.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4 - 2023

Thứ Sáu, 31/03/2023|23:52

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình bày nội dung Tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận và cho rằng trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Việc triển khai có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; mang lại những thành tựu to lớn trong thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, thiếu liên kết giữa các chính sách trong tổ chức thực hiện, tỷ lệ bao phủ thấp. Chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chuẩn nghèo và chuẩn trợ cấp còn thấp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Bảo hiểm xã hội còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn người lao động. Chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội phát triển chậm. Đầu tư chính sách xã hội còn có mặt chưa hiệu quả...

Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của phát triển.

Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo đảm tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người. Đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội phù hợp với khả năng nền kinh tế, trong đó nguồn lực Nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, xã hội, đóng góp của người dân; kết hợp nội lực với ngoại lực thông qua hợp tác quốc tế.

Bộ Chính trị nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển. Thực hiện chính sách xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước, sự giám sát thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống tương thân, tương ái; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân trong giải quyết các vấn đề xã hội.

Bộ Chính trị giao cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước

Sáng 2/3, tại Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, phát biểu trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử đồng chí đảm nhận cương vị này. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với cá nhân.Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hứa sẽ nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Mãi mãi ghi ơn những hy sinh công lao to lớn của các bậc lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong bài phát biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện được mục tiêu đó, bản thân nhận thức sâu sắc rằng, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp.Trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Đồng chí cũng khẳng định sẽ không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước; quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách; việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải rất sức tránh.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc; trân trọng mọi khát vọng vươn lên của người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng, minh bạch với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước.

Trong thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế…

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 03/03/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giới thiệu khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Tại các điểm cầu Hội nghị, đại biểu của các đảng ủy trực thuộc Khối đã trao đổi, phát biểu ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khẳng định, với nội dung trình bày ngắn gọn, cô đọng, súc tích của đồng chí báo cáo viên, đã giúp cho chúng ta có cách tiếp cận hệ thống, nắm những nội dung cốt lõi, tư tưởng và quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời gợi mở và định hướng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về nội dung cuốn sách. Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua nghiên cứu cuốn sách, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiên trì thực hiện. Vấn đề căn cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí cho biết, trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở bám sát phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành: 01 Chỉ thị, 01 Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ Khối; Quy định về biện pháp ngăn chặn và xử lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Quy định về quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối; Quy chế về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân v.v...

Phát huy những kết quả đã đạt được, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối là nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện một số nhiệm vụ: Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1263-CV/ĐUK, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối, các báo, trang tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp, đơn vị. Thông qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hằng năm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản, các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định; tăng cường phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Thứ ba, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp PCTN, lãng phí: đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ nhằm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách, nhất là trong công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định để phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 3/2023

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 3/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; đại diện lãnh đạo cấp vụ của Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Tờ trình về nhân sự kiện toàn chức vụ Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026–2031 của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy định 03-Qđi/ĐUK, ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; sửa đổi, bổ sung Quy định số 2383-Qđi/ĐUK, ngày 17/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tờ trình về việc chuyển Đảng bộ Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện từ đảng bộ cấp trên cơ sở xuống đảng bộ cơ sở; Tờ trình về việc kết nạp lại người vào Đảng; xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự quy hoạch Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2021 - 2026.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo Đề án và Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; việc khen thưởng tác giả, tác phẩm và tập thể đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022; đề nghị sửa logo của Đảng ủy Khối; dự thảo Báo cáo Kết quả công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới và một số nội dung khác.

Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Khối về công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Ngày 24/03, tại Hà Nội, Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Khối nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đoàn Khối Hoàng Thị Minh Thu cho biết: Hiện nay, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm 28 Đoàn tương đương cấp huyện và 10 Đoàn cấp cơ sở, số Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn tương đương cấp huyện là 18; Đoàn cấp cơ sở là 895 (Đoàn cơ sở 539, Chi đoàn cơ sở là 356); số chi đoàn thuộc Đoàn Khối là 3.417. Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ Đảng các đơn vị trong Khối; Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Khối DNTW đã phát huy được hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp. Từ tháng 10/2022 đến nay, đã có 1.653 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng; Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đảm nhận thực hiện 2.016 công trình thanh niên; gắn biển 288 công trình thanh niên các cấp chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Năm 2022, Đoàn Khối có 02 công trình được công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Đối với phong trào Thanh niên tình nguyện, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cấp Khối được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều dấu ấn quan trọng như: Chương trình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn thể hiện được vai trò của tổ chức đoàn trong doanh nghiệp chung tay vì cộng đồng và xã hội, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các cơ sở Đoàn trong Khối đã hỗ trợ xây dựng 232 Ngôi nhà yêu thương và hỗ trợ 5.480 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hỗ trợ, đỡ đầu cho 672 trẻ em tại người dân tộc thiểu số tại các vùng biên giới, miền núi, hải đảo; Toàn đoàn tổ chức trồng mới hơn 300.000 cây xanh; Các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên công nhân được các cơ sở đoàn trong khối quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực… Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, trong thời gian tới, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối sẽ thực hiện tiếp nhận thêm tổ chức đảng của các đơn vị trong hệ thống, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo 12 cơ sở Đoàn trực thuộc kiện toàn mô hình tổ chức đoàn thống nhất với mô hình tổ chức đảng đơn vị, dự kiến Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối sẽ tiếp nhận 07 đoàn tương đương cấp huyện, 159 Đoàn cơ sở, 622 chi đoàn cơ sở, 125 chi đoàn; tổng số đoàn viên được tiếp nhận là 46.080 đoàn viên. 

Các cơ sở Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đã giới thiệu cho Đảng 2.028 đoàn viên ưu tú, trong đó 1.294 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối hiện có 10/38 đơn vị có Bí thư Đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp. 

Tại buổi làm việc, các cán bộ, đoàn viên đã có ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó các ý kiến tập trung vào việc số lượng cán bộ chuyên trách tại một số đơn vị còn ít so với mô hình tổ chức và số lượng đoàn viên của đơn vị. Hiện tại chưa có quy định cụ thể về chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong doanh nghiệp nên nhiều đơn vị không có đủ căn cứ pháp lý để chi phụ cấp cho cán bộ Đoàn. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt tại một số đơn vị còn chậm, nhiều đơn vị cán bộ Đoàn thiếu trình độ lý luận chính trị nên không thể thực hiện công tác quy hoạch cán bộ,…

