.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 2-2021

Thứ Sáu, 05/02/2021|15:09

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Ngày 1/2/2021, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 30 đồng chí tham dự Đại hội. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo tham luận tại Đại hội, với tiêu đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. 3 đồng chí đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được đề cử bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đều trúng cử, đó là: Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 

Đọc Diễn văn bế mạc Đại hội,  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 1/2021

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 01/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, sau khi quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị tốt nhất cho việc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các nội dung: xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020; việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy các đảng ủy trực thuộc; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và các nội dung khác.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Cơ quan, Đảng bộ và Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020. Cùng với việc tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng tại các đảng bộ trực thuộc, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã tham mưu thực hiện 167 nội dung công việc theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh. Chất lượng công tác tham mưu của các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy Khối. Trong năm 2020, các mặt công tác đảng của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra. Đảng ủy Cơ quan đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần đối với đoàn viên Công đoàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trương ương, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương  Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho 02 đồng chí thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể xuất sắc; tặng Bằng khen cho 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 02 năm liên tục (2019 - 2020), 06 tập thể đạt doanh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 07 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020; tặng Bằng khen cho 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Khối” năm 2020, 03 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (năm 2019, 2020), 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Khối” năm 2020; 18 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 85 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2021, tập thể Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phấn đấu: Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm - Hiệu quả, tham mưu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan Đảng ủy Khối; đại diện các ban, đơn vị đã ký kết Giao ước thi đua năm 2021.

Các doanh nghiệp trong Khối tập trung phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VNA tập trung cao nhất phục vụ đại biểu tham dự Đại hội XIII

Là đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Vietnam Airlines (VNA) đã tập trung nguồn lực cao nhất dể đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo cho các đoàn đại biểu.

Các chuyến bay vận chuyển đại biểu của VNA được triển khai từ 20/1 đến 4/2/2021. Trong đó, trên chiều đi từ các tỉnh, thành đến Hà Nội kéo dài từ 20/1 đến 25/1, VNA thực hiện tổng cộng 90 chuyến bay chở hàng trăm đại biểu. Với đội tàu bay hiện đại, nhiều đường bay nội địa trải dài khắp cả nước, Hãng chủ động xây chủ động xây dựng lịch bay phù hợp với nhu cầu đi lại của Đoàn đại biểu. Nhân lực phục vụ có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống tốt nhất được bố trí tham gia phục vụ các chuyến bay. Đồng thời, VNA bố trí trực điều hành trực tiếp, tham gia phục vụ công tác đón/tiễn các đoàn đại biểu tại sân bay; xây dựng các kịch bản, phương án để bảo đảm cho công tác phục vụ Đại hội đạt kết quả, hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo VNA trực tiếp đến các sân bay trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng.

Trong dịp này, VNA đã đặt may 10.000 khẩu trang dành cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc và được chuyển trực tiếp đến từng đoàn đại biểu. Đây là loại khẩu trang 3 lớp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kháng khuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn bay tuyệt đối, VNA hiện tuân chủ chặt chẽ các quy định về đảm bảo an ninh của Cục Hàng không trong giai đoạn phục vụ Đại hội Đảng. Trước đó, Cục Hàng không đã ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay; các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MobiFone góp phần đảm bảo mạng lưới thông tin phục vụ Đại hội

Xác định rõ, đảm bảo thông tin liên lạc là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội; thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã khẩn trương tập trung thực hiện công tác chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện và xây dựng các phương án đảm bảo chất lượng mạng lưới thông tin tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhà mạng MobiFone đã hoàn thành kế hoạch nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống mạng lõi, hệ thống mạng vô tuyến điện; thực hiện backup các hệ thống, backup dữ liệu hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra Đại hội; đo kiểm, tối ưu hoá, đảm bảo chất lượng mạng tại các các khu vực dự kiến tổ chức, thực hiện nâng cấp cấu hình tại một số điểm dự kiến sẽ có traffic cao (như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các khu vực lân cận…); bố trí xe mobicar (cấu hình 3G, 4G) để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, các nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho dịch vụ SMS, thoại, hệ thống web, yêu cầu định danh, an toàn vùng phủ cũng đã được triển khai khẩn trương, toàn diện và kỹ lưỡng.  MobiFone đã hoàn thành công tác tối ưu hóa, tăng cường chất lượng mạng để đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các khu vực được xác định. Kết quả đo kiểm chất lượng mạng di động cho thấy, tốc độ tải dữ liệu MobiFone vượt trội so với mặt bằng chung, thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của MobiFone trong việc đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho thấy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nắm bắt tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kịp thời tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên chung tay cùng đơn vị khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra. Nhờ đó, trong năm 2020 đoàn viên thanh niên trong Khối đã đảm nhận thực hiện 2.114 công trình thanh niên, đạt 106% kế hoạch (trong đó có có 11 công trình sản phẩm sáng tạo được tuyên dương tại Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020; 182 công trình cấp Khối, 896 công trình cấp huyện, 1025 công trình cấp cơ sở) làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá 41,3 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hiến máu tình nguyện”, Đoàn Khối đã hiến được 11.023 đơn vị máu, đạt 110% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối. Đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp trong tương lai. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối cần có ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến, có sức sáng tạo để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là những cán bộ chủ chốt tương lai của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Petrovietnam vững vàng trước khó khăn, thử thách

