.
.
Bưu điện Việt Nam - Vững bước tương lai
Bưu điện Việt Nam - Vững bước tương lai.
.
Tuổi trẻ Hudland học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Bác, có mối quan hệ thống nhất, biện chức tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại.
.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và căn cứ tình hình thực tiễn, nhất là về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ: "Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".
.
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Móng Cái chú trọng, nghiêm túc triển khai có hiệu quả. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, cuộc vận động ngày càng "lan tỏa rộng, tác động sâu", góp phần giúp đơn vị hoàn thành thắng lợi từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
.
Trong bối cảnh xã hội hiện tại, chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu, quan trọng đối với sự phát triển mọi mặt của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vấn đề này cũng được nhấn mạnh tại Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương như sau: "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội và yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong nền kinh tế góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, xã hội số, chính phủ số". Vận dụng những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên chặng đường tiến tới mục tiêu chuyển đổi số ngành Ngân hàng và mục tiêu của "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
.
Tận tuỵ những bước chân bưu tá
Tận tuỵ những bước chân bưu tá.
.
Tiếng vọng
Công cuộc đổi mới đất nước trải qua 35 năm đã để lại những chuyển biến rõ rệt, sâu sắc về nhiều mặt. Bên cạnh những thành tựu đạt được, đất nước ta còn gặp không ít những khó khăn, cần phải vượt qua cũng như những hạn chế cần khắc phục. Trong đó nạn tham nhũng tiêu cực là một trong những mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và chế độ, do đó cần phải loại bỏ hoàn toàn những mầm mống của tham nhũng để giữ Đảng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) đã góp phần hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, từ đó giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả công tác này.
.
Cùng với sự phát triển công nghệ số, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn lợi dụng các tiện ích của công nghệ để tăng cường các hoạt động chống phá chế độ ta; xuyên tạc sự lãnh đạo và nền tảng tư tưởng của Đảng, với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, tinh vi. Những thông tin xấu độc lan truyền với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến tâm lý, làm lung lay niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đáp ứng đúng, trúng yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
.
Văn hoá doanh nghiệp - Nguồn sức mạnh của doanh nghiệp Việt Nam
Văn hoá doanh nghiệp - Nguồn sức mạnh của doanh nghiệp Việt Nam.
.
Bưu điện Việt Nam - Vững vàng vượt qua thử thách
Bưu điện Việt Nam - Vững vàng vượt qua thử thách
.
.
.
.
.
.