.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – từ nhận thức đến hành động

Thứ Tư, 10/11/2021|19:24

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất trong tất cả những người Việt Nam đẹp nhất. NGƯỜI là kết tinh của vẻ đẹp Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử. NGƯỜI chính là “sen của loài người” (Phạm Văn Đồng). Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chủ tịch đã để lại cho nhân dân ta, đất nước ta những di sản vô giá, một trong những di sản đó chính là “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, từ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, Đảng bộ đã đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Học tập và làm theo Bác - các bước phát triển nhận thức qua các kỳ Đại hội:

Không phải chỉ đến bây giờ, việc học tập và làm theo Bác mới được chú trọng đến vậy, nhìn lại lịch sử cách mạng mới thấy, việc học và làm theo Bác đã có một quá trình lâu dài và ngày một hoàn thiện.

Tại Đại Hội II (02/1951), việc Học theo Bác của Đảng ta lần đầu tiên được chính thức đề cập lần trong Văn kiện Đại hội, và cũng kể từ đó Đảng ta đã kêu gọi: “Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch, để sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng mau đi đến thẳng lợi hoàn toàn”.

Tới Đại hội III (năm 1960), khẳng định: “Đảng ta và nhân dân ta vô cùng tự hào về vị lãnh tụ của mình. Thay mặt cho toàn Đảng và toàn dân, Đại hội toàn quốc chúng ta một lần nữa tỏ lòng tin tưởng và biết ơn sâu sắc đối với Đồng chí Hồ Chí Minh, và kêu gọi tất cả đảng viên, cán bộ dốc lòng học tập gương sáng của Đồng chí, tiếp tục phấn đấu không mệt mỏi cho độc lập thống nhất của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân”.

Năm 1969, Bác ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại những tổn thất to lớn, niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc và bạn bè quốc tế. Tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn nghẹn ngào đọc Điếu Văn: “Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng…”.

Từ sau ngày Bác ra đi, việc học tập và làm theo Bác chính thức được đẩy mạnh thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng toàn dân ta, được đề cập sâu sắc qua từng Kỳ Đại hội.

Ngày 29/9/1969 Bộ Chính trị khóa III đã ra Chỉ thị 173 CT/TW về “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đại hội IV, tổng kết những kinh nghiệm và bài học quý báu để có được thắng lợi của thành quả cách mạng, trong đó có bài học “phải thấm nhuần tư tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tại Đại hội V (3/1982), Đảng ta đưa ra một nhận thức mới là cần phải “xác định đầy đủ về học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại hội VI (1986), chỉ rõ: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, từ sau Đại hội VII của Đảng (6/1991) việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. lần đầu tiên Đảng nêu lên khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Đến Đại hội IX của Đảng (năm 2001), trong Báo cáo chính trị được thông qua tại Đại hội này, khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa ra cụ thể, rõ ràng hơn. Ngày 27/3/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”; Thực hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 30/8/2005 của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa IX về: “Triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở kết quả tích cực nhận được từ mô hình điểm, Đại hội X ban hành Chỉ thị 06-CT/TW 07/11/2006, về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kể từ đây, việc học tập và làm theo Bác được phổ biến rộng rãi và bắt đầu đi vào chiều sâu.

Đại hội XI (năm 2011), Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội Đảng. Sau 05 năm thực hiện, Chỉ thị đã góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trên cả nước, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ta xác định tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh hiện thực hóa Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa:

Tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa việc học tập và làm theo Bác luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Năm 2016, khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, kế thừa những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được cũng như rút được các bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm theo Bác từ những giai đoạn trước đó, Đảng bộ đã từng bước đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách bài bản nhưng cũng không kém phần sáng tạo, hiệu quả.

Đồng chí Lê Xuân Khải - Bí thư Đảng bộ chia sẻ: “Từ những ngày đầu khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, bản thân tôi và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ hết sức trăn trở để tìm ra những cách làm mới nhằm hiện thực hóa Chỉ thị. Nói thì dễ nhưng để làm tốt thì lại là một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ”.

Từ 2016 đến nay, hằng năm Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai kịp thời các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc.

Nhiều đơn vị trong Công ty đã có những cách làm tốt, mô hình hay từ việc học tập và làm theo Bác, trong đó nổi bật lên các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phong trào tiết kiệm, chống lãng phí… nhằm tiết kiệm năng lượng, nguyên, vật liệu, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Đảng ủy Công ty đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo Công đoàn công ty phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Tổng công ty và Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như phong trào: Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 90 ngày đêm, Giỏi việc nước, đảm việc nhà, … Các phong trào thi đua đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, người lao động, huy động tối đa mọi nguồn lực trong Công ty thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, toàn Công ty có 206 sáng kiến, giải pháp hữu ích, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, ước tỉnh đã làm lợi cho Công ty 11,3 tỷ đồng.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các tổ chức đoàn thể, cán bộ công nhân viên tích cực thực hiện và hưởng ứng công tác từ thiện, an sinh xã hội với mục tiêu vì tình yêu thương con người, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp và trách nhiệm xã hội. Hằng năm, số tiền chi cho công tác an sinh xã hội hàng trăm triệu đồng.

Đảng ủy đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu gương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm tốt, mô hình hay trong Đảng bộ. Qua đó ý thức trong học tập, nghiên cứu, làm theo của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện Chỉ thị 05. Phân công ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra phân công thành viên dự họp, theo dõi các chi bộ; thường xuyên lắng nghe người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền và đoàn thể báo cáo tình hình triên khai, thực hiện và các nội dung liên quan đến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cuộc họp Ban chấp hành mở rộng, các hội nghị Đảng bộ.

Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Chi bộ tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị, đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, kế hoạch tiếp theo; lựa chọn, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ có 05 tập thể và 04 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng về thành tích trong đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ tình hình, nhiệm vụ chính trị hằng năm, Đảng ủy xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đó tập trung vào các nội dung: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

Mỗi cấp ủy, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã lựa chọn thực hiện nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ.

Việc từng bước từng bước thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo ra một sự thay đổi lớn từ nhận thức đến hành động cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Nói về những kết quả đạt được sau quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị nói riêng và Đảng bộ Công ty nói chung, đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính – một trong những đơn vị triển khai thành công và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Công ty cho hay: “Không nói quá rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo nên một cuộc cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nói riêng và toàn Đảng bộ nói chung. Đó là cuộc cách mạng đấu tranh chống lại những thói xấu, những tiêu cực, thiếu sót của chính mình để ngày càng hoàn thiện hơn. Học Bác từ những điều giản dị, gần gũi nhất. Từ những ví dụ rất nhỏ như ra khỏi phòng tắt hết thiết bị điện, hay sử dụng giấy tận dụng để in lại mặt sau, nháp trên mặt các tờ lịch đã xé, anh em trong Chi bộ vẫn đùa vui chân chất rằng, đây chính là học theo phong cách Hồ Chí Minh về đức tính cần kiệm”.

Trong giai đoạn mới này, trước những diễn phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, nhất là diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, cùng với những thách thức chung của ngành Thuốc lá, việc tiếp tục vận dụng Chỉ thị 05-CT/TW về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào thực tiễn Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa là việc làm vô cùng cần thiết để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra./.

                                            Lý Thị Huyền - Chi bộ Phòng Hành chính

.
.
.
.