.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 - 2022

Thứ Ba, 01/11/2022|01:24

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng.

Các vấn đề bao gồm tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc,  bế mạc  Hội nghị.

Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung các báo cáo, thống nhất nhận định: năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, tác động đến các nền kinh tế trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta.

Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành của Chính phủ; sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế-xã hội năm 2022-2023, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định. 

Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú, các Ủy viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung ương yêu cầu nội dung của Quy hoạch phải xác định rõ và đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc-Nam và trục Đông-Tây...

Trên cơ sở đó, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận của Trung ương về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trung ương nhất trí cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới được chuẩn bị bài bản, công phu, dân chủ, khoa học.

Để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; bảo đảm yêu cầu Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (năm 2007) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị quyết 15); khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 15 và ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị ngay sau Hội nghị Trung ương 6 chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện.

Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng năm 2022; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 13h20 (giờ địa phương - tức 12h20 giờ Hà Nội) ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dư luận hai nước và quốc tế đặc biệt quan tâm sự kiện này.

Chuyến thăm nhằm triển khai tích cực, mạnh mẽ đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, củng cố quan hệ giữa hai đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao hai nước, phấn đấu đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực nước ngoài cho phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua đó, đề cao đường lối đối ngoại, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước; đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn, các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai đảng làm định hướng cho quan hệ giữa hai nước; tăng cường quan hệ trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; tạo chuyển biến mới tích cực trong hợp tác bình đẳng, cùng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác; nâng cao hợp tác quốc phòng, an ninh, tăng cường sự hợp tác tại các diễn đàn quốc tế; phát triển quan hệ giữa các tổ chức quần chúng, giao lưu nhân dân và thúc đẩy xu thế tích cực trong thông tin, tuyên truyền. Củng cố nhận thức chung cấp cao về kiểm soát bất đồng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), giữ gìn hòa bình ở Biển Đông, thúc đẩy đàm phán về các vấn đề trên biển trong khuôn khổ song phương và ASEAN; thúc đẩy sự tôn trọng các lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị và hợp tác...

Vun đắp, phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 21/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông của Quốc hội Vương quốc Campuchia Sous Yara nhân dịp tham dự Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). 

Tại cuộc tiếp, thay mặt Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả hội nghị tham vấn giữa 3 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước. Theo đó, 3 Ủy ban Đối ngoại đã cùng nhau thảo luận, thống nhất đề xuất Lãnh đạo Quốc hội 3 nước thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ cấp cao giữa Quốc hội 3 nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Campuchia Sous Yara và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp và chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước để thảo luận các nội dung, văn kiện chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước để trình Chủ tịch Quốc hội ba nước xem xét, thông qua.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ba nước CLV, ba Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đều cho rằng, cùng với các kênh hợp tác cấp cao hiện có giữa ba nước, việc thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước có ý nghĩa hết sức cần thiết và quan trọng để các cơ quan lập pháp ba nước cùng nhau thảo luận và hợp tác trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thoả thuận hợp tác song phương và đa phương giữa ba nước. Đặc biệt, việc nâng cấp cơ chế hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước lên cấp Quốc hội ba nước với các lĩnh vực hợp tác chính như chính trị đối ngoại, tài chính, ngân sách và quốc phòng an ninh... sẽ góp phần quan trọng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa ba nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Campuchia Sous Yara và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth tham dự Hội nghị tham vấn 3 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước CLV tại Việt Nam. Chúc mừng thành công tốt đẹp của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tiếp nối các hoạt động quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Là người bạn láng giềng thân thiết, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện của Lào và Campuchia. Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với cơ chế hợp tác cấp cao trên kênh Đảng, cơ chế hợp tác giữa ba Thủ tướng Chính phủ, sáng kiến tổ chức hội nghị cấp cao định kỳ giữa Quốc hội ba nước xuất phát từ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác ba nước trên kênh nghị viện, bao gồm cả hợp tác ba nước, ba Quốc hội tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ba Chủ nhiệm cùng ba Ủy ban Đối ngoại báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước về kết q uả Hội nghị tham vấn và kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao giữa Quốc hội ba nước, sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục để trình Chủ tịch Quốc hội ba nước thông qua; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm... “Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa và đi về đích thì phải đi cùng nhau. Do đó, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội ba nước sẽ làm cho Quốc hội mỗi nước hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đó cũng là mục tiêu cao cả nhất của Quốc hội chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 10/10, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 và nay là Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc (32 đảng ủy cấp trên cơ sở, 01 đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, 05 đảng ủy cơ sở) trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính nhà nước và 02 đảng bộ cơ quan, với 1.140 tổ chức cơ sở đảng, 5.902 chi bộ trực thuộc, 87.899 đảng viên.

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định 69 (khóa XII), ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước trong Khối. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới toàn diện, chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo kiện toàn mô hình, tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp. Đã tiếp nhận 03 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Đảng uỷ Khối. Chỉ đạo thành lập 01 đảng bộ cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, tiếp nhận 59 tổ chức đảng; chuyển giao 09 tổ chức đảng. Toàn Đảng bộ kết nạp được gần 5.000 đảng viên, đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường gắn với thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.774 tổ chức đảng, 12.231 đảng viên; giám sát 1.739 tổ chức đảng, 9.285 đảng viên. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng và đổi mới, gắn với dân vận chính quyền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội. Đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, công khai, minh bạch tài chính, phân phối lợi nhuận; tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cả nước. 

