.
.

Phát triển đảng viên trẻ tại Đảng bộ Bộ phận Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Thứ Hai, 21/10/2019|17:52

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình.

Để trẻ hoá đội ngũ của mình, Đảng ta luôn quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng.

Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, tình hình trong nước và trên thế giới có những biến động mới thì việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ nói chung, những đảng viên mới kết nạp nói riêng càng trở lên quan trọng và cần thiết. Mỗi người vào Đảng đều tự hứa, vào Đảng để được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn và suốt đời tận tụy, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng viên phấn đấu tốt hay không một phần do môi trường rèn luyện, bồi dưỡng; vì vậy, đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và gia đình phải tạo điều kiện, quan tâm chăm lo thấu đáo đến công tác bồi dưỡng tạo môi trường, tạo cơ hội để đảng viên trẻ được thử thách rèn luyện và cống hiến.

Theo nhiều đảng viên trẻ, ngoài các yếu tố như: truyền thống gia đình, sự nỗ lực của bản thân..., thì các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tạo môi trường, đặt niềm tin để đảng viên trẻ có cơ hội được rèn luyện, thử thách, cống hiến là hết sức quan trọng. Điều đó sẽ giúp đảng viên trẻ nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm của mình với sự phát triển của cơ quan, đơn vị và sự vững mạnh của đất nước.

Thực trạng công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Bộ phận Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Đảng bộ Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các sản phẩm dung môi, hóa chất với đặc điểm khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất nên Công ty không phát triển hệ thống bán lẻ, quy mô và cơ cấu lao động của Công ty tương đối gọn nhẹ (khoảng 120 lao động). Do còn gặp khó khăn trong hoạt động SXKD nên Công ty đã hết sức cân nhắc trong việc bổ sung lao động, vì vậy, số lượng lao động gần như không biến động nhiều.

Với đặc điểm lao động của Công ty sinh hoạt đảng tại 2 Đảng bộ, CBCNV làm việc tại khu vực phía Nam do Đảng bộ Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex tại TP.HCM quản lý, CBCNV làm việc tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng do Đảng bộ Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex quản lý. Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex trực thuộc Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex quản lý có 5 Chi bộ trực thuộc với khoảng 80 CBCNV, tính đến thời điểm hiện tại có 28 đảng viên, trong đó, đảng viên ít tuổi nhất là 27 tuổi, đảng viên nhiều tuổi nhất là 59 tuổi.

Trong những năm vừa qua, việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tại Công ty gặp khá nhiều khó khăn, số đảng viên mới được kết nạp khá ít trong khi số đảng viên sắp đến tuổi nghỉ hưu ngày càng nhiều, thực trạng này đặt ra cho Đảng bộ Công ty một bài toán khó về phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ.

- Nguyên nhân

Thứ nhất, lực lượng lao động tại Đảng bộ Công ty hiện có quy mô tương đối ít, khoảng 80 lao động, với 28 đảng viên, tỷ lệ đảng viên/tổng số lao động chiếm khoảng 35%, trong những năm vừa qua, tỷ lệ tăng lao động tại Công ty khá thấp, trung bình khoảng trên 1%/năm, thực trạng này dẫn đến nguồn quần chúng ít được bổ sung, gia tăng làm cho việc lựa chọn quần chúng ưu tú để theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng còn gặp khó khăn.

Thứ hai, thị trường lao động hiện nay rất sôi động, các biến động về lao động trong các doanh nghiệp diễn ra rất nhanh, xu hướng lao động thay đổi chỗ làm ngày càng gia tăng, đặc biệt là lao động trẻ, họ thường xuyên chuyển nơi làm việc để tìm kiếm cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn, các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc giữ ổn định đội ngũ lao động, đây là xu hướng chung của xã hội, của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Hóa chất Petrolimex nói riêng. Thực tế hiện nay, Công ty gặp khá nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động, những lao động đạt tiêu chuẩn tuyển dụng thường mong muốn mức đãi ngộ khá cao, đôi khi vượt quá khả năng đáp ứng của Công ty, một số lao động đồng ý vào làm việc nhưng lại chuyển đi sau một thời gian ngắn.

Thứ ba, lực lượng lao động trẻ hiện nay có xu hướng tập trung vào việc phát triển các kỹ năng chuyên môn nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn và ít tập trung vào việc tìm hiểu và rèn luyện trình độ lý luận chính trị, nhận thức đúng và đầy đủ về vài trò của tổ chức Đảng trong lao động trẻ có xu hướng giảm sút dẫn đến lao động trẻ chưa xác định được động cơ vào Đảng hoặc xác định động cơ chưa đúng đắn như “vào Đảng để có cơ hội thăng tiến”, “vào Đảng để được bổ nhiệm làm cán bộ”…

Thứ tư, môi trường doanh nghiệp của Công ty hiện chưa có điều kiện để tạo ra các hoạt động công tác thanh niên. Do còn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lực lượng lao động còn mỏng nên phần lớn thời gian phải dành cho công tác chuyên môn, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, bán hàng,… vì vậy, các hoạt động dành cho đoàn viên thanh niên cũng còn những hạn chế nhất định dẫn đến chưa thu hút được lao động trẻ vào các hoạt động phong trào, đoàn thể, từ đó chưa có điều kiện phát hiện để kịp thời bồi dưỡng cho lao động trẻ.

Thứ năm, việc thông tin, tuyên truyền trong môi trường làm việc để lao động trẻ nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, vài trò, vị trí của người Đảng viên còn chưa được phong phú về nội dung và hình thức dẫn đến lao động trẻ chưa có nhiều thông tin về tổ chức Đảng, về vai trò tiên phong của người Đảng viên, từ đó chưa thu hút được lao động trẻ tìm hiểu về Đảng.

