.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng bộ Sở Giao dịch I: Không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 21/11/2020|23:48

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Giao dịch I (SGD I) đã lãnh đạo, chỉ đạo SGD I từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức tăng cường công tác quản lý cho vay và thu hồi, xử lý nợ, đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả chung toàn ngành. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ, phục vụ tốt dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng. Kết quả hàng năm SGD I đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ SGD I đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kết nội bộ được giữ vững và ổn định phát triển. Chất lượng sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức cách mạng của từng cán bộ đảng viên được chú trọng về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy tăng cường quan tâm, tổ chức triển khai hiệu quả. Chấn chỉnh và khắc phục cơ bản các tồn tại sai phạm theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Chỉ đạo chặt chẽ các phong trào quần chúng, lãnh đạo toàn diện hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Tiếp tục xây dựng đơn vị dẫn đầu

Với mục tiêu “Không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển an toàn, bền vững”, phương châm lãnh đạo của Đảng bộ SGD I trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”. Đảng bộ SGD I phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục xây dựng Sở Giao dịch I là đơn vị đầu tầu của hệ thống các Chi nhánh, Sở giao dịch VDB. Hoạt động theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả trong thực hiện chính sách tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của VDB theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/32013 và Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NHPT và Đảng ủy SGD I đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2015, Đảng ủy SGD I đặt ra các chỉ tiêu cơ bản, trong đó: Công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu - Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng, đảm bảo 100% đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đảm bảo hàng năm 100% số chi bộ trực thuộc được giám sát thường xuyên; trong đó có ít nhất 50% số chi bộ được giám sát chuyên đề, 30% chi bộ được kiểm tra toàn diện; Thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng, phấn đấu kết nạp từ 10 đến 15 đảng viên trong nhiệm kỳ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hoàn thành tái cơ cấu hoạt động SGD I giai đoạn 2020 - 2025; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cán bộ theo phương án tái cơ cấu của VDB, đáp ứng yêu cầu hiệu quả quản lý; nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò là đơn vị lớn của hệ thống, thực hiện tốt chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, kinh tế của đất nước; làm tốt vai trò của SGD I trên địa bàn. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng tối thiểu 3%/năm. Hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch thu hồi nợ hàng năm VDB giao, đảm bảo an toàn tín dụng.Hoàn thành công tác xử lý nợ xấu theo Quy chế xử lý rủi ro của VDB, đảm bảo nợ xấu dưới 5% cuối nhiệm kỳ.

Một số nhiệm vụ, giải pháp

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy SGD I tiếp tục duy trì và xây dựng, ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hàng năm, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại SGD I; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được VDB giao hàng năm và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các cấp. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thông qua nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để chủ trương, nghị quyết được triển khai, thực hiện tốt.

Bám sát các nghị quyết của Đảng ủy VDB về thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ để ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và sắp xếp cán bộ, người lao động đảm bảo tính gọn và hiệu quả. Tiếp tục ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực, công tác quan trọng về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên. Đổi mới, đa dạng hóa về hình thức học tập, quán triệt nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của đảng. Công tác tổ chức và cán bộ: Xây dựng quy chế làm việc theo hướng định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, của cấp ủy viên và người đứng đầu. Định kỳ hàng năm thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và kịp thời đề xuất kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo SGDI; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy, lãnh đạo đảm bảo đủ năng lực, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Công tác kiểm tra, giám sát: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu của UBKT trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời củng cố, kiện toàn UBKT, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội: Tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức đoàn thể; thực hiện đúng văn hóa doanh nghiệp trong mọi hoạt động của SGD I; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cấp ủy, đoàn thể quần chúng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết TW4 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ; Tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện để cán bộ, đảng viên không vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho đảng viên đăng ký các nội dung phân đấu, làm theo tấm gương Bác, gương mẫu nên gương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, bình xét thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại các Chi bộ.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ đạo của VDB; xây dựng tổ chức, bộ máy hoạt động tinh gọn, chuyên nghiệp theo Đề án tái cơ cấu của toàn ngành; Thúc đẩy hơn nữa việc tìm kiếm dự án, thẩm định, cho vay góp phần thực hiện tốt chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước; Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục xử lý nợ xấu, thu hồi nợ có hiệu quả, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy những thế mạnh và các biện pháp đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong giai đoạn hiện nay và tập trung tái cấu trúc tổ chức, bộ máy, xử lý nợ xấu; đồng thời chủ động trong công tác phát triển khách hàng, dự án mới đảm bảo hiệu quả. Chủ động, tích cực bám sát địa bàn, phối hợp tốt và đồng hành với khách hàng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết, kiên trì, liên tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Kết hợp giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức bộ máy của SGD I; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ về phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ SGD I cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí hành động vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng VDB trở thành ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

Sở Giao dịch I (SGD I) là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), gồm 14 phòng nghiệp vụ, trong đó có 03 phòng giao dịch, 04 cán bộ lãnh đạo và 179 cán bộ, người lao động. Hiện đang quản lý tổng dư nợ trên 115.600 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng dư nợ của VDB, dư nợ bình quân trên 630 tỷ đồng/người lao động; đa dạng về các loại hình nghiệp vụ, quản lý nhiều dự án trọng điểm của hệ thống VDB; địa bàn hoạt động trải dài trên 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; quản lý một số dự án liên tỉnh, quỹ quay vòng trên phạm vi cả nước.


Đảng bộ Sở Giao dịch I - Ngân hàng phát triển Việt Nam

.
.
.
.