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ứng phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 38,86%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 176,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; nộp ngân sách nhà nước toàn Khối ước đạt 224,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ phòng chống dịch của cả nước với số tiền 32.188 tỷ đồng, tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền thực hiện trên 4.950 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 800.000người lao động. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cơ bản được bảo toàn và phát triển. Đóng góp ngân sách 17%-23% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả nước. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối cũng luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ; tích cực, chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19… với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục làm tốt việc quán triệt cụ thể hoá và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa chế độ tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp; lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy dân chủ, xây dựng chuẩn mực về văn hóa doanh nghiệp; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo Chủ tịch nước kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số; hoạt động tín dụng ngân hàng; đảm bảo an ninh năng lượng; đảm bảo an ninh lương thực; cung cấp dịch vụ viễn thông…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và chúc mừng Đảng uỷ Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về những kết quả đạt được trong những năm vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tập đoàn được coi trọng, phát huy nhưng không làm thay, không buông lỏng kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; luôn quan tâm đến người lao động.  Chủ tịch nước khẳng định, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt của nền kinh tế, là kỳ vọng của Đảng và Nhà nước, không chỉ để giải quyết các thách thức phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là một trong những "ngọn cờ" bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội.

Đề cập những kết quả đạt được so với tiềm lực, vị thế, nguồn vốn các doanh nghiệp nhà nước then chốt đang nắm giữ còn chưa tương xứng đồng thời nêu một số tồn tại, thách thức với doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các quy định của Ban Bí thư về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương. Chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; kiện toàn mô hình tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo phương thức phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Cùng với đó là tăng cường nghiên cứu, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra dự báo sát thực tiễn để tận dụng cơ hội, giảm rủi ro thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nhất là khi đất nước đang trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch thì vai trò của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước càng trở nên quan trọng hơn. 

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, bộ máy điều hành, hệ thống quản trị các doanh nghiệp Nhà nước phải được kiện toàn nâng cấp; áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm; cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty. Theo đó, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh mình, hình thành các chuỗi giá trị. Chủ tịch nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp Nhà nước cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; tăng cường đối thoại trực tiếp với người lao động góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chương trình 30a của Chính phủ về xoá đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; cần tập trung cho các giải pháp giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững.

Lắng nghe các kiến nghị của lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét, kiến nghị giải quyết.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2022-2026. GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam.

Lễ ký chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam đã thông qua hoạt động phối hợp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các tổ chức khuyến học và vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối để động viên cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau học tập, xây dựng “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”. Triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thành “Đơn vị học tập”; mỗi cán bộ, đảng viên trở thành “Công dân học tập”. Hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đưa nội dung khuyến học là nội dung sinh hoạt chuyên đề, góp phần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ, với việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Hội Khuyến học Việt Nam góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả việc triển khai các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình học tập trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ hướng tới xây dựng đơn vị thành “Đơn vị học tập”; phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong công nhân và người lao động…

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương là một trong những tổ chức Đảng lớn của Trung ương, gồm các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế (như: điện, than, xăng dầu, khí đốt, khai khoáng, hàng không, hóa chất, kinh doanh lương thực, ngân hàng, bưu chính, viễn thông…). Vì vậy, thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Hội Khuyến học Việt Nam góp phần cùng nhau thúc đẩy, xây dựng các tổ chức khuyến học và vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối để động viên cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau học tập.

GS.TS Nguyễn Thị Doan cho rằng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm. GS.TS Nguyễn Thị Doan tin tưởng chương trình ký kết đi vào thực tế sẽ góp phần quan trọng vào việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến khoa học, kỹ thuật và các sản phẩm, ý tưởng tiềm năng, khả thi hoặc đã và đang được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt là góp phần thúc đẩy, hưởng ứng giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” trong lực lượng lao động đang học tập, công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Chủ trì Hội thảo có TS.Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; TS. Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối; cùng đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; bí thư, phó bí thư các đảng uỷ trực thuộc. Hội thảo còn có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, một số địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia, nhà khoa học có am hiểu sâu về công tác cán bộ quản lý, quản trị.