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối đã giải đáp các vướng mắc và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, hoạt động của Đoàn thanh niên phải bám sát nhiệm vụ của doanh nghiệp; các hoạt động an sinh xã hội cần đồng hành, quan tâm, hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân trong Khối có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cần tính toán lựa chọn các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đồng tình với các ý kiến đưa ra tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối yêu cầu Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương cần chủ động đề xuất, nghiên cứu các nghị quyết, quy định, quy chế, điều lệ Đoàn và tổng kết lại xem có còn phù hợp với thực tiễn hiện nay hay không để có kiến nghị với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đảng uỷ Khối. Các đồng chí cho rằng, việc đào tạo nâng cao, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn được quy hoạch là cần thiết, cần phải thực hiện sớm để chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội cũng như kế hoạch dài hơi.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của tuổi trẻ Khối. Công tác Đoàn, phong trào thanh niên Khối có nhiều chuyển biến, đổi mới, có khí thế, tích cực hơn. Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, thời gian tới, Đoàn Thanh niên của Khối cần quan tâm tổ chức, mở rộng sân chơi chung, mang màu sắc riêng cho tất cả đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối. Qua đó đồng hành và thu hút tham gia các hoạt động Đoàn, giúp tổ chức, lãnh đạo phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình. Bên cạnh đó, Đoàn Khối cần đẩy mạnh kết nạp Đảng, kết nạp đoàn viên. Rà soát, kiểm tra và phân tích nguyên nhân số lượng đoàn viên giảm, tránh chủ quan, coi nhẹ sinh hoạt đoàn. 

Đồng chí cũng lưu ý, đoàn viên thanh niên trong Khối cần tích cực chủ động tham gia hiến kế, tham mưu có giải pháp để xây dựng đề án nhân sự cấp uỷ cho đơn vị, tạo nguồn nhân tố trẻ kế cận; kiện toàn nhân sự đủ điều kiện và bổ sung tham gia vào cấp uỷ các cấp để thực hiện tốt Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo tổ chức Đoàn được tiếp cận kịp thời các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của cấp ủy đơn vị. Đồng chí yêu cầu, mô hình tổ chức Đoàn chuyên trách tại đơn vị, đảm bảo 100% đoàn tương đương cấp huyện được bố trí cán bộ chuyên trách, tạo điều kiện bố trí số lượng cán bộ Đoàn phù hợp với quy mô, đặc thù đơn vị và thực hiện theo đúng Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương giao Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối và Cơ quan Đoàn Khối nghiên cứu, có phương án trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp cho phù hợp, để cán bộ Đoàn đã được quy hoạch các chức danh tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, tạo nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2027 - 2032.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cùng các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo các ban, đơn vị tặng hoa chúc mừng Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương". Chủ trì Hội thảo có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết:Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, ngày 8/6/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận “về nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cùng các quy định, hướng dẫn là căn cứ để các đảng ủy trực thuộc rà soát bổ sung quy chế, quy định về các hành vi văn hóa trong ứng xử, giao tiếp nơi công sở; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cấp ủy chưa kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng; công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tha hóa quyền lực đối với cán bộ, đảng viên chưa thật sự hiệu quả; vẫn còn trường hợp có sai phạm nhưng chưa hoặc chậm được phát hiện. Công tác chính trị tư tưởng ở một số tổ chức đảng trong Khối chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi cán bộ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố, bắt giam làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, ảnh hưởng môi trường văn hóa của doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng, kết quả việc tổ chức, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp qua đó góp phần làm sáng rõ thêm những giá trị khoa học - thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong kinh doanh; tiếp tục cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Theo Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) Trần Quang Dũng chia sẻ: Trải qua hơn 6 thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn/Petrovietnam) có bề dày lịch sử gắn liền những đổi thay của đất nước. Chính trong quá trình xây dựng và phát triển, cốt cách và bản sắc riêng biệt của người lao động Dầu khí dần được kết tinh cùng năm tháng đã tạo nên truyền thống văn hóa của những người đi tìm lửa và hình thành nên bản sắc của văn hoá Dầu khí; được người dầu khí luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ khi thành lập đến trước năm 2008, việc định hình giá trị cốt lõi của văn hoá dầu khí vẫn chưa được rõ nét, chưa xác lập một cách hệ thống những giá trị cốt lõi của người lao động dầu khí và ban hành các văn bản triển khai có tính hệ thống tại Tập đoàn. Bước vào năm 2009, xác định tầm quan trọng của việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp (VHDN), với sự chỉ đạo, định hướng của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng và sử dụng khái niệm VHDN trong toàn Tập đoàn. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết, PVN đã định hình được hệ giá trị cốt lõi, hoàn thiện cẩm nang văn hóa dầu khí, ban hành Lược sử ngành Dầu khí Việt Nam, Sổ tay văn hóa PVN và Bộ nhận diện thương hiệu mới. PVN đã thống nhất nhận thức từ lãnh đạo đến người lao động về vai trò quyết định của văn hóa doanh nghiệp đối với chiến lược phát triển; trong đó, điểm nổi bật là “quản trị biến động” trong 3 năm qua đã trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của PVN, tạo nên những thành tích ấn tượng, là động lực cho tăng trưởng, là bài học kinh nghiệm, để PVN phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu tập đoàn kinh tế năng lượng chủ lực của đất nước.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Xuân Hoàng cho biết: Là một ngân hàng thương mại có truyền thống lâu đời nhất Việt Nam, Đảng bộ BIDV đã sớm quan tâm đến các vấn đề xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. 66 năm vượt qua nhiều thử thách khó khăn và cả vượt lên chính mình để phát triển,... lớp lớp cán bộ BIDV đã chung tay bồi đắp, tạo nên một gia tài quý báu cả về tinh thần, nhân lực, vật chất. Trong bối cảnh mới với rất nhiều sự thay đổi, Đảng uỷ BIDV càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò của việc xây dựng và phát huy văn hoá doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của BIDV. Trên cơ sở đề án Xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, năm 2009, BIDV đã xây dựng 2 bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm môi trường hoạt động thân thiện và minh bạch. Các văn bản này không chỉ đơn thuần là cam kết mà còn định hướng các giá trị, là cơ sở để chỉ dẫn và xây dựng các chương trình hành động của BIDV; đồng thời góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi cán bộ nhằm bảo đảm lợi ích của BIDV. Đồng chí Trần Xuân Hoàng đề xuất, để văn hóa doanh nghiệp thực sự trở thành sức mạnh nội sinh tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp, công tác xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp cần được lãnh đạo các cấp quán triệt, thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ; chú trọng phát huy tinh thần “lãnh đạo nêu gương” trong xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý giá, trong đó có kinh nghiệm: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa”. Những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại Kết luận số 06-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối đặt ra với các đảng ủy trực thuộc là chú trọng ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận lãnh đạo về văn hóa doanh nghiệp, sau 10 năm đã có những chuyển biến với 22 nghị quyết chuyên đề được ban hành. Công tác xây dựng văn hóa trong Đảng, trong doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp được nâng cao; quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế - chính trị - xã hội” được quán triệt và nhận thức đầy đủ hơn, cụ thể hóa trong nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Các giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp ngày càng được thấm nhuần, dần trở thành những chuẩn mực đạo đức, lối sống của từng cá nhân và tổ chức trong doanh nghiệp; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; tạo môi trường văn hóa lành mạnh. 

