.
.

Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề án khoa học

Thứ Sáu, 07/08/2020|09:17

Trong 2 ngày 3-4/8, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đối với 02 đề án khoa học. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối chủ trì Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo buổi họp.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở Đề án “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”, mã số KHBĐ (2018)-48, do TS. Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm Đề án.

TS. Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt nội dung Đề án
TS. Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Đề án trình bày tóm tắt nội dung Đề án “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.

Các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và đánh giá: Đề án có tính thời sự, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.  Nội dung Đề án nêu khái quát về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối; đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong điều kiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị quyết TW5 khóa XII. Đây là công trình nghiên cứu công phu, độc lập, có kết cấu hợp lý. Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề án cấp cơ sở đề nghị Chủ nhiệm đề án TS. Hoàng Giang cùng nhóm tác giả hoàn thiện một số chi tiết cụ thể theo ý kiến của phản biện và Ủy viên Hội đồng để sớm trình Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương nghiệm thu Đề án.

TS. Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt nội dung Đề án.
TS. Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Đề án trình bày tóm tắt nội dung Đề án “Phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống”.

Trước đó, ngày 3/8, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở Đề án “Phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống” mã số KHBĐ (2018)-37 do TS. Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm.

Đề án đã nghiên cứu, phân tích thực trạng việc thực hiện giám sát cán bộ chủ chốt, người đứng đầu về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Qua nghiên cứu, đề án đã đề xuất một số giải pháp và xây dựng dự thảo quy chế phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong doanh nghiệp, đơn vị. Dự thảo quy chế có thể trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua để triển khai vào thực tế.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị Chủ nhiệm Đề án TS. Nguyễn Thị Tiếp cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện một số nội dung như: vị thế, hiệu lực, hiệu quả, nội dung, phương thức, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giám sát …để Đề án đạt kết quả tốt hơn nữa, sớm trình Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương nghiệm thu Đề án.

Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở 02 đề án khoa học bằng hình thức bỏ phiếu kín và kết quả đạt tỷ lệ tán thành nghiệm thu là 100%.

P.V

.
.
.
.