Ngày 11/01/2021, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, năm 2020, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm. Cụ thể, hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng, năm 2020 đạt 15,0 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm là 10-15 triệu tấn quy dầu). Có 2 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu và Sói Vàng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.Hoàn thành đầu tư đưa 02 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng). Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3. Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế, sản lượng vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 17 ngày, đạt 1,80 triệu tấn, vượt 15,0% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 11,87 triệu tấn, vượt 0,5% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 19,17 tỷ kWh. Trong bối cảnh khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử, Petrovietnam đã vượt qua để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, đóng góp vào thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế; đã chứng minh được năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, đứng vững trước những biến động rất lớn trong môi trường kinh doanh, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho đất nước; thể hiện rõ nét vai trò của Petrovietnam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia trên biển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, CBCNV Petrovietnam về những thành tích đạt được trong năm qua. Thủ tướng khẳng định,Đảng, Nhà nước luôn quan tâm Petrovietnam, trong năm 2020, tập thể cán bộ, đảng viên, quản lý của Petrovietnamđã lấy lại tên tuổi cho Tập đoàn ở trong nước và thế giới. Đối với công tác xây dựng Đảng, Thủ tướng nêu rõ, điều rất quan trọng là, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị, tư tưởng và quản lý đảng viên, lãnh đạo cả hệ thống, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã từng bước tháo gỡ các khó khăn cho các đơn vị thành viên. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh khó khăn, Petrovietnam đã tích cực thăm dò, gia tăng trữ lượng, quyết tâm, đoàn kết, đưa Tập đoàn tiến lên trong bối cảnh mới. Tập thể cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, một tập thể đoàn kết, quyết tâm, gương mẫu, đó chính là sức mạnh của Tập đoàn. Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Petrovietnam, nhất là về thể chế, chính sách, Thủ tướng yêu cầu một số bộ liên quan sớm hoàn thành, trình Chính phủ ban hành cơ chế tài chính cho Tập đoàn. Ghi nhận những thành tựu Petrovietnam đã đạt được trong năm qua, tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Petrovietnam.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Trong năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng những nội dung cụ thể trong chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện, thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão lũ và đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhu cầu điện năm 2020 tăng trưởng thấp hơn so kế hoạch năm. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 246,5 tỷ kWh, bằng 94,3% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2019. Điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 216,0 tỷ kWh, bằng 94,7% kế hoạch, tăng trưởng 3,1% so năm 2019. 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2021 Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất, kinh doanh; các nhiệm vụ chính trị được thực hiện không vì mục tiêu lợi nhuận; các hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn; tạo sự lan tỏa, đồng thuận của xã hội, người dân đối với hoạt động của EVN nói riêng và ngành Điện nói chung.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19/01/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2020. Đồng thời triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 19 nghị quyết (trong đó có 02 nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các hoạt động tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát đối với người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn góp và 01 Chỉ thị về lãnh đạo công tác an ninh, quốc phòng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất xác định, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề của chiến lược phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhận thức rõ tình hình và quán triệt sâu sắc vai trò và nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời kỳ mới, các doanh nghiệp thành viên cần xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; duy trì sự tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TKV phấn đấu đạt thành tích xuất sắc ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020