Nội dung Hội thảo được chia làm hai phiên, thảo luận theo hai nhóm lĩnh vực: i) một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế; ii) thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước. GS.TS Phùng Hữu Phú chủ trì phiên thảo luận về một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế; TS. Nguyễn Long Hải chủ trì phiên thảo luận về thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước nói riêng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy doanh nghiệp trong Khối quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Đồng thời, có nhiều giải pháp quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp phát triển về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng, là nhân tố quan trọng làm nên kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, từng bước thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất - kinh doanh có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, kinh tế nhà nước tiếp tục được khẳng định là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước giữ vững, ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng điều tiết, dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường. Đây cũng được xem là chức năng quan trọng của kinh tế nhà nước, cũng như là đặc trưng khác biệt, tiến bộ của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, các doanh nghiệp nhà nước đã từng bước phát triển và góp phần thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, nhằm xây dựng cơ sở vật chất xã hội của xã hội mới, hướng đến mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại và vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Tính đến hết năm 2021, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh, thông qua việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, song khu vực kinh tế nhà nước vẫn đóng góp trên 21% vào GDP của quốc gia và gần 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.Đặc biệt, khu vực kinh tế nhà nước đã đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt phát triển trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến đảm bảo an ninh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, như các lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, sản xuất công nghiệp... Nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã trực tiếp tham gia phục vụ an ninh-quốc phòng, có nhiều đóng góp thực hiện chính sách an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại và hạn chế liên quan đến vai trò cũng như hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong sự so sánh, đối chiếu với các nguồn lực mà doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ. Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp nhà nước, nhưng có một nguyên nhân quan trọng mà Đảng đã chỉ ra đó là hạn chế của chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong việc đáp ứng được những đòi hỏi của sự phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận và thảo luận theo hai nội dung: một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước; thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng và những vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước; đề xuất quan điểm, định hướng và các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chuẩn bị Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, của Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông qua các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Đến dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối; bí thư, phó bí thư và cán bộ chủ chốt các đảng uỷ trực thuộc.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, trong 7 ngày (từ 3 đến 9/10), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nêu lên những nội dung chính đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu các cấp ủy đảng, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội nghị. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị lần này.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai Chương trình hành động của Đảng uỷ Khối thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết nêu trên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và từng nghị quyết chuyên đề nói riêng, góp phần thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong từng Nghị quyết và Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện thực tế của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đoàn viên, hội viên, người lao động trên các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

* Cùng ngày, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, trên cơ sở số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối theo Đề án nhân sự cấp uỷ Khối, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được phê duyệt, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai bước 3 quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp uỷ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, việc quy hoạch cấp uỷ Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Trung ương và Đảng uỷ Khối đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cấp uỷ Khối; bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành,  sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo cấp Vụ Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối; các đồng chí Bí thư các đảng uỷ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối cho biết: Trong 9 tháng qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm, xác định chủ đề công tác năm: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển”; ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm, chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chương trình công tác năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng uỷ Khối ban hành 02 nghị quyết, 05 chương trình, 02 quy định, 02 hướng dẫn, 18 kế hoạch, 309 quyết định, 34 báo cáo, 35 kết luận, thông báo kết luận cùng nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo khác. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã được Ban Bí thư giao tổ chức sơ kết, tổng kết và phối hợp tham mưu ban hành 04 quy định, quyết định mới (Quyết định số 54-QĐ/TW ngày 11/01/2022 của Ban Bí thư; Quy định số 60-QĐ/TW và Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư; Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Bộ Chính trị) nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức và chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức các hội nghị quán triệt và tích cực triển khai trong đảng bộ doanh nghiệp; đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành 11 quy định, quy chế, quyết định của Đảng ủy Khối.

Tham mưu với Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; sau hội nghị, Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 224/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ. Tham mưu Chương trình Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thực hiện Quyết định số 54-QĐ/TW, ngày 11/01/2022 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp tục phối hợp với ban cán sự đảng các bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương rà soát, sửa đổi, tổ chức ký kết quy chế phối hợp mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; Đảng ủy Khối đã tổ chức 51 kỳ họp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để giải quyết và quyết định những vấn đề theo thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra. Tổ chức và chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết 18 nghị quyết, quy định, văn bản khác của Trung ương, của Đảng uỷ Khối. Các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy; tham dự các cuộc họp đảng ủy, đặc biệt đối với các lĩnh vực, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo. Thường trực Đảng ủy Khối đã làm việc với 07 đảng ủy trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, về công tác cán bộ. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các công việc của Đảng bộ Khối theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; quan tâm, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Tích cực thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; kịp thời cho ý kiến về việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đều tăng so với cùng kỳ, chất lượng kiểm tra giám sát được nâng lên; đặc biệt chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra giám sát chuyên đề; xem xét, xử lý và giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, thẩm quyền. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò của tổ chức mình trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp thích ứng tốt với “trạng thái bình thường mới”. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước tăng 38,87%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước tăng 32,9%; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, trong Quý IV/2022, cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Đảng uỷ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 5; quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định theo yêu cầu của Trung ương. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, thiết thực gắn việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nếp sống văn hóa tại doanh nghiệp, đơn vị. 

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các đảng bộ trực thuộc và xây dựng quy hoạch cấp uỷ Khối, trình Ban Tổ chức Trung ương. Ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm do Đảng ủy Khối ban hành kèm theo Quyết định 756-QĐ/ĐUK ngày 17/5/2022; gợi ý kiểm điểm năm 2022 đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022; xếp loại ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị trong Khối thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. 

Taị Hội nghị, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai bước 4 quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 20230.

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng và quán triệt những điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và quán triệt những điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.  

