.
.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam: Tập trung nguồn lực để cạnh tranh và phát triển bền vững

Thứ Hai, 17/08/2015|11:06

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tập trung mọi nguồn lực để đổi mới, tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, là mục tiêu được thông qua tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa diễn ra trong 2 ngày 12-13/8/2015.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; lãnh đạo các ban, đơn vị, tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối DNTW và hơn 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Đảng bộ Tổng công ty Xi măng đã lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Trong đó, sản xuất và tiêu thụ 103.019 tấn sản phẩm (ximăng và clinker); doanh thu đạt hơn 153 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3.221 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 5.200 tỷ đồng; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho trên 16 nghìn lao động.

Thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Xi măng đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới… Nhiệm kỳ qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, đảng viên và người lao động đã tự nguyện trích một phần thu nhập của mình tham gia xây dựng quỹ tương trợ Vicem, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai bão lũ, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ Trường Sa,… với số tiền trên 15 tỷ đồng/năm. Từ năm 2010 - 2014, Tổng công ty đã hỗ trợ theo Chương trình 30a của Chính phủ và tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 238 tỷ đồng.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW cho Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn đơn vị được giữ vững. Đảng bộ đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, chương trình kế hoạch hướng dẫn để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác trong đảng bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có bước đổi mới; dân chủ nội bộ được mở rộng; vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy. Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; triển khai sâu rộng, thiết thực các hình thức, biện pháp tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống, khơi dậy và phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần vượt khó, tính sáng tạo, đồng thời cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực công tác. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng bộ, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ lý luận chính trị, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định trong điều kiện cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế.

Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương
Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam" cho các đồng chí trong Đảng bộ Vicem

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, dự báo tình hình trong nước và thế giới, Đại hội đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, theo phương châm đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững; hoàn thiện cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty; lãnh đạo thực hiện chiến lược về tài chính, nguồn nguyên liệu, nhiên liệu chính như đá vôi, đất sét, than, thạch cao… nhằm bảo đảm ổn định đầu vào; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo việc làm, thu nhập của người lao động… 

Tiếp tục phát huy truyền thống, Đại hội đề ra một số mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015 – 2020: sản xuất và tiêu thụ gần 125 triệu tấn sản phẩm, tăng trưởng hơn 10% so nhiệm kỳ trước; thu nhập bình quân tăng 5%/năm. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ phấn đấu có hơn 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém, mỗi năm kết nạp ít nhất 120 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh: Tình hình thế giới được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp; quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Đảng bộ Tổng công ty cần cần tiếp tục rà soát, bổ sung Chiến lược phát triển phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2015 – 2020) sau khi được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua. Xây dựng Vicem phát triển bền vững, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tái cơ cấu theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, chú trọng tăng năng suất lao động; có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có trình độ cao, có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ tích cực trong công việc và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, kết hợp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn hệ thống, để tổ chức đảng các cấp thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, gắn bó, lãnh đạo thúc đẩy đơn vị phát triển.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 29 đồng chí; bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" cho 10 đồng chí.

P.V

.
.
.
.