Với sự lãnh đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2020 doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 123.425 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch điều chỉnh; lợi nhuận dự kiến trên 2,6 ngàn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh; nộp ngân sách Nhà nước 19,3 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch điều chỉnh; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 12,86 triệu đồng/người - tháng, bằng 100% so với thực hiện năm 2019. Than nguyên khai sản xuất 38,47 triệu tấn; than nhập khẩu 9,65 triệu tấn; than tiêu thụ 42 triệu tấn; sản xuất Alumin quy đổi 1,42 triệu tấn; sản xuất điện đạt 10,64 tỷ kWh; sản xuất Hóa chất, Vật liệu nổ công nghiệp đạt 80 nghìn tấn. Đồng thời, Đảng ủy TKV đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III (là đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW lựa chọn là đại hội điểm). Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa thể thao, hoàn thành và gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có 01 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Cờ “Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” cho Đảng bộ Tập đoàn.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021; là Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh; tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 85% trở lên; đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 85% trở lên, kết nạp ít nhất 180 đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, hoàn thành kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu: doanh thu 123.880 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 3.000 tỷ; tiền lương người lao động tương đương với năm 2020; than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, than sạch sản xuất 38,43 triệu tấn, than nhập khẩu 1,4 triệu tấn…

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, làm khan hiếm nguyên vật liệu cho sản xuất, phụ tùng thay thế và đẩy giá bán tăng cao, một số ngành sản xuất bị đình trệ dẫn đến một số nguyên liệu dư thừa, giảm giá bán, thậm chí giá nhập khẩu về Việt Nam chỉ gồm cước vận chuyển (ví dụ: axit H2SO4 ...), cạnh tranh trực tiếp với một số sản phẩm của Tập đoàn, làm giảm hiệu quả kinh doanh; hoạt động xuất khẩu sang một số khu vực bị đình trệ, không có đơn hàng mới trong khi một số đơn hàng cũ bị hủy làm giảm doanh thu, tăng sản lượng tồn kho,... Song với tinh thần khắc phục khó khăn, truyền thống đoàn kết thống nhất và được sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, toàn thể cán bộ CNVC Tập đoàn đã nỗ lực hết sức và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Đảng ủy Tập đoàn CN Hóa chất Việt Nam tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Bám sát tình hình thị trường từng nhóm ngành, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị để thúc đẩy tăng trưởng của một số đơn vị có khả năng tăng trưởng như: Pin-Ắc quy miền Nam, Hóa chất cơ bản miền Nam, Hóa chất Việt Trì, LIX, NET...

Tổng công ty Sông Đà triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Năm 2020, là năm thứ 3 Tổng công ty Sông Đà hoạt động theo mô hình CTCP, và được chuyển đổi chủ sở hữu phần vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty và SCIC, nhưng năm vừa qua là giai đoạn Tổng công ty Sông Đà gặp tương đối nhiều khó khăn về việc làm do các công trình trọng điểm Tổng công ty thi công đã hoàn thành; công tác tiếp thị đấu thầu thuộc ngành EPC có sự cạnh tranh khốc liệt nên sản lượng của Tổng công ty bị thiếu hụt. Bên cạnh đó, đại dịch toàn cầu Covid-19 cũng đã gây ra ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế của thế giới, Việt Nam và nhiều doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu, cụ thể: Năm 2020, tổng giá trị SXKD thực hiện là 8.058 tỷ đồng/KH 7.900 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm; doanh thu thực hiện là 6.858 tỷ đồng/KH 6800 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 553 tỷ đồng/KH 550 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 251 tỷ đồng/KH 280 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty cũng đã chỉ đạo, điều hành thi công xây lắp tại các công trường cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Các đơn vị sản xuất điện thực hiện kịp thời, đúng quy trình trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và quản lý vận hành an toàn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2021 Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất, kinh doanh, tích cực tìm kiếm các cơ hội mới trong SXKD của năm 2021 vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

BIDV dành 30 tỷ đồng tặng quà tết cho người nghèo

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức công bố Chương trình tặng quà tết cho người nghèo, với tổng trị giá 30 tỷ đồng. Đây là năm thứ 13 liên tiếp, cán bộ công nhân viên BIDV đồng tâm, tự nguyện thực hiện nghĩa cử này. Số tiền trên được phân bổ thành 60.000 suất quà Tết dành tặng đồng bào nghèo, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước. Trị giá mỗi suất quà Tết là 500.000 đồng. Theo đó, đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm, rét hại, hạn mặn… các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, công nhân viên chức lao động nghèo, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo không nơi nương tựa…

