.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức, công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Hai, 15/07/2019|16:05

Ngày 12/7, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Hoàng Giang, Trưởng Ban Tổ chức; Hồ Xuân Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các Đảng ủy trực thuộc, trưởng cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng tổ chức, văn phòng đảng ủy (hoặc trưởng ban tổ chức, chánh văn phòng các đảng ủy trực thuộc); cán bộ được phân công làm công tác tổ chức, văn phòng của các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, 6 tháng đầu năm 2019, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc, chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc. Cụ thể, kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng; cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chỉ đạo triển khai kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nội dung sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Đảng; làm tốt quá trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ trong Đảng bộ Khối theo Quy định của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tham mưu xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị; tham mưu thực hiện và hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quyết định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HĐ/BTCTW, ngày 5/10/2018.

Công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, khen thưởng thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định; chất lượng công tác tham mưu được nâng lên giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực.

Báo cáo cũng chỉ ra điểm còn tồn tại, hạn chế như việc sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp ở một số cấp ủy cơ sở còn gặp vướng mắc; công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý đảng viên và hồ sơ đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa thực sự nghiêm túc, chưa đúng quy định.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Văn phòng Đảng ủy Khối và các văn phòng đảng ủy trực thuộc Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng như: duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên và các cấp, các ngành có liên quan. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp từng bước được nâng lên. Tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các loại văn bản, báo cáo, chương trình công tác của cấp ủy các cấp, các kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trong các kỳ họp. Chủ động đề xuất và tham mưu xây dựng các đề án, nghị quyết chuyên đề của cấp ủy đảm bảo chất lượng. Làm tốt công tác tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy điều hành công việc hàng ngày; tham mưu ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy; điều hòa phối hợp công tác các ban xây dựng Đảng, các ban chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Tổ chức tốt công tác văn thư, lưu trữ, thẩm định các văn bản và công tác bảo mật tài liệu. Thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, thu nộp đảng phí lên cấp trên đúng quy định.

Do tính chất đặc thù riêng về ngành nghề kinh doanh của một số đơn vị trong Khối khi đến kỳ báo cáo chưa thể ước tính được số liệu sản xuất kinh doanh của đơn vị nên khi báo cáo lên Đảng ủy Khối còn thiếu số liệu, ảnh hưởng đến việc đánh giá chung và kết quả lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối điều hành Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối điều hành Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tổ chức và văn phòng của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, ban tổ chức các cấp cần thực hiên tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu kịp thời việc sắp xếp, kiện toàn, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa phù hợp với tổ chức doanh nghiệp. Rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy và kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tập trung tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ cơ quan hợp nhất. Kết nối, cập nhật và chia sẻ thông tin về số liệu thực hiện sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; Tăng cường công tác quản lý và phát triên đảng viên, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Tăng cường công tác phát triển đảng viên.

Đối với Văn phòng cấp ủy các cấp, đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu với Ban Thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối; Tập trung cao độ chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025; Thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; chấp hành nghiêm các quy định và chế độ tài chính, kế toán, đảm bảo quyết toán và thanh toán kịp thời, đúng chế độ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và ý kiến tham luận của các đại biểu, từ đó bổ sung vào chương trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TH

.
.
.
.