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; xác định phát triển văn hóa doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại đảng bộ, gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp của các cấp ủy Đảng là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên hằng năm; xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải gắn với công tác xây dựng Đảng, với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT/HĐT, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy về văn hóa doanh nghiệp. Nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc văn hóa doanh nghiệp; sửa đổi các quyết định, nội quy, quy chế làm việc của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với chuyển đổi số; quan tâm xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết trong thời gian tới.

Toạ đàm tiêu chí đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng doanh nghiệp đối với công tác thanh niên và vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước

Để triển khai xây dựng nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới", đồng thời thực hiện Đề án nghiên cứu khoa học “Sự lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp” KHBĐ (2021)-35 đã được Hội đồng khoa học Trung ương phê duyệt, ngày 02/03/2023, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Tiêu chí đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng doanh nghiệp đối với công tác thanh niên và vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước".

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và TS. Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Đề án KHBĐ (2021)-35 chủ trì buổi Toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn tại buổi Toạ đàm, đồng chí Chu Đình Động, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Đề án KHBĐ (2021)-35 cho biết: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng, Bác Hồ luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, tiềm năng to lớn của thanh niên. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ quan và 36 đảng bộ doanh nghiệp với 1.140 tổ chức cơ sở đảng, 135 đảng bộ bộ phận, 5.902 chi bộ trực thuộc và gần 88.000 đảng viên. Khối Doanh nghiệp Trung ương hiện có 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 06 ngân hàng, 01 tổ chức tài chính nhà nước với tổng số trên 930 doanh nghiệp trực thuộc, với gần 1 triệu người lao động. Trong đó, số lao động trẻ, dưới 35 tuổi chiếm khoảng 30%. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và xác định lao động trẻ là nhân tố, lực lượng quan trọng góp phần quyết định hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nhiều cấp ủy đảng, HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, ban hành nghị quyết, kết luận chuyên đề, xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, chương trình phát triển thanh niên, triển khai nhiều chủ trương xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chiến lược thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, gìn giữ nhân tài trong doanh nghiệp. 

Với đặc điểm nổi bật của thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đa số có trình độ cao, tiếp cận thông tin nhanh và có năng lực tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới; có tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức kỷ luật trong công việc… được quan tâm chăm lo, rèn luyện và phát triển bài bản đã phát huy và thể hiện được vai trò của lực lượng lao động trẻ, đóng góp quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Chu Đình Động cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối cũng còn những hạn chế. Những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên dẫn đến chưa khơi dậy, phát huy tiềm năng to lớn của lực lượng lao động trẻ trong đổi mới sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; cũng như chậm phát hiện tài năng trẻ, những nhân tố tiêu biểu, giàu tiềm năng để quy hoạch, đào tạo, phát triển…. Để lãnh đạo công tác thanh niên trong doanh nghiệp được nền nếp, đồng bộ, thiết thực, góp phần thực thi các mục tiêu chiến lược phát triển, cấp ủy, tổ chức đảng doanh nghiệp cần xây dựng Tiêu chí đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh niên nhằm không ngừng phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong doanh nghiệp, cả về nhân lực quản trị, nhân lực công nghệ, kỹ thuật và kinh doanh.

Đồng chí cho biết thêm, trước đó, ngày 31/8/2022, Đảng ủy Khối đã tổ chức Tọa đàm "Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương", với sự tham gia đóng góp của đại diện một số các ban, bộ, ngành Trung ương, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các đảng ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ đoàn thuộc các đơn vị trong Khối. Tọa đàm lần này: “Tiêu chí đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng doanh nghiệp đối với công tác thanh niên và vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước” tiếp tục được tổ chức nhằm làm sảng tỏ thêm một số nội dung quan trọng, cần thiết để hoàn thiện Đề án phục vụ việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia đã trao đổi, góp ý nhằm xây dựng, hoàn thiện nội dung Tiêu chí đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng doanh nghiệp đối với công tác thanh niên; góp phần làm rõ một số vấn đề về nhận thức chung và các giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác thanh niên, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong doanh nghiệp Nhà nước.

Trong khuôn khổ chương trình các đại biểu đã thảo luận sâu một số nhóm vấn đề như: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, kết luận chuyên đề… và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của cấp ủy doanh nghiệp đối với công tác thanh niên của các cơ quan, tổ chức trong doanh nghiệp. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật nhà nước (Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên...), của cấp ủy cấp trên… Việc xác định mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cơ cấu tỷ lệ, cấp ủy trẻ, chỉ tiêu phát triển đội ngũ cán bộ công nghệ, chỉ tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu hội nhập, làm việc trong môi trường quốc tế. Việc ban hành các chính sách của doanh nghiệp nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và chế độ đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng; bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; bảo vệ, chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên trong doanh nghiệp. Hoạt động thi đua, vinh danh tài năng trẻ trong doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách về công tác thanh niên của các cấp ủy, mỗi cơ quan, tổ chức ở các cấp trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung về những khó khăn, thách thức trong thu hút, phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao của doanh nghiệp nhà nước trong hội nhập quốc tế và khu vực. Yêu cầu đặt ra của doanh nghiệp xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu hướng phát triển kinh tế số. Việc xây dựng và thực hiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, người lao động doanh nghiệp nhà nước đảm bảo phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác. Giải pháp về đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ thời gian qua tại đơn vị. Cơ chế, chính sách đãi ngộ, điều kiện và nguồn lực để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước. Mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao với phát triển đảng viên trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp nhà nước,…

Phát biểu kết luận buổi Toạ đàm, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, buổi Toạ đàm đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tham gia ý kiến phát biểu của 13  đồng chí là lãnh đạo đảng ủy trực thuộc, Trưởng ban hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc lĩnh vực Tổ chức của đảng ủy trực thuộc và các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực Tổ chức nhân lực, công tác thanh niên. Đồng chí khẳng định, những ý kiến quý báu của các đại biểu, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội để hoàn thiện Đề án nghiên cứu khoa học “Sự lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp” KHBĐ (2021)-35 đã được Hội đồng khoa học Trung ương phê duyệt và các đề án khác.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc theo Quy định của Ban Bí thư