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 9 tháng năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy, UBKT các cấp triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là: UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; ban hành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm, chương trình công tác có nội dung kiểm tra, giám sát, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và UBKT các cấp xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; chủ động tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; UBKT Đảng ủy Khối tham mưu chấp hành Quyết định, Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra số 543-QĐ/NSTW, ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư đối với Đảng ủy Khối.... Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 với các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, số lượng các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, giám sát đối với tổ chức đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp đều tăng so với cùng kỳ năm trước (trong đó, cấp uỷ: kiểm tra tổ chức đảng tăng 248 cuộc; kiểm tra đảng viên tăng 1.482 cuộc; giám sát tổ chức đảng tăng 40 cuộc. Uỷ Ban Kiểm tra: kiểm tra tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tăng 111; kiểm tra tổ chức đảng thực hiện thi hành kỷ luật tăng 113; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng tăng 133 cuộc so với cùng kỳ năm 2021); nhìn chung chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đã được nâng lên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

9 tháng năm 2022, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng cấp dưới và 41 đảng viên (tăng 09 tổ chức đảng và 38 đảng viên so với cùng kỳ); chú trọng về chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và UBKT; sau kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; xem xét, xử lý và giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo như: Một số UBKT tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; có chương trình kiểm tra, giám sát chưa xác định rõ hình thức và đối tượng kiểm tra, giám sát. Một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Công tác giám sát thường xuyên chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; việc xem xét xử lý đơn thư có nơi còn lúng túng... Những hạn chế này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho ủy ban kiểm tra các cấp cần có giải pháp thực hiện để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đã đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2022. Đồng chí cho rằng, để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Khối tham mưu ban hành Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Kết luận số 34. Tiếp tục tham mưu ký Quy chế phối hợp công tác và thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban xây dựng Đảng của Trung ương và ban cán sự đảng các bộ, ngành theo Quyết định số 54-QĐ/TW, ngày 11/01/2022 của Ban Bí thư. Kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên, hướng dẫn, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm khác xảy ra tại đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường nắm tình hình các đơn vị để kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Hướng dẫn các đảng uỷ trực thuộc kiện toàn UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch UBKT nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; tiếp tục hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định. 

Đồng chí yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tham mưu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đảng ủy năm 2023. Chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục tham mưu rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT theo hướng dẫn mới của Trung ương; tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiện toàn UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên, ủy viên UBKT và cán bộ tham mưu trong đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kịp thời cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên về kết luận thanh tra, kiểm toán tại đơn vị; đồng thời tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm toán.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt những điểm mới Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Quy định gồm 4 Chương, 58 Điều (Chương I: Quy định chung; Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng; Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm; Chương IV: Điều khoản thi hành). Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Quy định mới ban hành thể hiện tinh thần Kết luận 21-KL/TW thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Tên gọi của Quy định 69-QĐ/TW được điều chỉnh ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung công tác kỷ luật của Đảng, vừa đảm bảo nội dung toàn diện, bao quát, vừa đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm và dễ tra cứu, dễ thực hiện.

Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 2 ngày (13-14/10), tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 283 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 100.000 đoàn viên thanh niên trong Khối. Tham dự có đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương được đem tài năng, sức trẻ xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển bền vững. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, định hướng của Trung ương Đoàn, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát huy ý chí sức mạnh đoàn kết, năng lực đổi mới sáng tạo với phương châm “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo” đạt được nhiều kết quả thiết thực, nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương, khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn luôn được Ban Thường vụ Đoàn Khối xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở đoàn trong Khối đã tổ chức 4.100 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút được hơn 400.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; xây dựng chuyên mục “Theo gương Bác” trên Fanpage tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối tổ chức tuyên dương 160 thanh niên tiên tiến và có hơn 750 thanh niên tiên tiến được tuyên dương các cấp trong toàn Khối. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai sâu rộng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được cụ thể hóa thành phong trào riêng của Khối Doanh nghiệp Trung ương: Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp được triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực, đối tượng.

Trong nhiệm kỳ, toàn Khối có 71 đồng chí được nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cấp toàn quốc; đoàn viên, thanh niên trong Khối đề xuất 115.263 ý tưởng, sáng kiến; trong đó, có 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỷ đồng. Toàn Khối đã đảm nhận 9.596 công trình thanh niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội tại các huyện nghèo trong cả nước với tổng giá trị 235,6 tỷ đồng…

Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã triển khai, thực hiện có hiệu quả “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong nhiệm kỳ, toàn Khối đã giới thiệu 15.603 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 9.842 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đoàn Khối. Đồng chí nhấn mạnh, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương Đoàn và các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ Khối, sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối, của các cấp bộ đoàn trong Khối, Đoàn Khối đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đảm nhận khâu khó, việc mới, khẳng định vai trò, sứ mệnh của tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Đồng chí cho biết thêm, kết quả công tác của Đoàn Khối không chỉ ở việc thực hiện thắng lợi 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, mà còn ghi nhận Đoàn Khối đã biết khai thác thế mạnh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; đã góp phần làm tươi mới hình ảnh của thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, bởi đây là môi trường để đoàn kết, tập hợp thanh niên, triển khai nhiều chương trình thiết thực, có ý nghĩa như: “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Siêu thị trực tuyến 0 đồng”,…