Với mong muốn tiếp tục mang đến 1 cái Tết ấm áp cho người nghèo, Công đoàn BIDV đã phát động, quyên góp trong cán bộ, công nhân viên hàng chục nghìn suất quà Tết để tặng cho đồng bào. Công đoàn các Chi nhánh BIDV sẽ kết hợp với các cơ quan ban ngành chức năng tại địa phương như: Liên đoàn Lao động tỉnh, các quỹ bảo trợ xã hội, các trung tâm chăm sóc thương bệnh binh, một số cơ quan báo chí… thực hiện tặng quà đến tận tay người nghèo.

Tặng quà Tết cho người nghèo là hoạt động ý nghĩa thường niên được BIDV thực hiện liên tục trong nhiều năm qua, nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của các địa phương, người dân trong cả nước. Từ năm 2009 đến nay, mỗi năm BIDV dành tặng từ 15.000-40.000 suất quà cho người nghèo, tổng số quà tặng đạt gần 700.000 suất quà, trị giá gần 200 tỷ đồng.

Agribank giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn

Ngày 12/01/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Agribank, đến 31/12/2020, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; lợi nhuận đạt 12.869 tỷ đồng, vượt 369 tỷ (xấp xỉ 3%) so với kế hoạch đề ra.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thống đốc NHNN nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên thực hiện Đề án Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN, toàn hệ thống Agribank tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kinh doanh an toàn, hiệu quả; ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế, góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, Thống đốc NHNN đã trao tặng các danh hiệu của Nhà nước đối với một số tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Agribank. Cũng tại hội nghị, Chủ tich Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Agribank đã trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Vietcombank nhận danh hiệu Ngân hàng quản trị tốt nhất và lãnh đạo xuất sắc trong ứng phó với đại dịch COVID-19

Vừa qua, tại chương trình trực tuyến toàn cầu, tạp chí The Asian Banker đã trao tặng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19” và đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhận danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”. 

Giải thưởng “Leadership Achievement” của The Asian Banker ra đời năm 2005, được tổ chức 3 năm một lần nhằm vinh danh các lãnh đạo, Chủ tịch và Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính. Đây là giải thưởng được đánh giá cao nhất dành cho các cá nhân trong lĩnh vực tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng được các chuyên gia kinh tế độc lập xét duyệt, dựa trên kết quả kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm liên tiếp. Giải thưởng được xét duyệt bởi đội ngũ cố vấn là những lãnh đạo trong ngành, thông qua quá trình khắt khe, kéo dài 3-4 tháng, lựa chọn từ hơn 250 định chế trong khu vực.

The Asian Banker là Tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hàng năm, Tạp chí tổ chức bình chọn rất nhiều các hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài chính đạt được kết quả tốt trong khu vực.

Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 5 năm liên tiếp

Vượt qua các doanh nghiệp uy tín trong khối Thương mại - Dịch vụ, bằng việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về các yếu tố chính yếu và đạt điểm đánh giá cao chung cuộc, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 10 “Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 2020”.

Việc tham gia và đạt thứ hạng cao tại bảng xếp hạng 5 năm liên tiếp đã phản ánh những nỗ lực của Tập đoàn Bảo Việt trong việc chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững (CSI) không chỉ là niềm tự hào cho những doanh nghiệp tham gia, mà còn lan tỏa ý nghĩa, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển theo định hướng bền vững, để hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.

Năm 2020, Bảo Việt tròn 55 năm thành lập, đánh dấu năm đầu tiên của thập niên 2020-2030, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục chung tay cùng cộng đồng sẻ chia và tăng cường thực hiện các hoạt động nhân văn ý nghĩa, để cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Trong 55 năm qua, Tập đoàn Bảo Việt đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.”

III – TIN THAM KHẢO

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ngày 2/2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân. Thủ tướng khẳng định tháng 1 là tháng có kết quả khả quan, đáng mừng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 22%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng trên 27%. Xuất nhập khẩu tăng hơn 45% so với cùng kỳ với thặng dư thương mại hơn 100 triệu USD. Thu ngân sách đạt kết quả tốt. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo.