* Đảng ủy Vietcombank

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương (BTCTW) về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước, vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và nhân sự đã công bố các Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank, bao gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy Vietcombank; Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phân công các đồng chí Trưởng Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với Phó Trưởng các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 10/03/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng Đảng bộ Vietcombank đã hoàn thành nhiệm vụ thành lập các Ban của Đảng theo đúng Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của ĐUK DNTW tại công văn số 1264-CV/ĐUK ngày 16/2/2023. Nhiệm vụ tiếp theo là Vietcombank sẽ thực hiện tiếp nhận các đảng bộ và đảng viên từ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tin tưởng, là đơn vị đầu tiên, gương mẫu trong Đảng bộ Khối DNTW thực hiện các công tác này, Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng cho rằng, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Khối, đảm bảo cho Đảng ủy Vietcombank thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.Việc kiện toàn, sắp xếp lại, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy sau khi kết thúc thời gian hợp nhất mang ý nghĩa to lớn đối với Vietcombank, khi đơn vị là 1 trong 6 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW được Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Đảng ủy Khối quyết định lựa chọn tổ chức, triển khai theo mô hình Đảng bộ toàn ngân hàng. Theo đó, Đảng uỷ Vietcombank sẽ tiếp nhận toàn bộ các tổ chức đảng, đảng viên đang sinh hoạt và trực thuộc các cấp ủy địa phương về sinh hoạt và trực thuộc Đảng bộ Vietcombank. Như vậy, trong lịch sử 60 năm hoạt động Đảng bộ Vietcombank đã được tổ chức thành ngành dọc toàn hệ thống, rất phù hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với sự kiện Đảng ủy Vietcombank tổ chức công bố và trao các Quyết định về thành lập các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc, có thể khẳng định đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng đã được nâng lên một bước cả về chất lượng và số lượng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ. Theo đó, bám sát chương trình kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank rà soát chương trình kế hoạch công tác của từng ban theo chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của Đảng bộ Vietcombank nói chung và của từng ban tham mưu, giúp việc của Đảng. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức làm việc để tham mưu một cách tốt nhất cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai có hiệu quả các công việc được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, sự phối hợp giữa các cán bộ trong các ban với nhau cũng như giữa các ban với các đơn vị có liên quan tại Trụ sở chính để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng ủy phân công; giữ vững vị thế là Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

* Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Ngày 29/3/2023, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy. Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Ngọc Hòa cho biết, Đảng uỷ Tổng công ty đã quán triệt nội dung Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định biên, chính sách cán bộ, các ban xây dựng Đảng để đảm bảo nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 87 của Ban Bí thư.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Nhân lực Tổng công ty đã công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy. Đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm, phân công, điều động cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc, gồm: Đồng chí Tạ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty kiêm Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Đặng Anh Tuấn - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Phan Diễm Anh - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ giữ chức Thủ trưởng cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ giữ chức Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tổng công ty; đồng chí Lương Văn Lợi - Phó Chánh văn phòng Tổng công ty giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Quốc Bình - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những cố gắng và đánh giá cao việc Đảng uỷ Tổng công ty đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 87-QĐ/TW và Quy định 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí nhấn mạnh: Với việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ Tổng công ty và bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã thể hiện sự nhận thức, quan tâm, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, giúp Đảng uỷ Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó thực hiện nhiệm vụ chính trị là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đảng uỷ Tổng công ty tiếp tục bố trí cán bộ chuyên trách đủ số lượng theo quy định; rà soát, kiện toàn cấp uỷ theo Quy định 60-QĐ/TW của Ban Bí thư. Sau khi Quyết định 1194-QĐ/ĐUK của Đảng uỷ Khối về thành lập Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam toàn tổng công ty được ban hành, Đảng uỷ Tổng công ty cần rà soát quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhằm xác định rõ thẩm quyền, mối quan hệ công tác và chế độ sinh hoạt cấp uỷ; rà soát văn bản về phân cấp quản lý cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, để triển khai nhiệm vụ đúng quy định. Đồng chí đề nghị, các ban tham mưu giúp việc trong Đảng bộ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã ban hành để triển khai ngay công việc được giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; cập nhật các quy định, văn bản mới; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, đặc biệt là Nghị quyết, Chương trình công tác năm đã đề ra, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Đồng chí yêu cầu các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Đảng uỷ Tổng công ty và các ban tham mưu giúp việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thay mặt các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, đồng chí Đặng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy Khối, các cơ quan cấp trên và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời sẽ tu dưỡng, rèn luyện và nỗ lực phấn đấu cùng các thành viên trong cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đưatổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững.

Hội thảo Khoa học "Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc hiện thực hóa ý chí, khát vọng phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong giai đoạn mới"

Chiều ngày 02/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội thảo Khoa học bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên mobimeeting với chủ đề “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc hiện thực hóa ý chí, khát vọng phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong giai đoạn mới”. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1993 - 03/02/2023), hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập MobiFone (16/4/1993 - 16/4/2023).

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, Hội thảo nhằm làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về “ý chí”, “khát vọng” và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên vì mục tiêu “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với việc thực hiện khát vọng đổi mới vì một MobiFone phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của cán bộ đảng viên MobiFone trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “ý chí”, “khát vọng” và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua Hội thảo đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc hiện thực hóa ý chí, khát vọng phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong giai đoạn mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia 07 tham luận; các tham luận đã tập trung làm rõ những giá trị khoa học, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, khát vọng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công cuộc xây dựng đất nước nhằm thực hiện mục tiêu Đại hội XIII của Đảng “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, liên hệ trực tiếp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ MobiFone, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm công tác năm 2023, năm bản lề với nhiều sự kiện quan trọng của MobiFone (năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm đầu tiên Tổng công ty thực hiện kế hoạch mới trong giai đoạn 2023 - 2025, xây dựng nền tảng phát triển mạnh mẽ hướng tới những mục 5 tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; năm đầu tiên triển khai toàn diện việc hạch toán doanh thu theo thực tế; năm chính thức triển khai các sáng kiến nhằm hiện thực hóa Chiến lược mới của Tổng công ty; năm tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển nguồn doanh thu mới từ các dịch vụ không gian mới, hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào các lĩnh vực viễn thông truyền thống; năm đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập MobiFone). 

Phát biểu nhận xét, đánh giá dưới góc độ khoa học, PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn - Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao về công tác tổ chức và chất lượng của buổi Hội thảo. PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn nhận xét, chủ đề trọng tâm của buổi Hội thảo là bàn đến ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên MobiFone trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đại hội XIII của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone; qua đó phát huy sức mạnh, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện khát vọng đổi mới vì một MobiFone phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ. Hội thảo này cũng là dịp để cán bộ, đảng viên MobiFone nhìn lại quá khứ, tự hào về những gì đã làm được, đó chính là hành trang để tiếp tục khắc phục những khó khăn trong thời gian sắp tới, vững tin thực hiện khát vọng Đổi mới MobiFone trong tình hình mới. PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn cũng tin tưởng rằng với các giải pháp trên, MobiFone sẽ có những bước phát triển mới mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức. “Có ý chí, có khát vọng sẽ tạo ra được sự đoàn kết, có sự đoàn kết, nhất trí thì chúng ta mới thực sự là những con người sống trong một môi trường thực sự sáng tạo và sẽ cống hiến được nhiều hơn cho MobiFone, cho đất nước”, đồng chí nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty khẳng định, buổi Hội thảo này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, là cách làm sáng tạo của Đảng ủy Tổng công ty trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các bài tham luận tại Hội thảo sẽ được đăng tải trên Sổ tay điện tử đảng viên của MobiFone, là tài liệu để các tổ chức đảng trực thuộc tham khảo, sử dụng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Quang Tiến cũng đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, làm sâu sắc hơn các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các bài tham luận gắn với đặc điểm tình hình của đơn vị để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty vì mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các năm tiếp theo.

