.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Nâng cao năng lực, vai trò của tổ chức Đảng, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước

Thứ Bảy, 21/11/2020|23:44

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) lần thứ III diễn ra vào thời điểm có những biến động lớn trên thế giới và trong nước: cạnh tranh thương mại gia tăng, thiên tai, dịch bệnh tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, nhưng đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân. 

Đối với Đảng bộ NHPT, đây là thời điểm NHPT tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025, tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2020 - 2021 và Chiến lược phát triển của NHPT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo bước thay đổi toàn diện trong thực hiện chính sách tín dụng những năm tiếp theo.

Đại hội Đại biểu đảng bộ NHPT lần thứ III với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Kỷ cương - Ổn định - Phát triển” sẽ tập trung trí tuệ, sức lực của toàn thể đảng viên thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ, tập trung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; bầu Ban chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần III.

Tại Dự thảo báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ những nguyên nhân để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Theo đánh giá của Đảng ủy NHPT, qua 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, với quyết tâm “vượt qua thách thức, giữ vững ổn định hoạt động”, Đảng bộ NHPT đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy NHPT đã bám sát Nghị quyết và các chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên để xây dựng, ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và triển khai chương trình công tác hàng năm nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phù hợp với đặc thù hoạt động và nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, cá nhân.Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới về hình thức và nội dung theo hướng thiết thực, hiệu quả: hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung về quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị; công tác luân chuyển, bố trí công việc, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật và quy hoạch cán bộ chủ chốt của NHPT được thực hiện đúng quy định. Công tác tổ chức bộ máy được thực hiện theo Đề án sắp xếp lại còn 39 chi nhánh so với 46 Chi nhánh từ đầu nhiệm kỳ; từ 23 còn 15 đơn vị tại Trụ sở chính. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 193 đảng viên mới, công tác phát triển Đảng hàng năm được chú trọng quan tâm cả về chất lượng và số lượng. Công tác kiểm tra giám sát được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Công tác khắc phục các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và phối hợp với các cơ quan chức năng được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đơn vị. Các đoàn thể phát huy được vai trò, chức năng trong tham gia xây dựng tổ chức đảng và hoạt động của Ngành.

Duy trì tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa trong nội bộ” được Đảng bộ NHPT chú trọng, lãnh đạo tổ chức và cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí thực chất góp phần thiết thực vào hiệu quả hoạt động của NHPT.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, mặc dù giai đoạn này hoạt động của hệ thống gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo NHPT đã nỗ lực tổ chức điều hành hệ thống hoạt động ổn định, huy động các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân cho các dự án, khoản vay, đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống, chủ động xây dựng Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019-2021. Trong điều kiện hành lang pháp lý cho hoạt động của NHPT còn thiếu, chưa đồng bộ, Đảng ủy đã lãnh đạo NHPT chủ động và tích cực báo cáo, tham gia ý kiến xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật với các cấp có thẩm quyền. Các văn bản quan trọng đang được các cấp có thẩm quyền xem xét ban hành trong thời gian tới.

Các nhiệm vụ quan trọng của Đề án cơ cấu lại NHPT và các nghiệp vụ chủ yếu được NHPT thực hiện với quyết tâm cao, vượt thách thức bằng các giải pháp phù hợp với thực tế. Qua 5 năm đạt được một số kết quả chủ yếu như: Doanh số huy động mới (có kỳ hạn) trên 155.000 tỷ đồng; nguồn vốn được cân đối, bảo đảm mục tiêu an toàn thanh khoản. Doanh số cho vay tín dụng đầu tư trên 35.000 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án trọng điểm theo yêu cầu của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất của nền kinh tế, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội; đầu tư sản xuất điện, nâng cấp nguồn điện, lưới điện, cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Cho vay vốn tín dụng xuất khẩu (giai đoạn 2015-2017) trên 7.000 tỷ đồng giúp nhiều doanh nghiệp có thêm năng lực cạnh tranh, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trên thị trường quốc tế,góp phần hạn chế nhập siêuTăng cường tiếp nhận, quản lý cho vay lại vốn nước ngoài và cho vay vốn của Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài, với số vốn giải ngân mới trên 61.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng từ NHPT góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Các dự án đầu tư lĩnh vực an sinh xã hội, hạ tầng giáo dục, y tế, nước sạch... góp phần tăng năng lực về cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh, cung cấp nước sạch, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân ở những vùng còn khó khăn.

Các nghiệp vụ Hỗ trợ sau đầu tư, Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM được duy trì và thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, Đảng ủy NHPT đã lãnh đạo VIDIFI tổ chức vận hành tốt Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chỉ đạo triển khai các hạng mục dở dang, hoàn công và quyết toán theo quy định. Tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hài Phòng sau 5 năm vận hành luôn đảm bảo thông suốt, an toàn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra. Quan hệ hợp tác quốc tế được NHPT tiếp tục chú trọng, tăng cường bằng các hoạt động hợp tác huy động vốn, hợp tác đào tạo nhân lực, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm với các ngân hàng và tổ chức tài chính có chức năng tương đồng với NHPT, nhằm từng bước nâng cao năng lực thực thi chính sách tín dụng Nhà nước. 

Nhiệm kỳ này là giai đoạn thứ II NHPT tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019-2021. Theo đó, NHPT thực hiện tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng tin gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của NHPT, điều chỉnh một số quy định về công tác cán bộ, đào tạo cán bộ, đồng thời rà soát hoàn chỉnh quy trình quản trị nội bộ, xây dựng và ban hành thang, bảng lương của NHPT phù hợp với đặc thù điều kiện thực tế. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại các chi nhánh trong hệ thống, sáp nhập, giải thể một số đơn vị; sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo tại các Ban, Trung tâm, Văn phòng thuộc Trụ sở chính. Đến nay, Công tác thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế được Đảng bộ NHPT thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra. Về cơ cấu lại hoạt động nghiệp vụ, theo chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2018, NHPT dừng cho vay tín dụng Xuất khẩu, Hỗ trợ sau đầu tư, Bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và chương trình cho vay với lãi suất 0% theo quy định của cấp có thẩm quyền; tập trung vào các hoạt động chính là tín dụng đầu tư và quản lý nguồn vốn ODA Chính phủ ủy thác.

Trong điều kiện khó khăn về tài chính, NHPT đã nỗ lực thực hành tiết kiệm, tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của hệ thống. Đời sống của cán bộ viên chức, người lao động (NLĐ) được đảm bảo với mức thu nhập ổn định, không gây xáo trộn lớn. So với năm đầu nhiệm kỳ, tổng số lao động toàn hệ thống đến thời điểm tháng 5/2020 đã giảm gần 20%; thu nhập bình quân 5 năm của người lao động đạt mức 12.76 triệu đồng/người/tháng. Nếu đặt trong bối cảnh chung của toàn xã hội, cùng với những điều kiện cụ thể hết sức khó khăn của NHPT thì đây là một kết quả rất có ý nghĩa.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đạt được, dự thảo báo cáo Chính trị của Đảng ủy NHPT cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khá cụ thể về những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; phân tích rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, công tác lãnh đạo điều hành trongnhiệm kỳ tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, với nhiều khó khăn thách thức; nhưng với tinh thần, thái độ chính trị nghiêm túc, Đảng ủy NHPT đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp phù hợp, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, Đảng bộ NHPT tiếp tục lãnh đạo hệ thống NHPT thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao phó./.

Chi bộ Tạp chí Hỗ trợ phát triển - Đảng bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam

.
.
.
.