Thủ tướng đánh giá cao nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương hăng hái, trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là ngành y tế, lực lượng công an, quân đội. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội để xây dựng, sớm trình ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời hoàn thiện, trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và các vấn đề liên quan. “Trong bối cảnh, tình hình mới, chúng ta cần quán triệt tinh thần đổi mới tư duy phát triển, cách nghĩ, cách làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa đất nước vững bước đi lên, sớm hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIII đề ra”, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên.

Thứ hai, tiếp tục quyết liệt phòng chống, dập dịch COVID-19, không được chủ quan, có biện pháp mạnh mẽ, kịp thời, đi trước thời gian nhưng không được để hoảng loạn, với tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép. Nhấn mạnh việc Bộ Y tế xem xét sớm đưa vaccine tới người dân ngay trong quý I này một cách phù hợp với điều kiện Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ lãnh đạo các địa phương phải tập trung chỉ đạo, chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và chịu trách nhiệm về công tác này trên địa bàn; thực hiện quyết liệt "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng như đeo khẩu trang, khai báo y tế, không tập trung đông người…

Thứ ba, tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh thúc đẩy 3 không gian kinh tế: Kinh tế trong nước với thị trường gần 100 triệu dân, kinh tế quốc tế với hội nhập được đẩy mạnh và kinh tế số.

Về nhiệm vụ thứ tư, Thủ tướng yêu cầu tập trung chuẩn bị phục vụ Tết, bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc. Không chỉ bảo đảm nguồn cung hàng hóa Tết cho người dân, thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Ban Bí thư, và Chỉ thị 44 của Chính phủ, Thủ tướng còn nhấn mạnh phải bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay, nhất là đấu tranh, phòng chống buôn bán pháo nổ, gian lận thương mại, ngăn chặn những đường dây đưa hàng hóa trái phép vào Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý cần chấn chỉnh hoạt động lễ hội sau Tết. Ngay sau Tết, phải bắt tay vào công việc, không để xảy ra tình trạng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không dùng ngân sách Nhà nước, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Tất cả các nhà máy, xí nghiệp và các địa phương phải có kế hoạch cụ thể để đưa người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc kịp thời sau Tết, không để ảnh hưởng tới sản xuất, hoạt động kinh doanh. Các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội dịp Tết phù hợp với tình hình COVID-19, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Tập trung tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới 2.260 điểm cầu trong cả nước từ Trung ương đến cấp xã. Tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 6 điểm cầu, với gần 200 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đại hội XIII là đại hội có nhiều đại biểu tham dự nhất trong các kỳ đại hội với 1.587 đại biểu. Thành công của đại hội được thể hiện trên cả 3 phương diện, đó là Văn kiện Đại hội, công tác nhân sự và công tác tổ chức đại hội.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng từ năm 2018, văn kiện được sửa đổi, bổ sung, tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân nhiều lần… Ngay từ khi triển khai xây dựng những báo cáo trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Tiểu ban văn kiện, tổ biên tập về những vấn đề có tính nguyên tắc để xây dựng Văn kiện. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, Dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của các đoàn thể, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc… và công bố lấy ý kiến của toàn dân. Đã có 1.400 trang ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện, 80 báo cáo kiến nghị rất dày dặn, toàn diện. Văn kiện Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bên cạnh công tác chuẩn bị Văn kiện, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cũng được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khách quan. Chính vì vậy, công tác nhân sự nhận được sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết tiêu biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu được 18 đồng chí tham gia Bộ Chính trị; bầu thêm 5 đồng chí vào Ban Bí thư…

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về kết quả thành công, bài học kinh nghiệm của Đại hội XIII của Đảng đến đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trong đó, tập trung tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước ta sau 35 năm đổi mới; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Đại hội… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các sự kiện trọng đại của đất nước; việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đang đến gần.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Tập trung cao độ chống dịch COVID-19, bảo đảm mọi người đều được vui Xuân đón Tết

Ngày 3/2, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện gửi các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021.

Điện của Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương sớm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trước mắt tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Trung ương, tập trung cao độ phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác này; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các cấp ủy chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân đón Tết; đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các địa phương cân nhắc việc bắn pháo hoa (kể cả xã hội hóa) để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và tiết kiệm các nguồn lực dành cho việc chăm lo, bảo đảm Tết cho nhân dân, cũng như công tác chống dịch; không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công).

Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Trong những ngày gần đây đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, ngày 28/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”, ngày 22/01/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

Dowload Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 2-2021 tại đây.

.
.
.
.