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023). Đây là sự kiện quan trọng ý nghĩa đối với Agribank, ghi dấu hành trình 35 năm xây dựng và trưởng thành, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp tích cực của Agribank cho thành quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã khái quát quá trình 35 năm phát triển của Agribank. Đồng chí cho biết: Trước yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước, tháng 3/1988, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức lại thành 2 cấp gồm Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính tiền tệ và các ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng. Thực hiện chủ trương này, ngày 26/3/1988, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 1996, Agribank chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại kinh doanh đa năng, với tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo Quyết định số 280/QĐ-NHNN ngày 15/11/1996 của Thống đốc NHNN. Trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, tuy nhiên sứ mệnh vì nền nông nghiệp, vì nông dân, nông thôn Việt Nam luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình phát triển, Agribank luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc, đảm bảo cung ứng nguồn vốn, dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ghi dấu ấn đậm nét trong từng giai đoạn phát triển: thí điểm cho vay tới hộ nông dân, thành lập tổ liên danh vay vốn, ngân hàng lưu động, đề xuất sáng kiến thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội ngày nay, đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết, nông nghiệp công nghệ cao...

Sau 35 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Hoạt động Agribank đạt được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả với tổng tài sản đạt trên 1,89 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó luôn dành 65-70% dư nợ đầu tư “Tam nông”. Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Tam nông”, về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, “trụ đỡ” nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Agribank tiên phong, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả 07 chính sách tín dụng, đóng góp vào kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Agribank phát triển và cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại, đa dạng kênh dẫn vốn, dịch vụ ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank còn rất quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước. Hàng năm, Agribank đều dành khoảng 400 - 500 tỷ đồng để ủng hộ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Agribank đã thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi lãi suất vay vốn đối với hơn 3,6 triệu khách hàng; tổng số lãi, phí miễn giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Cán bộ, người lao động toàn hệ thống phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nhiệt thành hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa “Vì tương lai xanh”, “Vì một Việt Nam xanh”...

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Agribank đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông” và công cuộc xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng trao tặng Agribank các phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2003); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008), Huân chương Lao động hạng Nhất (2018, 2023), Cờ thi đua, Bằng khen; các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế đánh giá cao, vinh danh Agribank là Thương hiệu Quốc gia, 6 năm liên tiếp đứng trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 6 năm liên tiếp có tên trong Top 10 doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước; xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia; Ngân hàng vì cộng đồng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Agribank xác định mục tiêu xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước và Ngành Ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Phát biểu tại buổi Lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, rất đáng tự hào mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Agribank đã đạt được trong suốt 35 năm qua. Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định: Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Agribank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu về quy mô hoạt động, có hệ thống mạng lưới rộng lớn nhất hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và có điểm giao dịch đến tận cấp huyện, xã của cả nước; năng lực tài chính, quản trị, điều hành không ngừng được nâng cao; kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng được cải thiện; thương hiệu, hình ảnh, uy tín của Agribank ngày càng được khẳng định cả trong và ngoài nước.

Để góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn và cùng toàn ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Thống đốc mong muốn Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Agribank nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đưa Agribank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: Thứ nhất,  tiếp tục phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại hàng đầu, đóng vai trò chủ lực trong cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh tiền tệ, ngân hàng ổn định, an toàn, hiệu quả, lành mạnh; Thứ hai,tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021- 2025, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước, phấn đấu đưa Agribank sớm trở thành một Ngân hàng hiện đại và đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Ngân hàng đến năm 2025; Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thống đốc NHNN Việt Nam tin tưởng, với thành tựu, truyền thống tốt đẹp đã đạt được trong 35 năm qua, cùng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thời kỳ mới của thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân viên Agribank hôm nay, Agribank sẽ tiếp tục có bước phát triển vững mạnh trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước và của Ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

BIDV nhận 4 giải thưởng về dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân

Với những kết quả kinh doanh ấn tượng và dịch vụ vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) xuất sắc nhận chùm giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” hạng mục State-Owned Retail Bank và “Dịch vụ ngân hàng cao cấp Private Banking tốt nhất Việt Nam” cùng 02 giải thưởng đối với sản phẩm cho vay mua nhà và thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam do tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Năm 2022, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng bán lẻ số 1 thị trường, dẫn đầu về thị phần tiền gửi, cho vay và nền khách hàng. Để đạt được các kết quả ấn tượng này, hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV năm 2022 ghi dấu ấn với các bước chuyển mình đầy nỗ lực và sáng tạo, đó là: Chuyển đổi mô hình kinh doanh, xác định tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm; Dịch vụ Private Banking và thẻ tín dụng quốc tế cao cấp dẫn đầu thị trường; Chuyển đổi công nghệ toàn diện, tăng tương tác và tạo trải nghiệm mượt mà trên kênh số. Với những thành tựu đạt được, trải qua các vòng phỏng vấn và đánh giá hồ sơ khắt khe, BIDV vinh dự nhận 04 giải thưởng danh giá do The Asian Banker bình chọn năm nay: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 8 (Hạng mục State-Owned Retail Bank năm 2023); Dịch vụ ngân hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam (Best Private Banking Service in Vietnam); Thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam; Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam.

Vietnam Airlines là Công ty Vận tải hành khách uy tín nhất 2022

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dẫn đầu bảng xếp hạng 5 Công ty Vận tải hành khách uy tín năm 2022. Đây là lần thứ 2 Vietnam Airlines dẫn đầu danh sách này, và lần thứ 7 lọt top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam cũng như top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp Du lịch - Vận tải hành khách có khả năng vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch, vươn lên trong bối cảnh mới và đạt được thành tựu đáng ghi nhận trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và các nhà đầu tư.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên ba tiêu chí chính: Kết quả sản xuất kinh doanh; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 10-11/2022. Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết: “Vietnam Airlines tự hào khi tiếp tục duy trì được những danh hiệu do Vietnam Report bình chọn sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau gần 3 năm kể từ đại dịch, Hãng đang vươn lên bứt phá cùng với sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực du lịch, vận tải hành khách cũng như nền kinh tế đất nước. Chúng tôi cám ơn niềm tin yêu của hành khách, và sẽ nỗ lực mang đến trải nghiệm bay 5 sao tuyệt vời nhất, khẳng định vị thế nhãn hiệu Việt Nam mang tầm quốc tế”.

