.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Thứ Ba, 29/10/2019|14:02

Tại Công ty Xi măng ViCem Tam Điệp, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt coi trọng và quan tâm chỉ đạo. Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định công tác phòng chống tham nhũng là một công việc, quá trình phức tạp cần có giải pháp đồng bộ, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và từng CBCNV. Công ty đã xây dựng và thực hiện các biện pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hiện phòng ngừa là chính, đồng thời chủ động phát hiện ngăn chặn các dấu hiệu tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực (nếu có) tại Công ty.

Trước hết, Công ty đã tuyên truyền, quán triệt đến CBCNV Công ty về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong PCTN. Đưa nội dung tuyên truyền về Luật PCTN và các Văn bản hướng dẫn thi hành vào nội dung phổ biến, giáo dục, thực hiện Ngày pháp luật tại Công ty.

Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo công tác PCTN, trong đó Tổng Giám đốc là Trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện PCTN trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Hàng năm, Ban chỉ đạo PCTN Công ty xây dựng Chương trình hành động PCTN và triển khai đến tất cả các đơn vị trong Công ty. Trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị quản lý.

Công ty luôn cập nhập các quy định của pháp luật để rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Công ty thực hiện công khai, minh bạch và đặc biệt coi trọng tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của Tổng công ty Xi măng (VICEM) và của Công ty trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng; mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị; tiêu thụ sản phẩm… Thực hiện công khai, minh bạch kết quả hoạt động SXKD theo quy định của pháp luật.

Công tác PCTN tại Công ty có sự phối hợp lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân Công ty hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại doanh nghiệp. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công ty giao nhiệm vụ cho Ban Thanh tra nhân dân Công ty xây dựng kế hoạch và thực hiện lịch tiếp dân vào chiều thứ Năm hàng tuần tại phòng Tiếp công dân, trụ sở Công ty.

Nhằm phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV Công ty tham gia phản ánh, đóng góp ý kiến về những việc làm tốt, chưa tốt, những tồn tại hạn chế chưa được khắc phục, phát hiện và ngăn chặn những tiêu cực (nếu có). Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy định về việc sử dụng hòm thư góp ý tại Công ty. Bố trí 02 hòm thư góp ý, được đặt tại các vị trí thuận lợi để các CBCNV Công ty, các khách hàng, đối tác của Công ty có thể bỏ thư góp ý, phản ánh thông tin được dễ dàng, thuận lợi. Công ty giao nhiệm vụ cho Ban Thanh tra nhân dân Công ty là đơn vị chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức & Nguồn nhân lực và Công đoàn Công ty thực hiện quản lý, mở, tiếp nhận thông tin và niêm phong hòm thư góp ý.  CBCNV Công ty khi phát hiện có bất cứ hành vi, dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị đều có thể kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thông qua Ban Thanh tra nhân dân Công ty, các tổ chức đoàn thể và hòm thư góp ý tại Công ty.

Công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ cũng được Công ty coi trọng và thực hiện định kỳ theo kế hoạch và đột xuất vụ việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty. Công ty đã thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo PCTN, giao nhiệm vụ cho Trưởng phòng Tổ chức NNL Công ty là tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ về công tác PCTN tại các đơn vị trong Công ty.

Xây dựng và thực hiện các biện pháp giải pháp đồng bộ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và NLĐ đã mang lại hiệu quả trong công tác PCTN tại Công ty. Trong những năm qua, tại Công ty không để xảy ra vụ việc, đối tượng tham nhũng hay các hành vi tiêu cực, các biểu hiện, dấu hiệu tham nhũng.

                   Phạm Thị Phương - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

 

.
.
.
.