- Giải pháp

Công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển Đảng viên trẻ nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác , xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị.

Đảng ta khẳng định, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong thanh niên ở Công ty để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận trong các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty rất trăn trở đối với công tác phát triển đảng viên, bởi lẽ xu hướng “già hóa” trong đội ngũ Đảng viên ngày càng thể hiện rõ.

- Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ tại Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Thứ nhất, củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp ủy đảng trong sạch, vững mạnh thực sự là chủ thể phát triển đảng viên: Chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy đảng là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Để củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp ủy trong sạch, vững mạnh thực sự là chủ thể phát triển đảng viên trong thanh niên của Đảng bộ Công ty phải tập trung vào những biện pháp như:

- Lựa chọn người vào cấp ủy phải có đủ tiêu chuẩn, phải thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ. Phải coi trọng tiêu chuẩn, lấy tiêu chuẩn là chính, nhưng khi nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêu chuẩn không xem nhẹ cơ cấu để bảo đảm cho cấp ủy đủ khả năng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động.

- Trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Điều lệ Đảng và căn cứ vào đặc điểm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, cần xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của mình.

- Phát huy dân chủ trong Đảng, bảo đảm cho mọi đảng viên và cấp ủy viên trong Đảng bộ thực hiện quyền dân chủ.

- Thực hành thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy đảng.

- Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở phường, xã cần phải đổi mới phong cách và lề lối làm việc của từng cấp ủy viên. Thiết thực nhất là xây dựng chương trình hoạt động (toàn khóa, hằng năm, hằng quý, hằng tháng) của cấp ủy để xác định nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách cho từng thời gian.

Thứ hai, chủ động làm tốt và đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong tình hình mới. Tập trung vào một số nội dung như:

- Đổi mới hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị tới cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên thanh niên thông qua bằng chứng thực tiễn sinh động.

- Giáo dục thông qua dư luận xã hội. Đây là biện pháp quan trọng để định hướng các giá trị cho đoàn viên thanh niên, để thanh niên điều chỉnh các hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống, nếp sống.

- Sử dụng hợp lý các phương tiện thông tin vào việc định hướng giá trị và giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Cần phải tăng thời lượng, số lượng và chất lượng những thông tin xung quanh vấn đề thanh niên, giảm bớt các tiết mục ít mang tính giáo dục như bạo lực, tiêu xài hoang phí, thực dụng.

Thứ ba, đổi mới việc đánh giá thanh niên, thống nhất nhận thức về công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ Công ty. Đánh giá đúng, nhận thức đúng, thống nhất cao về công tác phát triển đảng viên, góp phần quan trọng trong việc định hướng cho mọi hoạt động trong thực tiễn. Thống nhất được nhận thức trong Đảng bộ, cấp ủy, chi bộ, đảng viên và cán bộ, người lao động, đoàn thể mới có cơ sở để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong thanh niên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên cũng là nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính chuyển tiếp và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cho thời kỳ tiếp theo.

Thứ tư, quán triệt và cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên trong độ tuổi thanh niên. Thực tế công tác phát triển đảng viên trong thanh niên đòi hỏi mỗi đảng viên và tập thể chi bộ phải có thái độ nghiêm túc, khách quan, khoa học khi xem xét, đánh giá thanh niên, xây dựng tiêu chuẩn đảng viên - thanh niên cho Đảng bộ mình. Mỗi đảng viên cần phải phát huy tính Đảng của mình trong việc xem xét kết nạp quần chúng thanh niên vào Đảng.

- Đảng viên thanh niên phải là người có giác ngộ lý tưởng chính trị, trung thành với mục đích lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

- Đảng viên trong độ tuổi thanh niên phải là người có tính tổ chức kỷ luật cao, có ý thức trách nhiệm chăm lo xây dựng nội bộ Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng.

- Đảng viên trong độ tuổi thanh niên phải là người có kiến thức, năng lực, lao động giỏi, trung thực và tận tụy, trực tiếp lao động một cách sáng tạo để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

- Đảng viên trong độ tuổi thanh niên phải là người có đạo đức, lối sống lành mạnh, phải là tấm gương để quần chúng (nhất là quần chúng thanh niên) học tập, noi theo.

- Đảng viên trong độ tuổi thanh niên phải là chiến sĩ tiên phong trong phong trào quần chúng, có khả năng lãnh đạo, giáo dục, thuyết phục quần chúng và không ngừng quan hệ mật thiết với quần chúng, nhưng không mị dân hoặc theo đuôi quần chúng.

- Đảng viên trong độ tuổi thanh niên phải là người hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức phấn đấu nâng cao năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của nhiệm vụ cách mạng.

Thứ năm, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng phát triển Đảng. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của các tổ chức khác đối với thanh niên. Để xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh về mọi mặt, để Đoàn thanh niên tích cực tham gia xây dựng Đảng cần phải tập trung vào các biện pháp sau đây:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vững mạnh: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ đoàn; xác định đúng đối tượng để lựa chọn cán bộ đoàn; đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp, nêu cao trách nhiệm của các tổ chức khác đối với công tác thanh niên: Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc trong nhận thức về ý nghĩa, vị trí của công tác phát triển đảng viên trong thanh niên;

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng. Đó là sự tiếp nối các thế hệ của Đảng, làm tăng thêm sinh lực, trí tuệ, sức trẻ cho Đảng, góp phần giải quyết hai vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng: trẻ hóa và hạ thấp cơ cấu độ tuổi đội ngũ đảng viên, đáp ứng việc xây dựng Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex trở thành doanh nghiệp lớn mạnh nhất trên thị trường dung môi, hóa chất Việt Nam./.

Nguyễn Bá Hùng - Đảng bộ Bộ phận Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

.
.
.
.