.
.

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 25/01/2021|18:08

Năm 2020 ghi dấu ấn đậm nét trong sự phát triển của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN) với thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các mặt hoạt động, giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đưa toàn Đảng bộ vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Được vinh dự lựa chọn là Đại hội điểm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Đảng ủy NHCTVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 91 tổ chức đảng trực thuộc; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 đồng chí. Đại hội X của Đảng bộ có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng bộ cũng như toàn hệ thống VietinBank tiếp tục vững bước phát triển.

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội X thông qua, với quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy NHCTVN xác định rõ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng bộ NHCTVN trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các mặt công tác xây dựng Đảng ở tất cả các cấp ủy đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh; phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững; phát huy tốt vai trò ngân hàng thương mại chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các mặt hoạt động, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về “chính trị - tư tưởng - tổ chức”

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định sự lớn mạnh trong mô hình tổ chức cũng như số lượng đảng viên của Đảng ủy NHCTVN qua từng năm. Với việc kết nạp thêm 262 quần chúng ưu tú vào Đảng trong năm 2020, Đảng ủy NHCTVN hiện có 91 tổ chức đảng trực thuộc và trên 4.600 đảng viên. Đây chính là nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy trong nhiệm kỳ mới.

Năm 2020, Đảng ủy NHCTVN tiếp tục bám sát và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua xây dựng nghị quyết, chương trình công tác năm, cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu hằng quý, hằng tháng gắn sát với thực tiễn hoạt động của NHCTVN. Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII trong toàn Đảng bộ tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy đã được gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ NHCT Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025
Đoàn Đại biểu Đảng bộ NHCT Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cùng với việc duy trì tốt nề nếp sinh hoạt theo quy định, trong năm 2020, Đảng ủy NHCTVN đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng, là cơ sở để HĐQT, Ban Điều hành chỉ đạo hoạt động kinh doanh đúng định hướng, trọng tâm là triển khai quyết liệt các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh gắn với triển khai tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động; hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đã đề ra theo kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết giảm chi phí huy động vốn, quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động đồng thời kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng tài sản phù hợp với năng lực vốn.

Triển khai chủ trương của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, NHCTVN tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính trong năm 2020, nỗ lực hướng tới các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị ngân hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả. Việc NHCTVN chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 và đáp ứng hàng loạt các chuẩn mực Basel II từ ngày 1/1/2021 tạo thế và lực mới để NHCTVN tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, cải thiện chất lượng tài sản về chất, tăng khả năng sinh lời gắn liền với quản trị rủi ro.

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại nhà nước lớn, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tiên phong thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh năm 2020 nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19 và nhiều địa phương gánh chịu hậu quả thiên tai. NHCTVN luôn đi đầu, chủ động triển khai quyết liệt, có kết quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong năm 2020, NHCTVN đã dành gần 5.000 tỷ đồng thông qua cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm phí, đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giải ngân mới hơn 400 nghìn tỷ đồng cho hơn 7.000 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, hỗ trợ hạ lãi suất với mức hạ lãi suất đến 2% - 2.5% cho gần 7.800 khách hàng với dư nợ được miễn giảm lãi suất gần 280 nghìn tỷ đồng, cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn/giảm phí dịch vụ và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục hệ thống công nghệ thông tin trong suốt giai đoạn dịch bệnh. NHCTVN cũng đã phát động quyên góp trong toàn hệ thống và thực hiện ủng hộ, hỗ trợ kịp thời các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 và đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục duy trì nề nếp các mặt hoạt động, đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong tác phong lề lối làm việc, đạo đức lối sống. Chỉ đạo triển khai tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ quản lý không ngừng được nâng lên về trình độ học vấn, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, cấp ủy các cấp duy trì sinh hoạt theo đúng quy định. Xác định “công tác tư tưởng” là trọng tâm trong triển khai công tác xây dựng Đảng, năm 2020, Đảng ủy NHCTVN tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII, khen thưởng cho 05 tập thể, 47 cá nhân tiêu biểu, kịp thời động viên và nhân rộng các tấm gương điển hình, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên và được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Cùng với thành công của Đại hội Đảng tại 91 tổ chức đảng trực thuộc, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X đã tạo tiền đề cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được sự tín nhiệm cao tại Đại hội, đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCTVN đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban chấp hành Đảng bộ NHCT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ NHCT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Tiếp tục đổi mới, vững vàng tiến bước trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm mới, Đảng bộ NHCTVN đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện Ngân hàng; phát triển Văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng an toàn, bền vững hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam; phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng ủy NHCTVN nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; Toàn Đảng bộ NHCTVN tiếp tục đổi mới để hoàn thành thắng lợi chương trình công tác năm 2021, qua đó đặt nền móng vững chắc cho cả nhiệm kỳ với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW. Lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bẩu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là, bám sát sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước; tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh, hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu được đề ra trong năm 2021, gắn với thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

Ba là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội) đồng bộ, gắn với chuyển đổi mô hình hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Năm là, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu quần chúng ưu tú dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; quan tâm kết nạp vào Đảng đối với những cán bộ, quần chúng ưu tú trong độ tuổi thanh niên, cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, cán bộ có chức danh, giữ vị trí then chốt các nghiệp vụ chính trị tại đơn vị.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn. Chú trọng, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu các đơn vị, cấp ủy viên các cấp về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bảy là, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng, triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Với tinh thần quyết tâm và đổi mới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng toàn hệ thống NHCTVN sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ là một trong những lá cờ đầu trong Đảng bộ Khối DNTW, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Minh Thu

.
.
.
.