.
.
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc, nêu rõ một số vấn đề cần thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương.
.
Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giới thiệu toàn văn Thông báo kỳ họp.
.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII)
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
.
Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
.
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9 - 2020
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9 - 2020.
.
Hội nghị góp ý vào các nội dung dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 8/2020 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các nội dung văn kiện, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-22/9/2020)
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu.
.
.
.
.
.
.