.
.

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Đi tìm "hạt giống cách mạng" cho Đảng

Thứ Tư, 22/11/2023|16:45

Kỳ 5. Để “Ươm mầm” thành công

Nghị quyết số 21/NQ/TW của Ban chấp hành TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới khẳng định: Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ EVNICT xác định rõ, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện mục tiêu tổng quát, toàn diện trên tất cả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp; cải thiện môi trường làm việc và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần CBCNV.

Giai đoạn 2023-2025 được nhận định vẫn là giai đoạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp khó khăn về tình hình tài chính. Tập đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số, thực hiện triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: (1) Triển khai phát triển hạ tầng số; (2) Phát triển nền tảng số; (3) Phát triển dữ liệu số; (4) Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; (5) Phát triển kỹ năng số, văn hóa số; (6) Phát triển thanh toán số.

EVNICT thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi: (i) Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn: (ii) Đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết. Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức: (i) xu hướng công nghệ phát triển quá nhanh, các thiết bị hạ tầng của Tập đoàn cần có thêm thời gian để quy hoạch chuyển đổi; (ii) Nhu cầu chuyển đổi số để đáp ứng với xu hướng công nghệ tăng đột biến đòi hỏi đội ngũ CBCNV của Công ty phải chủ động học tập, trau dồi kiến thức để đáp ứng được với yêu cầu của Tập đoàn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công ty phải tập trung khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ EVN giao, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà EVN giao trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Công tác phát triển đảng viên là của toàn Đảng bộ

Nghị quyết về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy EVNICT xác định rõ mục tiêu: Nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về công tác tạo nguồn kết nạp đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của từng đảng viên, nhất là đồng chí bí thư chi bộ.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (năm 2025), mỗi năm kết nạp được ít nhất 1 Đảng viên đối với các Chi bộ có số lượng trên 10 quần chúng; 90% các quần chúng giữ chức danh quản lý từ nhóm trưởng trở lên, quần chúng tham gia công tác đoàn thể giữ vị trí từ Tổ trưởng Tổ công đoàn, bí thư chi đoàn đoàn thanh niên trở lên là Đảng viên; Công tác phát triển đảng viên của các chi bộ được xem là chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Công ty kết nạp 25-30 đảng viên. Đảng bộ EVNICT đề ra mục tiêu số lượng quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là 35-40 quần chúng giai đoạn 2020- 2025. Trong đó, đặt ra mục tiêu cụ thể: Năm 2020-2021 tổ chức 09 ÷ 13 quần chúng tham gia lớp nhận thức đảng; Năm 2022 tổ chức 05÷ 08 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng; Năm 2023 tổ chức 05÷ 07 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng; Năm 2024 tổ chức 04÷ 07 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng; Năm 2025 tổ chức 03÷ 05 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng.

Căn cứ kế hoạch kết nạp đảng viên của Đảng ủy Công ty, các chi bộ đề xuất danh sách kết nạp đảng hàng năm, dự kiến trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy Công ty thực hiện kết nạp 26÷ 30 đảng viên. Cụ thể: Năm 2020 – 2021 kết nạp 08 ÷ 12 đảng viên; Năm 2022 kết nạp 04 ÷ 06 đảng viên; Năm 2023 kết nạp 04 ÷ 05 đảng viên; Năm 2024 kết nạp 03 ÷ 04 đảng viên; Năm 2025 kết nạp 03 ÷ 03 đảng viên.

Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ EVNICT đưa ra nhiệm vụ cho các chi bộ trực thuộc, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cho người lao động trong chi bộ nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh; nêu cao tính tự giác tích cực trong lao động, học tập, tham gia các phong trào của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, rèn luyện để phấn đấu thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thường xuyên rà soát, thống kê nguồn phát triển đảng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm của chi bộ, trong đó chú ý số quần chúng đã được học lớp cảm tình đảng.

Đảng bộ EVNICT quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư cho Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ về thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng.
Đảng bộ EVNICT quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư cho Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ về thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí trong chi ủy phụ trách công tác kết nạp đảng viên. Quan tâm theo dõi, giúp đỡ quần chúng đã được học lớp nhận thức đảng tiếp tục rèn luyện để trở thành đảng viên. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời hồ sơ kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Củng cố đội ngũ các cấp phòng, tổ, quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xem xét đề nghị kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện; bố trí đảng viên có chuyên môn nghiệp vụ cao giữ các chức danh trưởng nhóm, trưởng các dự án ... Phân công đảng viên chính thức bồi dưỡng, giúp đỡ, hỗ trợ quần chúng ưu tú cảm tình đảng, viết lý lịch; hàng tháng báo cáo chi bộ.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên của các đơn vị tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với chương trình xây dựng Công ty trong thời đại cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 … kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo trình độ học vấn, độ tuổi, có danh sách giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm.

Chi bộ trực thuộc hàng năm lựa chọn các quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức đảng do Đảng ủy Công ty tổ chức hoặc giới thiệu các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức.

