền, quán triệt, phổ biến.

3. Qua hội nghị (báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể thường kỳ...) và qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm: Để thông tin, tuyên truyền; trao đổi, giải đáp thắc mắc, làm rõ hơn những nội dung của Hội nghị và tham vấn các ý kiến thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Hội nghị. 4. Tuyên truyền thông qua bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm sách, tờ gấp với nội dung phong phú, dễ hiểu, hướng đến nhiều đối tượng.

5. Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động: phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên.

6. Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích tại các cửa ngõ đô thị, trục đường chính, khu hành chính, trung tâm văn hóa thể thao, khu đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học...

7. Tuyên truyền qua hoạt động văn hóa - văn nghệ và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong Đảng và xã hội.

8. Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội với nội dung, cách thức phù hợp như video, bài viết, biểu ngữ...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu sắc kết quả Hội Nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như Mục III của Hướng dẫn.

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý các hành vi đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương giữa nhiệm kỳ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa những “người tốt, việc tốt” trong đời sống xã hội.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII ở Trung ương và địa phương.

3. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ thông tin, tuyên truyền trên báo chí, Internet, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; xử lý nghiêm các vi phạm trong đăng tải thông tin; ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin sai trái, không đúng chủ trương, quan điểm, quy định pháp luật Việt Nam.

4. Ban cán sự Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao và du lịch các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim; các chương trình văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi sáng tác về chủ đề đất nước, con người, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc... với tinh thần hướng mạnh vào cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, địa phương, đơn vị.

5. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan ngoại giao và phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về kết quả phát triển đất nước trong nửa đầu nhiệm kỳ XIII, các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

6. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội; huy động các nguồn lực để đóng góp xây dựng đất nước, hỗ trợ đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào gặp khó khăn trong cuộc sống... góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

- Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các cấp hội, đoàn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội… góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chú trọng theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

7. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền về Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII bảo đảm thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Chú trọng tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về kết quả Hội nghị vào các ấn phẩm tuyên truyền như: Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, Internet, mạng xã hội. Kịp thời nắm, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đề xuất, tham mưu cấp ủy các giải pháp ổn định tình hình tư tưởng (nếu có).

8. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương

- Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, đạo đức, lịch sử truyền thống; những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa trong cộng đồng. Đấu tranh, phê phán, lên án biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, bất mãn, quay lưng với Tổ quốc, với xã hội, với Nhân dân; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, diễn đàn để làm sâu sắc, sáng rõ hơn kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ; chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn từ nay đến cuối nhiệm kỳ XIII, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn.

- Lãnh đạo cơ quan báo chí nêu cao vai trò, trách nhiệm trong kiểm duyệt nội dung các sản phẩm báo chí; tuyệt đối không xảy ra sai sót để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước!

3. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên!

4. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

6. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế!

7. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!

8. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

9. “Thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương!

10. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện!

11. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Ngày 20/4/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/ĐUK về tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023. Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

 

.
.
.
.