.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thứ Tư, 09/10/2019|20:31

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai toàn diện, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, qua đó, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng, là giai đoạn quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 nhằm “sớm đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khẳng định vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Là doanh nghiệp nhà nước được thành lập công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc và bài bản. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gương mẫu của Đảng bộ, chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, đặc biệt đã phát huy vai trò nêu gương của đồng chí bí thư, cấp ủy viên. Công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thực hiện đúng quy định, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao sự đoàn kết thống nhất, ổn định tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ.

Với trên 70 đảng viên và 04 chi bộ, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty (TCT) luôn giữ vững vị trí tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt của Đảng bộ Vinataba trong các chương trình sinh hoạt, giáo dục chính trị về nguồn, trong học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi: đạt giải Ba cuộc thi “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” – năm 2016, giải Đặc biệt của Cuộc thi sáng tác Slogan cho TCT năm 2017; Giải Nhì Cuộc thi viết về “Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 10 năm một chặng đường” năm 2018, Giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 2019”,… Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ công nhân viên Thuốc lá có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo...

Khẳng định vị trí là đơn vị mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, luôn giữ vai trò dẫn đầu trong ngành Thuốc lá Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của Luật Phòng, chống tác hại Thuốc lá (PCTHTL); việc tuyên truyền mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá tiếp tục tác động tâm lý người tiêu dùng, thuốc lá nhập lậu có xu hướng tăng,... nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu có ý nghĩa. Toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao dân chủ và luôn giữ vững các nguyên tắc của Đảng để có các giải pháp vượt qua thách thức, ứng phó linh hoạt đối với những thay đổi của môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của toàn Tổ hợp Tổng công ty, giữ vững và phát triển thị trường trong nước, đi đôi với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, đảm bảo đời sống việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tổng công ty tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới, luôn giữ vai trò dẫn đầu trong ngành Thuốc lá Việt Nam. Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu Tổng công ty theo chủ trương chung, xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt các kết quả tích cực, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng. Cùng với truyền thống đoàn kết, vượt khó, phấn đấu bền bỉ của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Tổng công ty.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế cơ bản theo Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ: đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; Đề án phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá của Tổng công ty đến năm 2030; thực hiện công tác tái cơ cấu Tổng công ty; nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu phát triển các sản phẩm cao cấp và các sản phẩm thay thế thuốc lá nhập lậu; Phối hợp các Bộ ban ngành thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Thực hiện hệ thống phân phối chung sản phẩm thuốc lá điếu trong Tổng công ty.

Những năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty, là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

* Trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm thực hiện tốt các giải pháp sau

Một là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn liền với đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ với quá trình thực hiện tái cơ cấu của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả và hiện đại, phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục đổi mới và kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị.

Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công nhân viên chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các hoạt động thiết thực hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ba là: Củng cố tổ chức đảng, quan tâm phát triển đảng và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Kiện toàn lại các chi bộ trực thuộc theo Quyết định 69 về việc hợp nhất các Ban Đảng với các cơ quan chuyên môn để thuận lợi cho việc sinh hoạt chi bộ và đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tiếp tục cải tiến, đổi mới việc hội họp, giao ban, hội ý trong Đảng ủy. Cấp ủy các Chi bộ chú trọng thực hiện cải tiến, đổi mới về nội dung, chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ và thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề.

- Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; đề cao và phát huy tính chiến đấu của đảng viên trong sinh hoạt Đảng.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, chú trọng phát triển đảng viên mới là đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ, nâng cao chất lượng của đảng viên mới.

- Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến cơ bản trên các mặt tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường sức mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên toàn diện cả chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, kiến thức an ninh quốc phòng.

Bốn là: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng và tăng cường công tác giám sát về mọi mặt, chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời những biểu hiện vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên để có biện pháp giải quyết. Giám sát việc thực hiện kết luận tại Hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy và đảng viên theo Nghị quyết TW4 khóa XII, việc thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã đề ra sau kiểm điểm.

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng qua việc rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các quy chế, quy định; Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ việc kê khai và công khai tài sản của các đối tượng theo quy định

Năm là: Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và  đoàn thể

Chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn Văn phòng cơ quan TCT thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Cơ quan và xây dựng các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tích cực tham gia trong việc giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, nội quy làm việc. Tăng cường bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên để nâng cao nhận thức, từ đó làm tốt công tác phát triển đảng; kịp thời cổ vũ, động viên những phong trào, những tập thể, cá nhân tốt, việc làm tốt.

Phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ SXKD trong CNVC lao động của Cơ quan. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Cơ quan. Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CBCNV. Tiếp tục thực hiện Chương trình giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

* Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần thực hiện tốt các giải pháp

- Bám sát phương hướng, nhiệm vụ SXKD của TCT, Nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty để cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cán bộ đảng viên nâng cao công tác tham mưu đề xuất, quản lý và điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát.

- Lãnh đạo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả phương án Tái cơ cấu Tổng công ty theo phê duyệt của Chính phủ, Bộ Công thương; thực hiện thoái vốn góp của Tổng công ty ở các đơn vị ngoài ngành.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với các dự án đầu tư.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động.

- Thực hiện tốt hệ thống phân phối Vinataba; tăng cường khả năng kiểm soát thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các khâu phân phối.

- Đẩy mạnh và khẳng định thương hiệu của TCT và các đơn vị; Tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau về thị trường xuất khẩu, khách hàng và giá bán.

- Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác thị trường của TCT; rà soát, xây dựng phương án và lộ trình cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo từng phân khúc, thị trường, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác chống buôn lậu theo Chỉ thị 30 của Chính phủ.

- Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty về: Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tình hình sử dụng, bảo toàn vốn nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và toàn Tổ hợp Tổng công ty, đảm bảo nguồn lực tài chính cho sự phát triển của Tổng công ty.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển bền vững”, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động toàn Đảng bộ cơ quan Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần xây dựng, phát triển Tổng công ty bền vững./.

Nguyễn Thị Ngọc

Chi bộ 4, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

 

.
.
.
.