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, Đoàn Khối tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng và truyền thống cách mạng. Trong đó, xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương thời kỳ mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Xác định các giải pháp có tính khả thi để khắc phục những tồn tại và làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu Đoàn Khối nắm chắc tình hình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Khối để vận dụng vào công tác của Đoàn, theo phương pháp, cách thức của Đoàn sao cho thiết thực, hiệu quả. Các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đem hết sức mình để tham gia tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp, đơn vị và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong Khối cần có các chương trình công tác, giải pháp để thanh niên phát huy khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển tài năng, sức sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Đoàn cần khắc phục các hạn chế về hình thức, dàn trải của phong trào thanh niên; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với công tác Đoàn trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. “Đây cần được xem là nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối nhiệm kỳ mới. Các cấp bộ đoàn cần tập trung kiện toàn, củng cố mô hình tổ chức Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đặc biệt là chi đoàn có tính chất đặc thù (giàn khoan, hầm lò, làm việc theo ca kíp,…); thường xuyên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, sẵn sàng trở thành thế hệ kế tục, tiếp tục xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đơn vị trong tương lai”, đồng chí Nguyễn Long Hải lưu ý.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cho rằng, Đoàn Khối cần phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị. Xác định tích cực tham gia triển khai chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tất cả nội dung, hoạt động của Đoàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Dịp này, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với công tác thanh niên, thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên có cơ hội, điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV lần thứ nhất, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III đã tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị cũng đã bầu hai Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 7 đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

Báo cáo cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mặt công tác đã đề ra. Lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại doanh nghiệp để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên đã mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp chuyên môn đào tạo, năng lực và sở trường công tác. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, đảm bảo cán bộ đủ tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu theo quy định.

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2022, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, tiến hành cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình kiểm tra, giám sát, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng, triển khai có hiệu quả. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành kèm theo quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị); Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đạt được khả quan, theo đó, giá trị sản xuất theo giá thực tế Quý III ước đạt 15.576 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm 2022, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu cộng hợp ước đạt 15.993 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 1.182 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 5.404 tỷ đồng; nộp Ngân sách nhà nước Quý III ước đạt 350 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 1.535 tỷ đồng, bằng 93% so với kế hoạch năm 2022.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tập đoàn; hoàn thành, triển khai thực hiện đề án thành lập đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự cấp ủy Tập đoàn và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát gắn với thi đua khen thưởng của Tập đoàn...

Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị bàn giao tổ chức đảng và đảng viên

Ngày 19/10/2022, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Thành ủy Rạch Giá đã tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang về Thành ủy Rạch Giá. Tại Hội nghị, sau khi công bố Quyết định số 894-QĐ/ĐUK, ngày 15/8/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên và Quyết định số 1366-QĐ/TU, ngày 09/9/2022 của Thành ủy Rạch Giá về tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Đảng uỷ Tổng công ty HUD và Ban Tổ chức Thành ủy Rạch Giá đã ký biên bản bàn giao trước sự chứng kiến của các đại biểu dự Hội nghị. 

Tại thời điểm bàn giao, Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang gồm 05 chi bộ trực thuộc và 145 đảng viên. Việc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang chuyển về sinh hoạt tại Thành ủy Rạch Giá là một việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang lãnh đạo tập trung hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phối hợp với các Đảng bộ trong Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ chính trị cũng như phối hợp, hỗ trợ trong mọi hoạt động công tác.

Petrovietnam khẳng định vai trò trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo cho sự ổn định của các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và dân sinh. Ở Petrovietnam, an ninh năng lượng được hình thành từ khâu nền tảng là thăm dò, khai thác đến chế biến, phân phối và dự trữ sản phẩm dầu khí. Trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước gặp nhiều biến động, Petrovietnam và các đơn vị thành viên càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường.

Quán triệt chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với Petrovietnam tháng 9/2022: “Mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất là Petrovietnam không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đúng tinh thần "năng lượng cho phát triển”, thời gian qua, Petrovietnam đã làm tốt công tác đánh giá, dự báo thị trường năng lượng thế giới và trong nước để trên cơ sở đó xác định rõ vị trí, vai trò của Tập đoàn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Petrovietnam cũng đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thị trường năng lượng có nhiều biến động.

Trong bối cảnh các mỏ dầu ở Việt Nam đang suy giảm sản lượng một cách nghiêm trọng, việc duy trì khai thác và tạo nguồn cung nguyên liệu ổn định là một sự nỗ lực của Petrovietnam. Khai thác dầu thô trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 8,15 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch 9 tháng và bằng 93% kế hoạch năm 2022, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Để có thể thực hiện việc này, Petrovietnam phải đảm bảo duy trì nhịp độ khai thác, đặc biệt là ở các mỏ khai thác chủ lực; công tác quản trị sản lượng, các giải pháp kỹ thuật được áp dụng liên tục, đồng bộ và kịp thời.

