.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1-2021

Thứ Ba, 05/01/2021|00:36

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 14 đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng

Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới: Một là, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chính đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng". Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt"; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Bốn là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm niệm vụ trong giai đoạn mới. Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong hai ngày (10-11/12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã diển ra tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững cho đất nước. Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thời điểm hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia Đoàn công tác tại tỉnh Hà Giang

Trong 2 ngày 26-27/12, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Tham gia cùng đoàn công tác, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên và Đồn Biên phòng Lũng Cú; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên,

Nhân dịp này, các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng 3 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang, mong muốn góp phần thiết thực phát triển địa phương, chung sức đồng lòng cùng toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa nền kinh tế của đất nước ổn định và tăng trưởng. Cụ thể, tại 04 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên và Hoàng Su Phì, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng mỗi huyện 500 triệu để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo. Tại Đồn biên phòng Lũng Cú, đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã trao 500 triệu đồng góp phần tổ chức tết cho hộ nghèo; trao 500 triệu đồng cho Trường Chính trị tỉnh Hà Giang để hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Từ ngày 23-24/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thường kỳ và Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc tập trung kiểm điểm các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, về đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tập thể và từng cá nhân. Đồng thời, quá trình kiểm điểm cần đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp, biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cả giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Hội nghị thường kỳ, các đại biểu đã cho ý kiến vào tờ trình về xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiện toàn các ban chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các nội dung khác.

Đảng ủy Khối công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê văn Châu và Hoàng Giang, cùng lãnh đạo và cán bộ các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Ngày 15/12/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/ĐUK về việc điều động, phân công đồng chí Hoàng Thị Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Đảng ủy Khối và giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng ban hành Quyết định số 51-QĐ/ĐUK về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đến công tác tại Văn phòng Đảng ủy Khối và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2020 cho đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Chuyên viên cao cấp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Kiểm tra viên cao cấp, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; trong tháng 12/2020, các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

* Ngày 22/12/2020, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Đối với cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch về kết quả học tập, nhận thức của cá nhân về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề ra kế hoạch cá nhân, lựa chọn nhiệm vụ thực hiện ngay và nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với công việc được giao để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra; các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền 2 đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và 121 điểm cầu, bao gồm 122 chi/đảng bộ trực thuộc BIDV và 121 chi nhánh và đơn vị thành viên trong hệ thống BIDV nhưng không thuộc Đảng bộ BIDV (243 đơn vị), trong đó có 3 đơn vị tại Lào, Campuchia, Myanmar, với tổng số gần 1.200 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và người lao động của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BIDV đã nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT BIDV quán triệt Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

* Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của 63 Viễn thông tỉnh, thành phố trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025. 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt được Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết.

* Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

* Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; đồng chí Lê Quốc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và các giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

EVN đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Sáng 21/12, tại Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV EVN bày tỏ, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể CBNV, người lao động EVN qua các thời kỳ; là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn trong giai đoạn 10 năm (2009 - 2019) vừa qua. Lãnh đạo Tập đoàn cũng cho biết, việc đảm bảo cung ứng điện trong các năm tới được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, EVN sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xây dựng EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có công nghệ hiện đại, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên nền tảng chuyển đổi số, đảm bảo đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Cùng với danh hiệu dành cho tập thể, một công nhân thuộc Tập đoàn cũng vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, do đạt thành tích xuất sắc, từ năm 2006 đến nay đã có hơn 30 sáng kiến được công nhận, đưa vào áp dụng thực tiễn trong công tác và làm giáo trình đào tạo công nhân mới, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng.

TKV khánh thành công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Sáng 25/12, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) long trọng tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà máy Sàng tuyển than Khe Chàm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án xây dựng công trình Nhà máy Sàng tuyển than Khe Chàm có tổng mức đầu tư 836 tỷ đồng. Sau hơn 07 tháng thi công, công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Sau khi chạy nghiệm thu liên động không tải, từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 12/2020, nhà máy đã chạy thử có tải và chạy nghiệm thu thành công. Kết quả cho thấy dây chuyền thiết bị nhà máy hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số theo cam kết; tỷ lệ thu hồi than sạch đạt trên 98%; chất lượng sản phẩm than thương phẩm đạt yêu cầu theo thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn quy định. Với các hệ thống trang thiết bị tiên tiến chất lượng cao, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường được cung cấp bởi các nhà sản xuất thiết bị nổi tiếng thế giới, cùng với nhà thầu thi công xây lắp có năng lực mạnh và kinh nghiệm, Nhà máy Sàng tuyển than Khe Chàm được đánh giá là một trong những nhà máy tuyển than hiện đại, với hệ thống vận hành trung tâm áp dụng tối đa công nghệ tin học hóa, tự động hóa sử dụng ít lao động thủ công trong thời điểm hiện nay.

