.
.

Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị theo tinh thần NQTW4 (khóa XI)

Chủ Nhật, 25/11/2012|20:24

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong 03 ngày từ 20-22 tháng 11 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4, BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Trong 03 ngày, Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chính trị, các Ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4; phân tích ưu điểm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ; trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; 19 điều Đảng viên không được làm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá đúng  ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cũng như cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng  ủy và đề xuất giải pháp, lộ trình khắc phục.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, đồng chí Nghiêm Văn Bang, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI. Cùng với báo cáo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, từng Ủy viên Ban Thường vụ đã chuẩn bị và trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân mình trên tinh thần trung thực, trách nhiệm, thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc bám sát các nội dung hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tại hội nghị, các báo cáo đã được thảo luận công khai, dân chủ trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, các thành viên Tổ công tác Đảng ủy Khối đã tham gia góp ý thẳng thắn, trách nhiệm. Các mặt hoạt động của Tổng công ty, trong đó ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là đầu tư, phát triển nhà và đô thị đã được đánh giá đầy đủ về mặt được, các hạn chế và các giải pháp đồng bộ cần khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã kiểm điểm sâu sắc và thống nhất cao về những việc đã đạt được; những hạn chế, bất cập cũng như phương hướng, giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thống nhất đánh giá: có thể khẳng định Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị là một tập thể trí tuệ, đoàn kết, gương mẫu; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ tư tưởng, quan điểm sai trái, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như các Ủy viên Ban Thường vụ đã tập trung sức lực, trí tuệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác cán bộ; việc xây dựng và thực hiện đồng bộ các Quy chế hoạt động trong công tác đảng và hoạt động quản trị trong doanh nghiệp.

Cơ bản thống nhất với báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Đảng ủy Khối đã phát biểu kết luận Hội nghị và khẳng định: công tác chuẩn bị Hội nghị kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị được tiến hành nghiêm túc, cách thức tiến hành đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối; Hội nghị kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn chân tình và có tính chất xây dựng; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành bước đầu công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đạt yêu cầu theo quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cơ quan có liên quan đồng thời báo cáo kết quả kiểm điểm bước đầu của Ban Thường vụ Đảng ủy với Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty theo đúng quy định. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty khẩn trương tổ chức Hội nghị phổ biến kinh nghiệm tiến hành kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, giải đáp những vướng mắc, lúng túng của các đơn vị trực thuộc trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm và chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc tiến hành tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đảm bảo các quy định, hướng dẫn và tiến độ chung của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tổng hợp và xây dựng thành chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.