.
.
Tuổi trẻ Hudland học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Bác, có mối quan hệ thống nhất, biện chức tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại.
.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và căn cứ tình hình thực tiễn, nhất là về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ: "Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".
.
Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thành lập, phát triển và hoạt động của Đảng ta qua các giai đoạn cách mạng. Bồi dưỡng lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ đảng viên. V.I.Lênin từng nói: "Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng". Bác Hồ đã chỉ ra rằng: "Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế"...
.
Tư tưởng về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh bàn đến toàn diện và sâu sắc nhất. Đại đoàn kết dân tộc cũng là một trong những nội dung xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người.
.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng dành cho cán bộ làm công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2023
Hội nghị được tổ chức vào ngày 10/11/2023, tại Hà Nội cho 150 đồng chí là cấp uỷ và cán bộ giúp việc của các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty và trực tuyến tới các điểm cầu khu vực Bắc, Trung, Nam.
.
Ban QLDA số 5 thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh
Chi bộ Ban Quản lý dự án số 5 có 09 đồng chí đảng viên và là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, được thành lập từ năm 2008. Từ đó đến nay, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ được giao đại diện Chủ đầu tư để phụ trách dự án khu đô thị mới Phú Mỹ tại phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nhận thấy nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là trọng tâm, do vậy công tác cán bộ đối với Chi bộ cho thấy rất quan trọng từ khi thành lập tới nay. Được sự quan tâm của Tổng công ty, đội ngũ cán bộ của Ban, chủ yếu đã được điều động từ Tổng công ty hay các dự án khác đến làm việc. Cho tới hiện nay, Ban Quản lý dự án số 5 có 17 cán bộ, trong đó có đến >50% cán bộ là phải xa nhà và vẫn luôn luôn bám trụ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị cùng Chi bộ.
.
Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII của Đảng bộ Công ty HUDS
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Công ty hoạt động trong 02 lĩnh vực chính đó là: Quản lý và kinh doanh Dịch vụ đô thị (quản lý chung cư, quản lý cho thuê ki ốt, siêu thị, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, thoát nước, sản xuất nước sạch, ăn uống, thể thao, chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non, cho thuê tài sản, ...); đầu tư kinh doanh bất động sản và xây lắp. Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Hội đồng thành viên (01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng thành viên), 01 Kiểm soát viên, Ban Giám đốc (Giám đốc và 04 Phó Giám đốc), 06 Phòng chức năng, 02 Ban Quản lý dự án Công ty; 06 Chi nhánh; 01 Trường Mầm non và các Tổ kinh doanh trực thuộc Công ty. Tổng số CBCNV (tính đến 30/9/2023) là 565 người.
.
Văn hóa HUD và sứ mệnh
Nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa nói chung, VHDN nói riêng, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ban hành 08 nghị quyết chuyên đề, hướng dẫn về xây dựng và thực hiện VHDN gắn với triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng về VHDN, thực hiện có chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
.
Văn hóa HUD và sứ mệnh
Bài 1: Nghị quyết về văn hóa doanh nghiệp - sức mạnh lâu bền của doanh nghiệp trên thương trường Văn hóa nói chung và văn hóa của mỗi doanh nghiệp nói riêng ngày càng được xem là động lực thúc đẩy và có mối gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp; hơn nữa, văn hóa còn được xác định là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự giao lưu, tiếp xúc văn hóa giữa các quốc gia - dân tộc diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì bản sắc và các giá trị văn hóa Việt Nam càng cần được trân trọng, gìn giữ, không ngừng được bồi đắp, làm giàu có thêm và phát huy để trở thành sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho tinh thần sáng tạo, đổi mới, tạo nguồn lực và động lực to lớn bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
.
Đảng uỷ Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tổng công ty về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Ngày 24/10/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên toàn địa bàn Bắc,Trung, Nam.
.
.
.
.
.
.