Vietnam Airlines Group cung ứng 2,4 triệu chỗ trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 27/1 đến 26/2/2021 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Canh Tý đến 15 tháng Giêng năm Tân Sửu), Vietnam Airlines Group – gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO – sẽ tăng thêm hơn 414.000 chỗ (tương đương hơn 2.100 chuyến bay).

Đợt tăng tải này nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ - tương đương gần 12.000 chuyến bay. Vietnam Airlines Group sẽ tập trung tăng tải trên các đường bay có nhu cầu lớn như giữa Hà Nội và Tp.HCM/Đà Nẵng/Phú Quốc/Nha Trang/Đà Lạt/Vinh, giữa Tp.HCM và Đà Nẵng/Thanh Hóa/Vinh/Huế/Quảng Nam/Quy Nhơn/Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt. Các chuyến bay được tăng cường sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu về nhà đón Tết của người dân. Từ cuối tháng 11, nhiều đường bay của Vietnam Airlines trong cao điểm Tết đã đầy từ 50% đến trên 90% số ghế. Các chuyến bay tiếp tục có hiện tượng “lệch đầu”, tức là đầy chỗ trên chiều bay từ các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh về các tỉnh thành nhỏ hơn như Thanh Hóa, Vinh, Huế, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Quảng Nam… vào giai đoạn áp Tết, và ngược lại vào giai đoạn sau Tết. Điều này khẳng định người dân đang có nhu cầu rất lớn về nhà đoàn viên trong dịp Tết năm nay. Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán chỗ với dải giá vé linh hoạt phù hợp đa dạng nhu cầu của hành khách. Các hãng khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá...

VietinBank thông qua các định hướng Chiến lược phát triển quan trọng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông qua định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn 2021 - 2023. Theo đó, lãnh đạo VietinBank khẳng định trong 10 năm tới, giai đoạn 2021 - 2030, đơn vị nhất quán quan điểm phát triển “VietinBank là Ngân hàng lớn mạnh của Quốc gia, đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, phát huy lợi thế tiềm năng của ngân hàng, khai thác tối đa nguồn lực nội tại, gắn tăng trưởng của ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng hàng đầu khu vực, hướng tới phát triển bền vững”.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Lãnh đạo VietinBank cũng thể hiện rõ khát vọng trở thành “Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 nằm trong Top 20 Ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đến năm 2045 là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới” với sứ mệnh “Là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông và người lao động”.

Agribank đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Tại Đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhiệm kỳ VII (2020-2024) vừa được tổ chức tại Hà Nội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Báo cáo Kiểm điểm công tác điều hành của Hội đồng Hiệp hội Nhiệm kỳ VI; Báo cáo tổng kết hoạt động tài chính nhiệm kỳ VI; Bầu các thành viên Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VII.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam trong việc xây dựng, hỗ trợ thực thi các chính sách của Nhà nước và NHNN, góp phần quan trọng và sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng. Đồng thời, đề nghị VNBA khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò cầu nối giữa NHNN với các thành viên hiệp hội.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII với 13 thành viên, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII. Trong phiên họp đầu tiên được tổ chức ngay sau Đại hội, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã bầu đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII.

VNPT công bố vùng phủ sóng VinaPhone 5G tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Sau khi tiến hành thử nghiệm thương mại vào cuối tháng 11/2020, ngày 19/12/2020 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức công bố vùng phủ sóng VinaPhone 5G tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. VNPT cũng là nhà mạng duy nhất được cấp giấy phép thử nghiệm thương mại và giấy phép sử dụng băng tần 5G tại 2 Thành phố lớn nhất cả nước. 

Để thuận tiện cho khách hàng, VNPT sẽ chủ động rà quét các thuê bao đủ điều kiện sử dụng dịch vụ 5G để thực hiện khai báo, mở dịch vụ trên hệ thống. Để có thể truy cập 5G của VinaPhone, khách hàng cần sử dụng điện thoại có hỗ trợ và tương thích với mạng 5G VinaPhone, thuê bao đã đăng ký dịch vụ data và đã được khai báo dịch vụ 5G, hoạt động trong khu vực có phủ sóng 5G. Đặc biệt khách hàng không cần đổi SIM, chỉ cần sử dụng SIM 4G là có thể truy cập mạng 5G.