Ở khâu trung nguồn và thượng nguồn, các đơn vị thành viên của Petrovietnam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thời điểm bão Noru đổ bộ cuối tháng 9 vừa qua, sau khi thực hiện hàng loạt biện pháp chủ động phòng chống bão, NMLD Dung Quất vẫn vững vàng hoạt động trên công suất thiết kế. Cụ thể là ở mức 107%. Bởi trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước gặp nhiều biến động, với vai trò đảm bảo hơn 30% nhu cầu xăng dầu, những người thợ lọc dầu Dung Quất không thể cho mình quyền được nghỉ ngơi.

Ở mảng phân phối, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng cố gắng phân phối, cung ứng lượng xăng dầu hết mức để góp phần bình ổn thị trường. Trong những ngày đầu tháng 10, khi thị trường xăng dầu trong nước biến động mạnh, PVOIL đã đã cung cấp cho các đơn vị trong hệ thống trên toàn quốc vượt 7% so với kế hoạch, riêng xăng vượt 16%. Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, nơi xảy ra biến động mạnh buộc PVOIL cung cấp cho các đầu mối vượt mức 28% so với kế hoạch và riêng mặt hàng xăng vượt 35%. 

Cán bộ Bảo Việt đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ tại Nghệ An gần 1 tỷ đồng

Với tinh thần tương thân tương ái, trong các ngày từ 21-24/10/2022, đại diện Tập đoàn Bảo Việt trao gần 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu tới người dân tỉnh Nghệ An - địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão lũ vừa qua.

Do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp: bão Noru, bão số 2, số 3, hoàn lưu bão số 4, các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề; trong đó địa bàn tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng. Theo thông tin do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cung cấp, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt tại các huyện Kỳ Sơn, Hoàng Mai, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc… Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cán bộ Tập đoàn Bảo Việt đã tình nguyện ủng hộ mỗi người một ngày lương và quyên góp được nhiều quà tặng hiện vật. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Tập đoàn Bảo Việt đã chuyển quà ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lũ. Bên cạnh đó, trong các ngày từ 21-24/10/2022, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tập đoàn Bảo Việt trực tiếp đưa các chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Hà Nội về Nghệ An, phối hợp các công ty Bảo Việt tại địa phương đến từng hộ gia đình để trao tận tay món quà thiết thực như đồ dùng học tập cho trẻ em, gạo, cùng nhiều trang thiết bị, vật dụng cần thiết khác. Bảo Việt mong muốn sự ủng hộ thiết thực này sẽ góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng kịp thời khắc phục hậu quả của bão lũ, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã có những hành động thiết thực, chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Trong gần 60 năm hiện diện trên thị trường, Bảo Việt luôn đồng hành cùng người dân trên cả nước, chia sẻ với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”. Tại Hà Nội, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và đăng ký triển khai các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 20,8 tỷ đồng; nâng tổng số tiền dành cho các hoạt động vì người nghèo trong năm 2022 lên tới 21 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội gồm hỗ trợ xây dựng các công trình trường học, trạm y tế tại một số địa phương trên cả nước nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Bảo Việt cũng tập trung vào các hoạt động tri ân, tham gia tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập...

Trong bối cảnh “bình thường mới”, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đang cố gắng vượt qua khó khăn để hồi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Sự chung tay của doanh nghiệp, người dân ở thời điểm này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái hết sức quý giá, khẳng định trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia vì cộng đồng.

Phát huy truyền thống 93 năm hào hùng, xây dựng VRG phát triển ổn định và bền vững

Vừa qua, tại Công ty CP Cao su Đồng Phú, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam - CTCP (VRG) đã tổ chức Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng; Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2022) và tổng kết, trao thưởng các hoạt động chào mừng. Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (CSVN). Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28/10/1929, tại Làng 3 của đồn điền Cao su Phú Riềng đánh dấu mốc son lịch sử của ngành CSVN. Từ chiếc nôi “Phú Riềng Đỏ” đã ươm mầm, giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương đấu tranh bất khuất, kiên cường của thế hệ công nhân cao su, làm rạng danh những trang sử truyền thống vẻ vang của ngành CSVN. 

Năm 2022 đánh dấu cột mốc 125 năm cây cao su có mặt ở Việt Nam và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành CSVN (28/10/1929 - 28/10/2022). Ngành CSVN tự hào có một truyền thống vẻ vang, gắn với công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và xây dựng nước Việt Nam XHCN. Truyền thống đó được tạo dựng, vun đắp từ sự đóng góp bằng tâm sức, sinh mạng, trí tuệ của hàng vạn con người qua nhiều thế hệ. 93 năm qua, dù trải qua bao thăng trầm biến đổi, dòng nhựa trắng cao su - dòng chảy cuộc sống, vẫn luôn tuôn chảy, không ngừng được bồi đắp và kết tinh thành những giá trị truyền thống đặc sắc của ngành cao su, hòa vào dòng chảy của thời cuộc, của dân tộc, của đất nước, tạo thành sức mạnh trường tồn.