Hiện nay, Vietnam Airlines Group (gồm 03 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) là lực lượng vận tải hàng không chủ lực của Việt Nam với gần 100 đường bay trên toàn cầu kết nối hơn 20 điểm đến nội địa và 30 điểm đến quốc tế. Năm 2022, Vietnam Airlines ước vận chuyển trên 18 triệu khách, duy trì vị trí dẫn dắt thị trường nội địa. Doanh thu vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng so với kế hoạch và cùng kì năm trước. Đây là những dấu hiệu tích cực cho sự trở lại của thị trường hàng không nội địa. Hãng tiếp tục phát huy thế mạnh là mạng đường bay rộng lớn, đội tàu bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787 hiện đại, quy mô lớn nhất Việt Nam cùng với nhiều nâng cấp sản phẩm, dịch vụ cho hành khách. 

Với vị thế là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines tự hào quảng bá nền văn hóa đặc sắc đất nước thông qua các ấn phẩm, video trình chiếu trên chuyến bay quảng bá du lịch Việt Nam, hay những suất ăn trên đường bay nội địa phục vụ thực đơn đa dạng mang hương vị đặc trưng của các vùng miền khắp cả nước… Bên cạnh đó, thương hiệu Vietnam Airlines tiếp tục được đánh giá cao, là cơ sở để người tiêu dùng bình chọn và giới thiệu tới những khách hàng khác. Không chỉ đại diện cho quốc gia, văn hóa Việt Nam khi sải cánh ra thế giới, hình ảnh Vietnam Airlines còn gắn liền với vai trò phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, với các hoạt động hợp tác kích cầu du lịch, kinh tế, tổ chức quyên góp dặm bay ủng hộ công tác thiện nguyện hay vận chuyển y bác sĩ, trang bị y tế miễn cước trong giai đoạn đại dịch vừa qua.

Năm 2022, Vietnam Airlines liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng ở cả trong nước và quốc tế, ghi nhận những cố gắng không ngừng nghỉ của hãng như “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa”, “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về hạng ghế Phổ thông”, “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á” của World Travel Awards 2022; doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 của Bộ Công Thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia; Top 10 thương hiệu tốt nhất Việt Nam do Yougov bình chọn…

Bảo Việt - Doanh nghiệp Việt đầu tiên chính thức được công nhận đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số DJSI

Vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt - doanh nghiệp Việt đầu tiên chính thức được công nhận đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Đây là thành quả sau một thời gian dài chuẩn bị và nỗ lực hoàn thành bộ hồ sơ đánh giá bảng xếp hạng tính bền vững của doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices theo các tiêu chí và chuẩn mực khắt khe của bộ chỉ số này. Tháng 3/2023, Bảo Việt được công nhận trong bảng xếp hạng tính bền vững của doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế đã thể hiện được giá trị, sức khỏe của một doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt nói chung và sức hút của cổ phiếu BVH nói riêng, thông qua đó nâng tầm doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Để được đánh giá trong bảng xếp hạng DJSI, Bảo Việt cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trên nhiều yếu tố như: sức khỏe tài chính doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu, tính minh bạch, hoạt động bền vững của doanh nghiệp… Hiện nay, DJSI Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm 600 doanh nghiệp lớn nhất khu vực. 

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (15/01/1965 - 15/01/2025), Bảo Việt kiên định việc xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững theo hướng tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Bảo Việt cũng thực hiện lồng ghép chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng. Nhận diện các ảnh hưởng và cơ hội từ xu hướng phát triển bền vững trong trung và dài hạn, Bảo Việt đã gắn kết các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 trên cơ sở đánh giá các hoạt động đã triển khai và phân tích các tác động đối với Bảo Việt. 

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt được xây dựng dựa trên các chia sẻ tích cực, chủ động với các bền liên quan nhằm nhận diện những thách thức, cơ hội và những vấn đề mang tính xu hướng và trọng yếu để Bảo Việt đưa ra các định hướng chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và hài hòa lợi ích bên liên quan, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh bền vững. 

II - TIN THAM KHẢO

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tối 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đánh giá cao sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua và nhất trí thúc đẩy, phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, vì lợi ích của hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển, đề nghị giao các cơ quan chức năng của hai bên trao đổi các nội hàm cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và theo tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”. Tổng thống Joe Biden nhất trí với các ý kiến đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.Để phát triển sâu sắc, bền vững và thực chất quan hệ hai nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu một số phương hướng lớn, tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, các ngành dưới các hình thức linh hoạt, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ Chính phủ, Quốc hội, quan hệ giữa các đảng và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng và đưa hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ là trọng tâm và động lực cho quan hệ, thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc phòng - an ninh, coi trọng việc thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững, hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực mới như logistics, kinh tế số, chuyển đổi xanh, y tế.Đồng thời, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm và các lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tạo thuận lợi để tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ, hoan nghênh việc xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao ở khu vực; cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam.Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc tăng cường hữu nghị và đối thoại, củng cố hòa bình, thúc đẩy phát triển, đề cao luật pháp quốc tế và ứng phó với những thách thức chung.Theo hướng đó, Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cùng các nước ASEAN thúc đẩy Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hiện tham gia cùng với các đối tác khác đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) theo hướng mở, bao trùm, cân bằng, cùng có lợi, trong đó có tính đến điều kiện của các nước đang phát triển như Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hoa Kỳ và các đối tác thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở tiểu vùng Mê Công và hợp tác để Hoa Kỳ tổ chức thành công năm APEC 2023.Tổng Bí thư khẳng định ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những chủ trương lớn trong chính sách phát triển của Việt Nam, hoan nghênh nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đó có Hoa Kỳ trong vấn đề này, mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, ủng hộ một Việt Nam “độc lập, tự cường và thịnh vượng”, tái khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của Việt Nam, nhất trí rằng sự tôn trọng là một nền tảng quan trọng của quan hệ hai nước.

Tổng thống Joe Biden trao đổi một số vấn đề quốc tế như ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, hợp tác dân chủ - nhân quyền.Tổng thống Hoa Kỳ nhất trí với những phương hướng hợp tác như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, trong đó nhấn mạnh hợp tác thương mại, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng là lĩnh vực tiềm năng. Đặc phái viên Tổng thống về khí hậu John Kerry sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể với Việt Nam về vấn đề này.

Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mong muốn sự hợp tác của Việt Nam và các nước trong đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ủng hộ và hợp tác thúc đẩy khu vực Mê Công phát triển hòa bình, bền vững, khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, cảm ơn đóng góp của Việt Nam đối với thành công của Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ - ASEAN.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí về việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế, thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau. Hai nhà Lãnh đạo vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp vào thời gian phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp tục phát triển Vietcombank

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1/4/1963-1/4/2023) và đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngân hàng và cả nước.