Đối với công tác tạo nguồn và tổ chức lớp nhận thức về Đảng: Quý I hàng năm căn cứ báo cáo của các chi bộ, Đoàn Thanh niên, Đảng ủy Công ty rà soát, bổ sung danh sách quần chúng ưu tú vào nguồn phát triển đảng viên, đưa ra khỏi nguồn phát triển đảng đối với các trường hợp phấn đấu không liên tục, không đủ tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu, uy tín thấp..., Vào Quý II hàng năm Đảng ủy Công ty lập kế hoạch tổ chức cho quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm hướng dẫn các chi bộ trong việc viết lý lịch, lập hồ sơ đề nghị thẩm tra lý lịch kết nạp đảng, hồ sơ kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức đảm bảo theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên và báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Công ty ra Quyết định kết nạp đảng viên; Tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên năm  hằng năm; Theo dõi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển đảng viên, hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm công tác thực hiện.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác kết nạp đảng viên, công tác thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên. Kiến nghị biểu dương những chi bộ thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình những chi bộ thực hiện không hiệu quả.

Các chi bộ hàng năm báo cáo lập kế hoạch thực hiện Nghị quyết phát triển đảng viên của Đảng ủy Công ty, hàng tháng rà soát nguồn phát triển đảng viên, bổ sung vào danh sách quần chúng ưu tú, cho ra nguồn quần chúng không đạt tiêu chuẩn. Báo cáo Đảng ủy Công ty danh sách quần chúng ưu tú trước khi thực hiện thủ tục hồ sơ kết nạp đảng. Chủ động giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng trong nguồn phát triển đảng viên, tạo điều kiện cho quần chúng có ý thức phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chú trọng chất lượng hơn số lượng

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”, “phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng”, Đảng bộ EVNICT xác định, công tác phát triển đảng viên tại EVNICT chú trọng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Đảng viên được kết nạp có đầy đủ trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị.

Đảng bộ EVNICT cũng xác định, việc tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác để tập hợp quần chúng, xây dựng, phát động các phong trào thi đua, thông qua đó phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, Đảng ủy Công ty sẽ có buổi làm việc với BCH Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên để đưa ra định hướng hoạt động, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên. Ngoài ra, Đảng ủy Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi bộ trong việc thực hiện kết nạp quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng chặt chẽ, đúng quy trình quy định.

Cùng với thực hiện các giải pháp trên, các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền kết nạp đảng viên; phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn trong công tác thẩm định hồ sơ kết nạp đảng nhưng cũng phải khoa học, nhịp nhàng để rút ngắn tiến độ trong quy trình phát triển đảng viên mới.

Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020- 2025, bồi dưỡng kết nạp từ 3 - 5 đảng viên mới/năm và tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ này. Báo cáo của Đảng bộ Công ty, năm 2020, số lượng đảng viên đầu nhiệm kỳ là 122 đồng chí, đến giữa nhiệm kỳ đã kết nạp mới được thêm 21 đồng chí, vượt chỉ tiêu Nghị quyết phát triển Đảng nửa nhiệm kỳ. Cụ thể, năm 2020, Đảng ủy Công ty kết nạp 06 đảng viên, hoàn thành kế hoạch đề ra; Năm 2021, Đảng ủy Công ty kết nạp 09 đảng viên; Năm 2022, Đảng ủy Công ty kết nạp 06 đảng viên.

Hàng năm, Đảng bộ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng Đảng được ít nhất 01 lần; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng đảng viên mới, nhận thức về đảng ít nhất 02 lần/năm. Kết quả, năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng Covid - 19 nên Đảng ủy Công ty không tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng Đảng, năm 2022 tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng Đảng; Hoàn thành chỉ tiêu cử 100% đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quần chúng ưu tú tham dự lớp nhận thức về đảng theo kế hoạch năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Vượt số lượng kết nạp đảng trong nửa nhiệm kỳ 2020- 2025 và đảm bảo chất lượng đảng viên được kết nạp, đúng quy trình, quy định, Đảng bộ EVNICT cho biết, số đảng viên trong Đảng bộ được kết nạp từ năm 2020-2023 là 28 đảng viên; Số quần chúng tham gia lớp nhận thức Đảng là 38 quần chúng.

Đảng viên của EVNICT ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đảng viên có trình độ đại học trở lên của Đảng bộ là 130 đảng viên chiếm 96,2%.

Một hạt giống tốt, cái cây sẽ lớn mạnh. Nhiều hạt giống tốt sẽ cho cả rừng cây xanh tốt. Tuy nhiên để lựa chọn được hạt giống tốt cần phải tìm kiếm, sàng lọc, chọn lựa khắt khe, bên cạnh đó còn phải chăm sóc, bồi dưỡng, theo dõi, giám sát, đánh giá để có được kết quả cuối cùng. Việc phát triển đảng viên cũng giống như vậy. Bởi lẽ nếu tìm được những đảng viên tốt sẽ làm cho tổ chức đảng có nguồn sinh lực mới, ngày càng lớn mạnh, nâng cao sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo góp phần hoàn thành sứ mệnh to lớn của mình trong sự nghiệp cách mạng, phù hợp với tình hình mới.

Đảng bộ EVNICT đã, đang và sẽ nỗ lực bám sát các Nghị quyết của Trung ương và cấp trên về công tác xây dựng, phát triển Đảng viên để mỗi quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ thấm nhuần được tinh thần, tư tưởng, nguyên tắc của tổ chức Đảng; phát huy và cống hiến cho EVN/EVNICT.

Hồ Thị Vân, Đảng bộ Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.