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo VRG nhấn mạnh, năm tháng sẽ qua đi, thế hệ nối tiếp thế hệ, ngành cao su hôm nay, người thợ cao su hôm nay luôn khát vọng về một ngành CSVN phát triển bền vững, đời sống công nhân ấm no hạnh phúc. Để vươn cao, vươn xa hơn hãy đoàn kết chung sức chung lòng, hãy ngân lên bản anh hùng ca Phú Riềng đỏ bằng mọi gian lao, thách thức, sáng tạo, bứt phá để cao su là “Dòng chảy cuộc sống”. Là địa phương được mệnh danh là “thủ phủ” của cây cao su, trong suốt quá trình phát triển các đơn vị trực thuộc VRG đã có những đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước. Lãnh đạo địa phương khẳng định: Phát huy truyền thống Phú Riềng đỏ, 93 năm qua, ngành CSVN đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của tỉnh. Cao su trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của Bình Phước với diện tích hơn 240.000 ha. Trong đó, trên 72.000 ha cao su thuộc 4 công ty của Tập đoàn. Qua đó góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa phương.

93 năm xây dựng, ổn định và phát triển, ngành CSVN nói chung và VRG nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn. Tại buổi lễ, tập thể người lao động VRG cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, những chặng đường thăng trầm đã trải qua để thêm tự hào và có ý thức gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của ngành, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm đóng góp công sức, chung tay củng cố và có thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng của ngành cao su, sự thịnh vượng của đất nước.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khởi động đề án chuyển đổi số toàn diện

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tập đoàn FPT chính thức khởi động Dự án Tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện cho Petrolimex đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Buổi lễ khởi động dự án là điểm nhấn, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ hợp tác giữa hai Tập đoàn.

Trên chặng đường hơn 66 năm hoạt động, Petrolimex đã đạt được những thành tựu đáng kể trong triển khai số hóa dữ liệu và xây dựng quy trình như ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP - SAP, hệ thống hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống quản trị cửa hàng bán lẻ xăng dầu Egas… Tất cả đều đã góp phần quan trọng hỗ trợ công tác quản trị điều hành kinh doanh xuyên suốt của Petrolimex. 

Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng CNTT, nhưng là sự phát triển mang tính đột phá, giúp triển khai tập trung, đồng bộ các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lên môi trường số để đạt mục tiêu, yêu cầu của dự án theo đúng tinh thần, định hướng của Nghị quyết số 93-NQ/ĐU ngày 12/11/2021. Chiến lược Chuyển đổi số sẽ định hình, định hướng và xác định các nội dung cơ bản của quá trình chuẩn bị, thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn, khối các Công ty xăng dầu; định hướng chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ với các Tổng công ty/công ty chuyên doanh/hệ thống nhượng quyền thương mại; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đồng thời đảm bảo tính thực tế, khả thi và hiệu quả, làm cơ sở vững chắc để xây dựng lộ trình, các chương trình, dự án chiến lược hoặc kế hoạch thường niên của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. FPT Digital, công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, sẽ đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án này. Bước đầu, FPT Digital sẽ khảo sát, đánh giá mức độ trưởng thành số tại Petrolimex. Ở giai đoạn tiếp theo, FPT Digital sẽ tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số, gồm các thành phần: chiến lược và lộ trình chuyển đổi số, quy hoạch tổng thể kiến trúc CNTT và tự động hóa, kế hoạch truyền thông và đào tạo về chuyển đổi số. Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động bàn giao, hướng dẫn và đào tạo thực hiện triển khai lộ trình chuyển đổi số. Các hoạt động của dự án được triển khai tại công ty mẹ và 43 công ty xăng dầu thành viên, cùng yêu cầu tích hợp và đồng bộ với 7 tổng công ty/công ty chuyên doanh lớn. Lãnh đạo Petrolimex bày tỏ sự tin tưởng rằng đối tác FPT sẽ thấu hiểu đầy đủ các bài toán của Petrolimex, giúp Petrolimex lựa chọn được các lời giải phù hợp với thực tế, làm cơ sở đề xuất một Chiến lược Chuyển đổi số hiệu quả, thành công cho Petrolimex, trong đó, cần tập trung làm rõ và sâu sắc các công nghệ của cách mạng 4.0 và chuyển đổi số có thể áp dụng tại Petrolimex; công tác triển khai cần thực hiện đồng bộ, toàn diện, từ Tập đoàn đến Công ty, Chi nhánh, Tổng kho, Kho và Cửa hàng với sự vào cuộc quyết liệt từ tất cả các cấp nhằm đạt kế hoạch hoàn thành Báo cáo khảo sát đánh giá hiện trạng cuối năm 2022, đề xuất chiến lược Chuyển đổi số trong tháng 3/2023.

Lãnh đạo hai bên đều nhất trí rằng, chuyển đổi số có yêu cầu về nội dung, khối lượng công việc lớn, đa dạng và phức tạp, vì vậy phải xác định nội dung, lộ trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với các nguồn lực, bảo đảm tính thực tế, khả thi và hiệu quả. Cách làm phải phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể, không chậm trễ, không nóng vội, cần phải đánh giá để ưu tiên giải quyết những vấn đề có tính cấp bách, nút thắt, có tính hiệu quả cao.

Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và của cả hệ thống xăng dầu để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên phương diện toàn Tập đoàn hướng tới chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và doanh nghiệp số; đồng thời hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 lần đầu tiên theo Quyết định số 505/QĐ-TTg.

