.
.

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 21/01/2021|16:43

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 95-KH/ĐUK, ngày 12/3/2020 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Căn cứ thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 28 - CV/BTGĐUK, ngày 14/01/2021 về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung Công văn số 28 xem tại đây.

TCĐT

.
.
.
.