.
.

Kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2021

Thứ Năm, 08/04/2021|16:42

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp và triển khai các nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực triển khai, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thành công Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 và ban hành kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021. Tổ chức tốt Hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban quý I-2021, diễn ra chiều 2/4/2021.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quý I-2021, toàn Ngành đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời, tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong đó, có một số kết quả cụ thể:Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức và trưởng phó các cơ quan hợp nhất làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Một là, tích cực tham mưu, chuẩn bị, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau Đại hội, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để Quốc hội bầu, phê chuẩn bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và đại hội các cấp. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, kịp thời ban hành Hướng dẫn 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời tham mưu nội dung hướng dẫn thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba là, tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Nhìn chung, việc đánh giá, xếp loại được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo các quy định.

Bốn là, hoàn thành việc xây dựng chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021, trong đó, toàn Ngành sẽ tham mưu trình các Hội nghị Trung ương khoá XIII khoảng 12 đề án; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2021 khoảng 17 đề án cùng nhiều nội dung, nhiệm vụ thường xuyên quan trọng khác. Trong quý, đã tham mưu phối hợp thẩm định 179 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác, chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời, triển khai Kế hoạch tổ chức Giải lần thứ VI - năm 2021 với nhiều điểm mới. Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Sáu là, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 với sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Kịp thời khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020 và trong công tác tham gia tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả tốt đẹp đã đạt được của toàn Ngành trong quý I -2021, góp phần vào thành tích chung cả nước. Thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; đồng thời, phát huy những ưu điểm, nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

2. Phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn và tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 74-KL/TW ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị.

4. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung nghiên cứu, triển khai các đề án, nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II-2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên, nhất là đối với các trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

6. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, “thương hiệu” cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” và thực hiện phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Theo xaydungdang.org.vn

.
.
.
.