Vietcombank 9 lần liên tiếp có mặt trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam

Ngày 12/10/2022, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy/Vietnam Economic Times) đã tổ chức Lễ Công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) lần thứ 9 liên tiếp nằm trong danh sách Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Với chủ đề “Kiến tạo và Phát triển thương hiệu Việt Nam Xanh”, chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2022 đã khảo sát, bình xét, công bố và vinh danh các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Các tiêu chí bình xét năm 2022 tập trung vào các chiến lược, chương trình hành động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp đạt được thể hiện rõ quá trình: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch; phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh chia sẻ, nhân văn và bao trùm; bảo vệ thương hiệu và chú trọng phát huy chính sách hướng tới người lao động và cộng đồng và các chỉ số phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp sau tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Thông qua khảo sát trên hệ thống báo chí, truyền thông của Tòa soạn VnEconomy, Vietcombank đã vinh dự được Hội đồng bình chọn và bạn đọc tín nhiệm bình chọn đạt Top 10 “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ 9 liên tiếp Vietcombank nằm trong danh sách Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Trải qua hành trình gần 60 năm thành lập và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của kinh tế đất nước, tạo ra những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực. Với phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, năm 2022, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả kinh doanh rất khả quan. Quy mô kinh doanh tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, kết quả kinh doanh đảm bảo tiến độ. Đồng thời, Vietcombank tích cực triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đặc biệt là triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong giai đoạn 2022 - 2023 và các giải pháp hỗ trợ khác của ngành ngân hàng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh song song với việc không ngừng đổi mới chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Agribank nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Ngày 9/10/2022, tại Hà Nội, Hệ thống thanh toán giá trị thấp thời gian thực của Agribank được vinh danh tại hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiêu biểu, đồng thời Hệ thống hạ tầng thanh toán tập trung của Agribank được vinh danh tại hạng mục Doanh chuyển đổi số xuất sắc của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022, do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức. Giải thưởng Chuyển đổi Số Việt Nam nhằm tôn vinh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu có đổi mới xuất sắc trong việc cung cấp, ứng dụng công nghệ số vào các nhiệm vụ quản lý hành chính, kinh doanh, dịch vụ; góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là mô hình phát triển của nhiều doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả và phát triển tạo ra giá trị mới nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với Agribank, chuyển đổi số chính là cơ hội để đẩy mạnh phát triển, bắt kịp xu hướng thời đại. Đặt ra mục tiêu chuyển đổi mô hình Ngân hàng số là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, lâu dài của ngân hàng trong xu thế hiện nay, trong những năm qua, Agribank đã tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án chiến lược về công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016-2020, ưu tiên đầu tư các Dự án công nghệ nhằm tăng cường hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng CNTT, nâng cấp hạ tầng các trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng, tăng cường an ninh bảo mật, đảm bảo cho các hệ thống CNTT luôn hoạt động ổn định, an toàn; phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ yêu cầu quản trị điều hành và phát triển dịch vụ sản phẩm mới, kênh phân phối mới...

Với định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ thông tin, Agribank cung ứng hơn 200 sản phẩm dịch vụ tiện ích, tập trung phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ứng dụng giải pháp công nghệ 4.0, thực hiện chuyển đổi số thông qua việc liên tục ra mắt và cải tiến nhiều sản phẩm số, nhằm đơn giản hóa quy trình, nâng cao tiện ích cho khách hàng. Mới đây, Agribank ra mắt Agribank Digital Ngân hàng số - Một chạm đa tiện ích cung cấp đầy đủ các dịch vụ của một Ngân hàng, giúp khách hàng chủ động tiếp cận dịch vụ 24/7: Định danh, xác thực khách hàng bằng phương pháp sinh trắc học eKYC (khuôn mặt, vân tay); Mở tài khoản trực tuyến; Phát hành thẻ trực tuyến; Đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking; Đăng ký nhu cầu vay vốn…

Agribank xác định chuyển đổi số là bước đi chiến lược đúng đắn và quan trọng góp phần giúp ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Phát huy lợi thế về mạng lưới, trong tương lai, Agribank sẽ phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới, các giải pháp thanh toán hiện đại phù hợp với xu thế của thị trường và cách mạng công nghệ 4.0. Hệ thống thanh toán giá trị thấp thời gian thực đạt Giải thưởng Sao Khuê cho Hệ thống/sản phẩm công nghệ thông tin xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng.

III - TIN THAM KHẢO

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ

Trong các ngày 14/10 và 23/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hai Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Nội dung Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xem tại đây .

Nội dung Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xem tại đây .

V - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Quy định số 06-QĐ/ĐUK về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 13/10/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy định số 06-QĐ/ĐUK về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nội dung Quy định xem tại đây.

Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về thực hiện các tiêu chí đánh giá và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2025

Ngày 30/9/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về thực hiện các tiêu chí đánh giá và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025. Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội; lồng ghép với tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952

Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3936-CV/BTGTW và Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952. 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội; phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và người lao động. Nội dung Đề cương tuyên truyền xem tại đây.

Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Ngày 07/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi, đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó góp phần tăng cường, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường các hoạt động đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước. Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Ngày 14/9/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022). 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Chú trọng công tác tuyên truyền trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi, đảng bộ và tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.