Thủ tướng nhắc lại, trong Thư chúc mừng ngày 25/3/2023, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: "Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Vietcombank cũng luôn luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo, tiên phong trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có những bước tiến vượt bậc, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, gương mẫu chấp hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Ngân hàng. Đến nay, đã có sự lớn mạnh, khẳng định vị thế, uy tín và có những đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".Với những thành tích xuất sắc, toàn diện đã đạt được, Vietcombank đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, Vietcombank tiếp tục vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Để chinh phục hành trình "Vươn ra biến lớn", hiện thực hóa mục tiêu chiến lược: tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, đứng trong số 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Vietcombank tập trung quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, phát huy hơn nữa vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo, dẫn dắt thị trường của hệ thống các tổ chức tín dụng, Vietcombank tiếp tục tiên phong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa thực hiện tốt chức năng tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, vừa góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đã xác định mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2 đến 3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và từ 3 đến 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Vietcombank cần là ngân hàng tiên phong nhận nhiệm vụ này; tập trung nguồn lực đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đi đầu trong đột phá công nghệ và chuyển đổi số, phấn đấu đạt mức độ trưởng thành về chuyển đổi số thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025.

Thủ tướng đề nghị Vietcombank tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống, đề cao đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và tính tuân thủ, thượng tôn pháp luật, góp phần phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ đặt ra đối với Vietcombank nói riêng, toàn ngành ngân hàng nói chung là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, Vietcombank sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh;  duy trì, củng cố vị thế là ngân hàng số 1 tại Việt Nam và từng bước vững chắc vươn tầm khu vực và thế giới. Chính phủ và các cấp, các ngành, các địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Vietcombank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung hoàn thành tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học,văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão năm 2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và đã có bài phát biểu quan trọng. Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng xem tại đây.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 – 2023

Ngày 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối ban hành công văn số 296-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 - 2023).

Nội dung tuyên truyền xem tại đây.

Một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện thống nhất theo của Chính phủ, ngày 17/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó nêu 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tiếp tục rà soát và hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản theo lộ trình phù hợp.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, tổng cục tổ chức lại thành các cục, vụ và cục thuộc bộ tổ chức lại thành vụ thì việc thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính của tổng cục, cục do Thanh tra bộ, cục thuộc bộ, Ủy ban nhân dân các cấp đang có thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật cho đến khi có quy định mới thay thế. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý có trách nhiệm rà soát, xác định các chức danh đang có thẩm quyền xử phạt nhưng có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính.

Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các Nghị định quy định tổ chức và hoạt động thanh tra ngành, lĩnh vực trong một số lĩnh vực có sự thay đổi tên gọi của tổ chức cấp cục, chi cục (không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ) khi sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc trường hợp sáp nhập/hợp nhất cục, chi cục thì tổ chức mới được tiếp tục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho đến khi có quy định mới thay thế.

Về việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản phân công đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các hình thức khác phù hợp để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. Về đầu mối quốc gia trong việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát nội dung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ đang được giao làm đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng phương án xử lý và có văn bản thông báo về việc thay đổi cơ quan, tổ chức làm đầu mối, tổ chức triển khai điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (nếu có). Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao khi có khó khăn, vướng mắc về đối ngoại.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp mới được hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới; xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp mới hình thành. Giải quyết chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ thôi việc, chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác theo pháp luật hiện hành; thực hiện sắp xếp lại số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị sau khi tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, điều chỉnh số lượng biên chế phù hợp tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp lại.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng phương án, đề án tiếp nhận, bàn giao tài sản, tài chính, công nợ (nếu có); sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các tổ chức, đơn vị thực hiện giải thể hoặc sắp xếp tổ chức lại bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng; thực hiện thủ tục cấp, thu hồi con dấu khi sắp xếp tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc quản lý, xử lý ngân sách nhà nước, tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công. Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm trao đổi, phối hợp với Bộ Tài chính để có phương án giải quyết. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về đăng ký, cấp đổi, thu hồi con dấu của các tổ chức, đơn vị khi sắp xếp tổ chức, tổ chức lại theo thẩm quyền.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp, về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

Chương trình hành động thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

Nhằm cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, ngày 20/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về Chương trình hành động, gồm 7 nhóm  nhiệm vụ, giải pháp sau:

Các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp Nhà nước tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, thực chất nội dung Chỉ thị số 15-CT/TW. Đẩy mạnh nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về yêu cầu, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới.

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương. Tận dụng, tranh thủ tối đa các quan hệ chính trị đối ngoại để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế phục vụ phát triển. Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao hàng năm. Chú trọng các nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế và ngoại giao kinh tế trong xây dựng và triển khai các đề án phát triển quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác, lấy chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp làm tiêu chí hàng đầu trong triển khai ngoại giao kinh tế. Theo sát tình hình, tác động của cạnh tranh chiến lược nước lớn, các điều chỉnh chiến lược, chính sách và sáng kiến kinh tế của nước lớn đối với khu vực để có ứng xử phù hợp nhằm tranh thủ cơ hội và hạn chế các tác động bất lợi. Đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực, dự án kinh tế có ý nghĩa chiến lược (nông nghiệp, hạ tầng, năng lượng, viễn thông...). Thu hút, tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển (tài chính, công nghệ, kinh nghiệm, tri thức, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách) từ việc tham gia và hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, Tiểu vùng Mê Công, WTO, IMF, WB, ADB, OECD, WEF... và các cơ chế hợp tác chuyên ngành. Chủ động tham gia và phát huy vai trò, thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn kinh tế quốc tế phù hợp yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể của đất nước. Chủ động, linh hoạt tham gia các cơ chế liên kết khu vực, liên khu vực theo vấn đề và lĩnh vực cụ thể.

Tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chiến lược về hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2021 làm cơ sở kiến nghị chủ trương, chính sách, biện pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn 2021 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo; chú trọng nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng. Thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế. Nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các cam kết FTA của doanh nghiệp. Tiếp tục đàm phán, ký kết, hoàn thiện mạng lưới FTA ở nhiều cấp độ (liên khu vực, khu vực, song phương...) phù hợp với ưu tiên và lợi ích của đất nước. Khẩn trương xem xét tham gia các khuôn khổ hợp tác liên kết trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số an toàn, tin cậy, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, chuỗi cung ứng tự cường và bền vững...

Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giữ vững, củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống; mở rộng và khai thác các thị trường mới, tiềm năng, các thị trường còn nhiều dư địa, góp phần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng đối tác, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác nhất định. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng thiết thực, hiệu quả, linh hoạt về cách thức tổ chức, triển khai; nắm vững hệ thống luật pháp, quy định, tập quán thương mại của sở tại. Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế phục vụ thu hút đầu tư chất lượng cao của các tập đoàn đa quốc gia, nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu; linh hoạt, chủ động kiến nghị các cơ chế, chính sách tranh thủ xu thế chuyển dịch và đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ cao, năng lượng...

Nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý vốn đầu tư nước ngoài, năng lực phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư quốc tế, các dự án có yếu tố nước ngoài. Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển nông nghiệp. Triển khai ngoại giao kinh tế phục vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển công nghiệp an ninh - quốc phòng, tạo động lực phát triển công nghiệp quốc gia. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế trong lĩnh vực khí hậu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh đi đôi với thực thi các cam kết giảm phát thải của Việt Nam tại Hội nghị COP-26. Tiếp tục chú trọng triển khai ngoại giao y tế, ngoại giao vắc-xin, phát triển dược phẩm…, góp phần nâng cao năng lực y tế cộng đồng, y tế cơ sở, bảo đảm nguồn cung vắc-xin, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị để chủ động ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân và bảo đảm tăng cường năng lực, sức chống chịu của nền kinh tế…

Kiến nghị các cơ chế, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, các cơ chế phối hợp liên ngành trong đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hóa, đối ngoại quốc phòng - an ninh, trong đó có phối hợp giữa các lĩnh vực hội nhập quốc tế chuyên ngành. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới chuẩn hóa tiêu chí bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Bố trí nguồn lực phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 24/02/2023 về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp sau:

Các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, thực hiện nghiêm mục tiêu, nguyên tắc: an ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, cần được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình an ninh quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; an ninh hàng không được đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia, được xây dựng trên nền tảng của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh hàng không phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh hàng không. Xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh hàng không vững mạnh, hiệu quả; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có hệ thống tổ chức độc lập, hoạt động thống nhất, chuyên nghiệp, đủ năng lực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp pháp luật Việt Nam. Xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm an ninh hàng không đồng bộ, hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Ủy ban an ninh hàng không cần tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí là cơ quan chỉ đạo chiến lược, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác bảo đảm an ninh hàng không. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cảng hàng không, sân bay phát huy vai trò quản lý nhà nước tại địa phương; tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn về an ninh hàng không, đặc biệt, tập trung hoàn thiện Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật về an ninh hàng không; các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác. Hoàn thiện hệ thống tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn về an ninh hàng không.

Thực hiện nghiêm quy định về công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội; Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy định liên quan về tăng cường quản lý, giám sát và thiết lập khu cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; các quy định về cấm sử dụng tia laser, nguồn sáng có công suất lớn. Nghiên cứu báo cáo rủi ro an ninh hàng không do Hội đồng quản lý rủi ro an ninh hàng không quốc gia ban hành, triển khai áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro an ninh hàng không phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị Công an, Quân đội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong công tác bảo đảm an ninh hàng không; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, sân bay. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tổ chức, tham gia tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không. Tham gia tích cực các diễn đàn, các chương trình hỗ trợ các nước thành viên của ICAO trong việc phòng ngừa và đối phó với nguy cơ đe dọa an ninh hàng không. Tăng cường hợp tác song phương, đa phương trong trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin; kiểm soát an ninh đối với giấy tờ sử dụng đi tàu bay; bảo đảm an ninh vùng trời; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo đảm an ninh hàng không; chia sẻ kết quả Chương trình thanh tra an ninh hàng không toàn cầu (USAP) của ICAO giữa các quốc gia thành viên.

Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện hệ thống quản lý, bảo đảm an ninh hàng không, rà soát, hoàn thiện tổ chức, biên chế của bộ phận an ninh hàng không của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không phù hợp với chức năng nhà chức trách hàng không và quy định của pháp luật về an ninh hàng không; xây dựng đội ngũ tham mưu, giám sát viên an ninh hàng không chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm an ninh hàng không. Chủ trì, chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo đúng quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động hàng không dân dụng. Tăng cường tổ chức diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin tại các cảng hàng không, sân bay. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không…

Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030

Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 (được phê duyệt bởi Quyết định số 165/QĐ-TTg, ngày 28/02/2023) nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Mục tiêu tổng quát: Tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành. Tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển biến về chất mô hình tăng trưởng của ngành Công Thương cùng một mô hình quản trị nhà nước năng động, hiệu quả, hiện đại và có tính thích ứng cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao.

Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030. Đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giảm 1 - 1,5%/năm. Duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng 6 - 8%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,0 - 13,5%/năm.

Các nhóm nhiệm vụ, gồm: Kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lợi thế thương mại để tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm. Tập trung phát triển hoàn chỉnh hệ thống sản xuất công nghiệp trong nước thông qua việc nâng cấp và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp từ các ngành thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành thâm dụng vốn và công nghệ, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp các bon thấp; từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực.

Tập trung ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn, lợi thế cạnh tranh cao (điện tử, dệt may, da giày, nông sản, đồ gỗ...) gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Tăng cường đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để không phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ các cuộc xung đột thương mại. Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, hạn chế phụ thuộc lớn vào một thị trường; từng bước cải thiện cán cân thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu theo hướng cân bằng hơn. Tăng cường năng lực xuất khẩu cho các địa phương và đa dạng hóa các địa bàn xuất khẩu. Hình thành được hệ thống các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tập trung tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí thương mại thông qua phát triển đồng bộ, hiệu quả hệ thống hạ tầng phục vụ thương mại, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics, hạ tầng số nhằm tối ưu hóa kết nối sản xuất và thương mại, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và logistics của khu vực.

Phát triển nhanh, bền vững thị trường trong nước kết nối liền mạch với thị trường xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo không gian thị trường cho các ngành sản xuất trong nước và nâng cao nội lực của nền kinh tế trên cơ sở mở rộng tiêu dùng nội địa gắn với phát triển thương hiệu hàng Việt Nam, khai thác lợi thế về quy mô dân số với sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và tiêu dùng trẻ, năng động. Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trong nước đồng bộ, hiện đại. Thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ hệ thống phân phối sang các loại hình phân phối hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Tập trung hỗ trợ hình thành và phát triển một số tập đoàn bán buôn, bán lẻ trong nước có thương hiệu lớn và có khả năng cạnh tranh trong khu vực với hệ thống phân phối hiện đại, làm chủ hệ thống tổng kho, trung tâm logistics và nguồn cung ứng hàng hoá nhằm ổn định cung cầu, nâng cao tính cạnh tranh về giá gắn với tăng cường quản lý cạnh tranh, chống độc quyền. Tăng cường kết nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hoá và nguồn gốc xuất xứ…

Các nhóm giải pháp thực hiện, gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh trở thành động lực cho thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và số hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của ngành Công Thương. Huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương. Cải cách tổ chức bộ máy theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thực thi chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý ngành; tăng cường công tác thông tin và chia sẻ thông tin; nâng cao năng lực và nhận thức cho các bên liên quan về tái cơ cấu ngành Công Thương.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

---------------------------

 

.
.
.
.