.
.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 17/09/2020|15:51

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Vụ Trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các vụ, cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ngày 10/7/2017, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW đã ký Quy chế phối hợp công tác. Theo đó, hai cơ quan phối hợp trong thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN); phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. 

Thời gian qua, hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan là Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Ban Nội chính Trung ương) và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thường xuyên phối hợp, trao đổi để thực hiện khá toàn diện các nội dung Quy chế. Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW ngày càng phát huy hiệu quả, đúng chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan. Nổi bật là: trao đổi, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN); thực hiện tốt chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu; phối hợp giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại các doanh nghiệp thuộc Khối; ghi nhận và chuyển tải các đề xuất, kiến nghị hợp lý của các doanh nghiệp với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp, tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như: tiếp tục phối hợp tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN những chủ trương lớn, giải pháp có chất lượng, hiệu quả để PCTN trong các doanh nghiệp; tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, nhất là thông tin về tổ chức đảng, đảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, các văn bản mới được quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện trao đổi thông tin về nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành trong cuộc đấu tranh PCTN để phát triển kinh tế, xã hội".

PV

.
.
.
.