.
.

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Thứ Tư, 12/08/2020|11:12

Ngày 07/8/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ký ban hành Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. 

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW.

.
.
.
.