Sự phát triển của 5G không chỉ là thành công của ngành viễn thông, mà 5G còn là chìa khóa, mang đến những bước tiến đột phá trong nhiều lĩnh vực khác như AI, Robotics, Smartcity. VNPT vẫn đang tiếp tục cải tiến và sẽ triển khai thêm nhiều ứng dụng của dịch vụ 5G trong tương lại.

Tập đoàn Bảo Việt 10 năm liên tục dẫn đầu tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết

Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Ðầu tư đồng tổ chức, vượt qua hàng trăm báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) tiếp tục dẫn đầu với 2 hạng mục: Giải Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm vốn hóa lớn) và giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững. Công ty Chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được ghi nhận trong Top 10 Báo cáo thường niên nhóm vốn hóa vừa.

Không chỉ đổi mới, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển bền vững, duy trì chuẩn mực trong quản trị giúp Bảo Việt luôn giữ vững vị trí doanh nghiệp đầu ngành. Dù COVID-19 đã, đang tác động vô cùng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) luôn bám sát chiến lược kinh doanh gắn liền với phát triển bền vững xoay quanh 3 nhân tố chính là kinh tế - xã hội - môi trường và không chịu sự ảnh hưởng quá mạnh mẽ bởi Covid-19. Đây cũng đồng thời là kết quả từ việc doanh nghiệp đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển bền vững từ hàng chục năm trước đây, cũng như xây dựng cho mình một hệ sinh thái số, một nền tảng công nghệ thông tin, sẵn sàng đón đầu công nghệ 4.0.

Dệt may Việt Nam 2020 "ngược dòng" để đứng vững

Dệt may là ngành chịu tác động sớm nhất và kéo dài nhất của đại dịch COVID-19. Hầu hết các báo cáo ngành của khu vực và thế giới đều cho thấy nhu cầu tiêu thụ hàng may mặc và giày dép giảm chưa từng có trong năm 2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã có “cú ngược dòng” đáng kể khi tháng 6/2020, Việt Nam chính thức trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ.

Có thể thấy, mặc dù đối mặt với “cơn sóng dữ” COVID-19, ngành dệt may Việt Nam cũng có nhiều cơ hội trong bối cảnh thương mại toàn cầu thay đổi. Ở thị trường châu Âu, hiện tại Việt Nam mới chiếm khoảng 3% thị phần. Với hiệp định EVFTA có hiệu lực ngày 1/8/2020, dự báo xuất khẩu dệt may tăng 67% vào 2025. Các DN đã bắt đầu một số điều chỉnh mang tính chiến lược trong thời gian 1-3 năm tới. Có tới 55,7% DN dự định thúc đẩy tự động hóa, 49,8% sẽ phát triển sản phẩm mới, 39,9% sẽ đa dạng hơn nữa sản phẩm và 41,5% sẽ đầu tư nâng cao kĩ năng lao động.

Nỗ lực vượt "khủng hoảng kép", Petrovietnam về đích sớm 3 chỉ tiêu quan trọng

Vừa qua, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã công bố danh sách các ban, đơn vị về đích sớm 3 chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là gia tăng trữ lượng dầu khí, sản lượng khai thác dầu thô và sản xuất đạm toàn Tập đoàn từ 1 đến 6 tháng.

Năm 2020, “khủng hoảng kép” của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của Tập đoàn. Tập đoàn vừa phải tập trung ứng phó với dịch bệnh (dẫn đến nhu cầu thị trường thấp, thu hẹp) vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí (thấp kỷ lục trong gần 20 năm trở lại đây, đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử dầu khí thế giới, thời điểm ngày 20/4/2020, giá dầu WTI âm 37,6 USD/thùng).

Tập đoàn đã có những động thái hết sức quyết liệt để ứng phó với tác động kép; đó là, kiên định với phương châm chỉ đạo “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”; ban hành kịp thời gói giải pháp ứng phó tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, với các chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, quyết liệt việc thực hiện ở tất cả các khâu, các lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, trong đó đặc biệt chú trọng đến 3 lĩnh vực cốt lõi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động kép là E&P, R&P và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. 

Năm 2021, Tập đoàn dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm 2021.

III - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP, năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 28/12/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 01 – HD/BTGĐUK về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 16-CV/BTGĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.